الگو های خرابی در تیرهای بتن آرمه


این نوع ترک ها در اثر بارهای ثقلی ظاهر می شوند و ممکن است در اثر مولفه قائم زلزله بازتر بشوند. در این الگو ایمنی کلی سازه به خطر نمی افتد. الگوی دوم خرابی ترک های برشی می باشد(شکل B.1 b). این ترک ها به تسلیح ناکافی برشی نسبت داده می شوند.
این ترک ها از ترک های خمشی دهانه خطرناکترند اما برای ایمنی کلی سازه بحرانی
نیستند. سومین الگوی خرابی ترک های خمشی در تکیه گاه های تیرها میباشند.(شکل B.1 c). در این الگو مقدار و مهاری آرماتورهای طولی پائینی  در تکیه گاهها پارامترهای بحرانی هستند که وسعت و شدت خرابی را تعیین می کنند.

چهارمین الگوی خرابی ترکهای در دهانه تیر در تکیه گاههای غیر مستقیم(فرعی) می باشد(شکل B.1 d). این ترکها عمدتا در اثر مولفه قائم زلزله بوجود می آیند(در دفاتر طراحی باید دقت گردد در طراحی خاموت های اطراف محل اتصال تیر به تیر). با نصب عضوهای مسلح معلق ممکن است مانع از ایجاد این نوع ترک ها بشویم.

 

خرابی در اثر ترکهای خمشی در تکیه گاه

خرابی در اثر ترکهای برشی در تکیه گاه

پتانسیل مقاومت و شکل پذیری تیرهای بتن آرمه در اثر نبود دتایل های صحیح اجرایی مثل فاصله زیاد خاموتها کاهش می یابد. این مسئله مخصوصا در فاصله ای برابر ارتفاع تیر از بر ستون بحرانی است(البته آئین نامه این فاصله را دو برابر ارتفاع تیر در نظر گرفته است).

همچنین استفاده از آرماتورهای طولی صاف و همانطور که ذکر شد فاصله زیاد خاموت ها منجر به تشکیل این نوع ترکها می شود که در شکل های بالا نشان داده شده است.

این نوع ترکها هم مقاومت خمشی و هم مقاومت برشی را کاهش می دهند.(مهندسان ناظر در این مورد باید دقت و وسواس کافی به خرج دهند، مخصوصا فاصله اولین خاموت از بر ستون نباید از ۵ سانتی متر بیشتر شود).

از ایجاد مکانیسم های برشی در سازه های بتن آرمه همواره باید اجتناب شود زیرا این مکانیسم ها توام با زایل کردن کم انرژی زلزله بوده و شکست ناگهانی می باشد.

/ 0 نظر / 25 بازدید