عملیات ساختمانی با سنگ

 

 

 

 

 

سنگ ها به صورت کله و راسته باید به نحوی روی هم قرار گیرند که قطعات به خوبیدر یکدیگر قفل بست شوند و نباید بندهای بین سنگ ها روی یکدیگر قرار گیرد.

 ملات در بین سنگ ها باید به نحوی قرار گیرد که مانع از تماس لبه های سنگفوقانی و تحتانی با یکدیگر شود.

 قطعات سنگ چیده شده در رج اول باید بزرگتر از رج های فوقانی باشد.

 سنگ باید در جهت خواب و جهت اولیه و طبیعی آن قرار گیرد.به این ترتیب راستای نیروهای وارده بر روی هر قطعه از سنگ ساختمانی،باید عمود بر رگه یا خواب طبیعی آن باشد.این مساله در مورد سنگ های لایه لایه ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.

قطعه سنگ باید در محل مورد نظر به نحوی قرارداده شود که پس از تماس با ملات حرکت نکند.

 عملیات بنایی با سنگ در هوای زیر 5 درجه سانتی گراد مجاز نیست و پس از عملیات ساختمانی باید به نحوه مطلوب آنها را در برابر ضربه و عوامل جوی حفظ نمود.

بسته به نوع و مقاومت سنگ و شرایط اقلیمی و مصالح طرح باید بندکشی مناسب با دیوارهای سنگ انجام شود.

 برای نصب سنگ های پلاک قطعا باید قلاب های مناسب فلزی از آهن زنگ نزن و یا سایر فلزات مناسب مانند برنز جهت اتصال بهتر سنگ به ملات و یا به صورت نصب خشک پیش بینی شود.

/ 0 نظر / 4 بازدید