دستور العمل نگهداری الکترود

قبل از پخت

1-الکترود قبل از پخت اولیه باید در جای خشک و بدون نم و رطوبت نگهداری کردد و بصورتی که حداقل 50cm سانتیمتر از سطح زمین و 50cm سانتیمتر از دیوار فاصله داشته باشد.

2-هر نوع الکترود باید جداگانه و سایز بندی شده انبارداری گردد مثال : الکترود 7018 نسبت به سایز آن( 4 ,3.25 ,2.5) جداگانه نگهداری گردد.

3-الکترودها باید به نوعی انبارداری گردد که پوشش حفاظتی آنها دچار آسیب و ضربه خوردگی نگرددو در صورت باز شدن پوشش حفاظتی باید سریعا مورد استفاده قرار گیرد.

پخت الکترود

1-هر نوع الکترود باید جداگانه در آون مادر مخصوص به خود جهت پخت اولیه در مدت زمان 2 ساعت و در دمای 350ºC پخت گردد.

2-برای چک کردن الکترودهای درون آون مادر باید از گچ حرارتی 350 درجه کلوین استفاده نمود .

3-بعد از پخت اولیه الکترودها باید جداگانه در آونهای دستی ( فقط یک نوع الکترود )جهت استفاده قرار گیرد.

/ 0 نظر / 39 بازدید