مراحل اصلی طراحی یک سایت مسکونی

فاصله محرمیت : حداقل قابل قبول فاصله محرمیت از پنجره تا پنجره برابر۲۱ متر است .
در صورتی که مابین ساختمانهای مسکونی هیچ فضای عبور عمومی وجود نداشته باشد ، مناسب ترین فاصله بین دو ساختمان حداقل ۰ / ۲۱ متر می باشد .
فاصله ۰/ ۲۱ متر ، که فاصله مناسب بین ساختمانها تلقی می شود ، فاصله ای است که شکل بدن انسان محو و اعمال انسانی غیر قابل تشخیص می شوند و بنابراین فاصله است که در آنمحرمیت فردی حفظ می شود .
فاصله محرمیت : فردی که در منتهی الیه فضای باز خصوصی هر قطعه قرار داشته باشد ، می بایست حداقل در فاصله ۱۱ – ۵ / ۱۰ متری ساختمان مقابل قرار گیرد .
در صورت امکان فاصله ای برابر ۱۸ متر از پنجره هر ساختمان تا دیوار حد فاصل قطعات می بایست در نظر گرفته شود .
فاصله محرمیت : فردی که در منتهی الیه فضای باز خصوصی هر قطعه قرار داشته باشد می تواند در فاصله مطلوب ۱۸ متری از ساختمان مقابل قرار گیرد .
در صورتی که طول قطعات کم باشد ، ابتکارات طراحی می توانند تا حدی جایگزین کمبود فاصله گردند ، به نحوی که پنجره های طبقات فوقانی واحدها بالاتر از خط چشم در وضعیت ایستاده بوده و حصار حد فاصل قطعات درای ارتفاعی بیش از حد متوسط انسان باشد .
فاصله محرمیت : جایگزینی ابتکارات طراحی
دستورالعملهای کلی طراحی معابر در محلات مسکونی
یک سایت مسکونی می بایست عاری از هرگونه ترافیک عبوری باشد .
معبر اصلی با زیرگذر پیاده
معبر پخش کننده
معبر دسترسی
معبر پیاده و فضای باز
مدرسه
تجاری
تجزیه و تفکیک ترافیک
طرح معابر می بایست به نحوی باشد که انتخاب راهی میان بر از میان محله مسکونی را تشویق ننماید .
از طراحی معابر طولانی و مستقیم که امکان استفاده به عنوان زمین مسابقه را بدهد ، می بایست پرهیز نمود .
در یک محله مسکونی می بایست تا حد امکان تقاطع ها حذف گردند . بخصوص هنگامیکه دو معبر از یک رتبه همدیگر را قطع نمایند . به طور کلی تقاطعهای T شکل ترجیح دارند .
ما بین تقاطع ها می بایست فاصله لازم در نظر گرفته شود . یک فاصله مناسب بین تقاطعهای همجوار در حدود ۴۵ متر پیشنهاد می شود .
راههای گوناگون حل مشکل تقاطع معابر سواره هم عرض
در صورت اجتناب ناپذیر بودن وجود تقاطع های هم عرض ، می بایست با توسل به ابتکارات طراحی از خطرات احتمالی ترافیک کاست . راه حلهای ممکن عبارتند از :
الف – ایجاد بن بست
ب – کاهش عرض مفید یک معبر سواره و اختصاص فضای اضافی به توقف گاه و فضای سبز
ج- کاهش عرض تقاطع و اختصاص فضای اضافی به فضای سبز
د – ایجاد میدان گاه در تقاطع
ه – ایجاد تفاوت بین عرض معابر بر حسب نیازهای حرکتی و شدت حرکت
و – تفکیک جهات حرکت
اصول کلی طراحی توقفگاه خودرو در محلات مسکونی
افازیش مالکیت خودروی شخصی دارای این تاثیر بر اهداف طراحی شهری بوده که تا حد امکان از تعداد خودروهای متوقفی که درسطح یک محله مسکونی پراکنده می گردند بکاهد ، گرچه ساکنین ، توقف در حاشیه معابر را در طول روز ترجیح می دهند و برای خودروهای خدماتی اینگونه توقف ها بناچار و اجباری است .
مضار توقف خودور در حاشیه معابر سواره
الف – ایجاد خطر برای کودکان
ب – ممانعت از جمع آوری زباله و نظافت خیابانها و سایر فعالیتهای خدماتی در سطح محله
ج – ایجاد آلودگی هوا در محله مسکونی
د – کاهش ظرفیت معبر سواره
ه – تحدید جریان ترافیک در ساعات اوج به میزان بیش از ۵۰ درصد
نیاز به فضای توقف در محلات مسکونی
با وجود مضار توقف خودرو در حاشیه معابر ، در صورتیکه پیش بینی توقف زیادی در حاشیه معابر می شود ، می بایست مسیر جداگانه ای برای توقف در نظر گرفته شده و تعبیه شود : فضایی به عرض ۵ / ۲ متر و مصالحی سبکتر از مصالح معبر اصلی و با طولی در حدود ۶ متر که صرفا برای منظور مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد .
تخصیص فضای توقف در یک محله مسکونی بر حسب نرخ مالکیت خودرو متفاوت است و تغییر می نماید . در محلاتی که ساکنین از گروه درآمدی بالاتری بوده و درنتیجه دارای نرخ مالکیت خودروی بالاتری باشند ، دو فضای توقف برای هر واحد مسکونی باضافه یک محل توقف در حاشیه معبر سواره برای ملاقات کنندگان به عنوان حداکثر نیاز به فضا در نظر گرفته می شود .
راه های گوناگون برخورد با مشکل توقف خودرو در یک محله مسکونی
به منظور برخورد با مشکل توقف خودرو دریک محله مسکونی و در صورت غیر قابل اجتناب بودن آن برای کاهش خطرات ترافیکی ، راههای زیر پیشنهاد می شود :
الف – ایجاد میدانچه های خاص حرکت پیاده
ب – ایجاد مسیرهای خاص حرکت پیاده
ج – ایجاد میدانچه های خاص توقف خودرو
د – ترکیب میدانچه خاص توقف خودرو و میدانچه خاص حرکت پیاده
دستورالعملهای طراحی فضاهای توقف در یک محله مسکونی
در محلات مسکونی پر تراکم با ساختمانهای تک واحدی امکان ایجاد توقف گاههای عمومی موجود می باشد . این گونه فضاها می بایست دارای شرایط زیر باشند :
الف – به خوبی زه کشی شده باشند .
ب – محفوظ باشند .
ج – دارای مکان مناسبی منشعب از معبر پخش کننده قرار داشته باشند .
د – دارای زوایای مناسب دید در تمامی جهات لازمه باشند .
مکان یابی مراکز تجاری رفاهی
خدمات تجاری به اضافه سایر خدمات مورد نیاز در سطح یک محله مسکونی معمولا مراکز محلات را تشکیل می دهند ، هر چند که به هر حال فعالیت غالب این گونه مراکز تجاری می باشد .
مناسب ترین مکان استقرار مرکز یک محله مسکونی در رابطه با توان بالقوه تجاری که خود تا حد زیادی به حوزه نفوذ مراکز موجود بستگی دارد ، تعیین می شود . بنابراین در هنگام مکان یابی یک مرکز محله می بایست به نکات زیر توجه نمود :
الف – اندازه جمعیت محله
ب – خصوصیات سنی جمعیت محله
ج – ظرفیت خدمات موجود در محله
د – موجودی تسهیلات حمل و نقل عمومی
/ 0 نظر / 13 بازدید