اجزا ی تشکیل دهنده قاب صنعتی

لاپه ها:
بارهای وارد بر سقف ساختمان های صنعتی توسط لاپه ها تحمل و به قاب های اصلی شیب دار منتقل می گردد. لا په ها به صورت تیرهایی با دهانه های ساده یا طولی معادل فاصله قابها در طول سالن و یا به صورت تیرهای پیوسته طراحی و اجرا می شوند. مقطع لاپه ها به صورت I شکل می باشند. توصیه می شود حداکثر تغییر مکان مجاز لاپه ها در اثر مجموع بارهای مرده و سر بار برف از 1/200 طول دهانه کمتر باشد.

میل مهارهای عرضی:
میل مهارهای عرض لاپه ها را در فواصل معینی به یکدیگر متصل می کنند میل مهارها که عمود بر امتداد لاپه ها در سقف قاب شیبدار اجرا می شوند سه وظیفه مهم را ایفا می کنند :

:: نیروی رانشی در امتداد سطح شیب دار را تحمل می کنند.
:: لاپه ها به عنوان مهار جانبی از کمانش جانبی پیچشی بال فشار جلوگیری می کند.
:: دهانه خمشی حول محور ضعیف نیمرخ لاپه را کاهش می دهد.

تیرها وستونهای فرعی :
برای انتقال نیروهای باد به قاب های اصلی باد بندها بایستی به میزان کافی دهانه از تیر و ستونهای فرعی استفاده کرد.معمولا” جهت انتقال
نیروی باد به قاب های ابتدایی و انتهایی از ستونهای فرعی بنام کله ستون در قاب های ابتدایی و انتهایی استفاده می شود. ستونهای کله علاوه بر نقش انتقال نیروی باد به قاب های اصلی به عنوان تکیه گاه جهت تعبیه درب ورودی و خروجی سالن های صنعتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد . برای تحمل نیروی باد در امتداد طول سالن تعبیه بادبند
ها برای جلوگیری از ناپایداری قابها در جهت عمود بر دهانه قاب ضروری است . ضمنا برای افزایش صلبیت سقف شیب دار اجرای سیستم بادبندی آن در دهانه های ابتدایی و انتهایی سالن توصیه می شود بادبندها معمولا میلگردهایی هستند که به صورت در چند دهانه سالن اجرا می شوند

سینه بند:
برای جلوگیری از کمانش جانبی و پیچشی تیرهای قاب اصلی بایستی به نحو مناسبی بال فشاری آنها در فواصل لازم و در امتداد جانبی بر صفحه قاب نگهداری می شوند.

تکیه گاههای قابهای صنعتی:
تکیه گاههای قابهای صنعتی می تواند به هر در صورت مفصلی و گیردار اجرا شود به جز قابهای صنعتی که بارهای بزرگ ناشی از وزن اشیا سنگین و ارابه جرثقیل را تحمل میکنند بهتر است به لحاظ اقتصادی پایه های قابهای صنعتی به صورت مفصل اجرا شود.

مطالب مرتبط :

آشنایی با انواع سوله

اطلاعات لازم جهت طراحی ساختمانهای صنعتی

روند کنترل سوله در سازمان نظام مهندسی

بارهای محاسباتی وارد بر یک ساختمان صنعتی

مقایسه وزن واحد سطح سوله ها

 

/ 0 نظر / 23 بازدید