اصول مبانی معماری و شهرسازی 1

از آنجا که ساختمانها به کاربری های فردی و فردی اجتماعی جواب میدهند پس شاهدی از چگونه زیستن مردم هستند و فنون برپا نگهداشتن هر ساختمان نشان مکان تفکر انسان در ابداع و تسلط وی بر جهان مادی در طول مدت تجربه های او است.

دکتر منوچهر مزینی در مقدمۀ ترجمۀ کتاب " عرصه های زندگی جمعی و زندگی خصوصی" تألیف سرج چرمایف و کریستوفر الکساندر در بحثی پیرامون پیشنهاد یک مدل برای سنجش آثار معماری می نویسد : (( اگر یک ناظر عادی (بدون آشنائی با معماری) یک اثر معماری را دوست بدارد، ممکن است آن را با صفاتی چون "جالب توجه" ، "دلپذیر" ، "زیبا" و حتی گاه "هیجان انگیز" توصیف کند. هر کـدام از این صفات به تنهائی و یا در ارتباط با صفت های دیگر ممکن است گویای بخشی از کیفیتی باشد که مربوط به برخی از جنبه های یک اثر معماری است. گاه حتی ممکن است این صفات را کسی که با معماری آشناست به کار برد و معماری مورد توصیف او به راستی سزاوار چنین صفاتی باشد. اما روی هم رفته چنین صفاتی کلی است و فاقد دقت است و حتی ممکن است معرف غلیان احساسات رمانتیکی باشد که به روزگار ما تعلق ندارد ، بلکه به روزگاری که طرح و پرداختن به معماری به روش هائی نیاز داشت که از جنبه های بسیار با روش هایی که اکنون به کار برده می شوند و یا باید به کار برده شوند متفاوت است.

روشن است نباید انتظار داشت صفاتی را که یک ناظر عادی در توصیف یک اثر معماری به کار می برد از دقت علمی برخوردار باشد . اما در استفاده از این صفات ناظر معماری تنها نیست و به هنگام سنجش یک اثر معماری معمولاً همه کسانی که به نوعی با معماری سر و کار دارند این صفات را به کار می گیرند ـ از تئوریسین های معماری گرفته تا مورخین هنر و معماری و منتقدان و نیز خود معماران ـ و البته هر یک به دلیلی خاص.

یک تئوریسین معماری ممکن است به منظور ارائه یک تئوری و یا رد و یا دفاع از اصل ویا عقیده ای به سنجش آثار معماری بپردازد، یک مورخ تاریخ معماری ممکن است برای آشکار ساختن معنا و اهمیت یک اثر معماری دست به ارزشیابی آن زند و یک معمار برای این که بتواند به دفاع اثر خود و یا توجیه آن بپردازد و یا به منظور تدریس ناگزیر از ارزشیابی استفاده کند. با وجود اینکه نیـاز به ارزشیابی آثار معماری موجـود است و صاحب نظران و دست انـدرکاران به دلایل مختلف بدان می پردازند ، اما روش های معمـول در ارزشیابی که مورد استفـاده قرار می گیرد، رضایت بخش نیست . نتیجه آن که این روش ها از جنبه های بسیار ، از نظر علمی قابل قبول نیست و نمی توان آنها را برای هدایت گرایش های کنونی معماری مورد استفاده قرار داد، تا معماری موفق شود به منظور نهائی خویش که خدمت به مردم است نائل آید.

شیوه های قدیمی: کتب و رسالاتی که در باب تئوری و اصول معماری تدوین شده به راستی سنگ زیربنای کار سنجش آثار معماری هستند. زیرا معیارهائی که حاصل اصول پذیرفته شده است در ارزشیابی مورداستفاده قرار می گیرد. یکی از قدیمی ترین رسالاتی که در باب اصول معماری به رشته تحریر آمده " ده کتاب معماری" نام دارد و مولف آن معمار و مهندس رومی مارکوس وتیرویوس است که بین سالهای 354 تا 430 میلادی می زیسته است . این اثر وتیرویوس از دیدی جامع برخوردار است و شامل بسیاری از جنبه های معماری می شود. از آموزش معماری تا توصیف روش ها و مصالح ساختمانی ، و گاه نیز حتی طرز اتصال دو جزء کم اهمیت معماری را شرح می دهد. این که معماری رشته ای جامع است از نظر مؤلف این رساله پنهان نمی ماند و مؤلف تا بدان جا پیش می رود که توصیه کند معماران خود را با دانش پزشکی نیز آشنا کنند تا بتوانند از عهده رویارویی با مسائلی چون اقلیم ، هوا و بهداشتی بودن جائی که قرار است ساختمان در آن جا برپا شود و یا بهداشتی بودن آبی که قرار است مورد استفاده ساکنان آینده ساختمان قرار گیرد برآیند. همچنین این نکته که معماری برپا داشتن یک تک ساختمان نیست کاملاً بر ویترویوس آشکار است. درباره این کتاب ویترویوس آن چه از همه چیز مهم تر است این است که وی در این جا برای نخستین بار ، به تبعیت از اصول معماری یونانی ـ سه اصل استحکام ، آسایش و زیبائی را به عنوان سه پایه اساسی معماری اعلام می کند. سه اصلی که سالیان دراز مورد قبول همه نظروران و معماران بود و حتی تا به روزگار ما اعتبار خود را ، اگر چه با تعابیر مختلف ، تا میزان بسیار حفظ کرده است. غیر از این ملاحظات که نسبتاً کوتاه است تأکید و توجه ویترویوس در این اثر خود معطوف دو جنبه معماری می شود، جنبۀ تجسمی و جنبۀ‌ کالبدی معماری، یا به عبارت دیگر این که یک طرح معماری چگونه می تواند واقعیت یابد و دیده را محفوظ کند. روشن است که برای ویترویوس ، جنبه های تجسمی فقط در معماری یونانی خلاصه می شد و هیچ معماری دیگری را با آن یارای برابری نبود. از این رو وی به تفصیل از معماری یونانی نه تنها به عنوان نماد کارهائی عظیم سخن می گوید بلکه به عنوان مثالهای زنده ای که تجسم واقعی زیبایی هستند . درباره جنبه کالبدی معماری نیز وصف ویترویوس مفصل و نسبتاً طولانی است و دانش بشری را تا زمان خود برای تحقق مفاهیم معماری به صورت ساختمان هائی مجسم بطور کامل بدست می دهد.وی برای اینکه مطالب خود را روشن و مدلل سازد از انـواع ساختمانها صحبت می دارد و نقشه ها (پلان ها) ، مقاطع و نماهای این ساختمانها را به دقت مورد بررسی قرار می دهد و این امر تمام جنبه های یا ساختمان را آشکار می کند و کاری است سزاوار تحسین در سنجش آثار معماری که متأسفانه بعدها فراموش شد. روشن است که ویترویوس در ستایش بی دریغ خود از معماری یونانی و در این که این معماری را کمال مطلوب اعلام می نمود از سیستم ارزش های زمانۀ‌خود تبعیت می کرد و نیز روشن است که رسالات و افاضات وی ، به نوبه خود، گرایش های معماری را هم در زمان خود او و هم تا قرن ها بعد تحت تاثیر قرار داد.

دورۀ تاریخی دیگری که در آن نیز همان سیستم ارزش های زمانۀ ویترویوس و همان توجه و ستایش از فرهنگ و معماری یونان باز شکفت ، رنسانس بود. معنی لغوی رنسانس Renaissance تولد دوباره است و مراد از آن تولد دوبارۀ ارزش های کلاسیک یونان بود. از این رو مشاهده می کنیم که در این دوره اصول معماری ویترویوس دوباره زنده شده و اهمیت پیدا کردند. البته با قدرتی بسیار بیشتر از توان نخستین به گونه ای که موج تاثیر آن کاملاً به قرن بیستم و زمانۀ ما رسید.

از تمام تئوریسین های دوره رنسانس که فرصت مطالعۀ آثارشان بدست آمد، آثار آندره آپالا دیو Andrea Palla dio بیش از همه نظر ما را به خود می خواند، زیرا وی نه تنها به زبان تجریدی و کلی به بیان اصول خود می پردازد ، بلکه با ذکر مثال هائی منظور خود را کاملاً روشن می کند. پالا دیو که سخت تحت تاثیر ویترویوس بود، سه اصل استحکام ، آسایش و زیبائی را در معماری دوباره زنده کرد. از این سه اصل ، در این بحث ، اصل آسایش نظر ما را فرا می خواند ، زیرا دو اصل دیگر استحکام و زیبایی همان است که سیستم ارزش دهی کلاسیک معمولاً بدان اهمیت بیشتر می دهد و در انطباق با همان جنبه های کالبدی و تجسمی معماری است. درباره اصل آسایش که پالا دیو آن را مفید می نامد ، وی چنین می نویسد: (( یک ساختمان اگر اجزای آن درست در جایی که لازم باشد قرار گیرد و به منظوری که بر آن ترتیب است عمل کند ونه فزون از آن و نه کمتر از وقاری باشد که از آن انتظار می رود، آسایش بخش است و سزاوار تحسین . این نکته در مورد عواملی چون تالارها ، سرسراها ، اتاق ها ، زیرزمین ها و انبارها کاملاً صادق است.)) این جملات که نقل کردیم در نخستین صفحه نخستین کتاب از اثر معروف پالا دیو به نام "چهار کتاب معماری" مندرج است. اما نه در این کتاب و نه در هیچ یک از سه کتاب دیگر، وی به دقت توضیح نمی دهد که مرادش از " وقاری که از اجزای ساختمان انتظار می رود" چیست. یا نمی گوید منظور وی از " جای مناسب" برای عواملی چون تالار و سرسرا و اتاق و زیرزمین و انبار کجا است. بلکه وی نیز همانند ویترویوس به توضیح روش ها و مصالح ساختمانی می پردازد. و نیز به تبعیت از وی بحث خود را به توصیف کامل پنج نظم معماری کلاسیک ، یعنی ویژگی تجسمی آن ها، خصوصیات هندسی آنها ، شباهت ها ، و وجوه افتراق آنها و نیز زیبائی آنها اختصاص می دهد. اما در فصول بعد، تقریباً به صورتی اتفاقی اشاره می کند که : (( اتاق هائی که به سکونت تابستانی اختصاص می یابند باید جادار و وسیع بوده و رو به شمال باشند و آنهائی که به سکونت زمستانی اختصاص می یابند رو به جنوب و مغرب باشند و جمع و وجود. زیرا که آدمی به اقتضای طبیعت خود در تابستان طالب سایه و جریان هوا است و در زمستان طالب آفتاب، به علاوه اتاق های کوچک را نسبت به اتاق های بزرگتر بهتر می توان گرم کرد.)) همچنین هنگامی که پالا دیو درباره شهر سخن می گوید ، توجه خود را به عامل آب و هوا و تأثیر آن بر طرح خیابانها چنین نشان می دهد:" اما اگر شهری در اقلیمی گرم بنا شود باید واجد کوچه هایی کم عرض باشد و ساختمانهای بلند داشته باشد تا سایۀ‌آن ها و عرض اندک معابر، حرارت اقلیم را اندکی کاهش دهد و سلامت مردمان بهتر تأمین شود."

اگر چه ، چنان که گذشت در اثر پالا دیو اشاراتی به اصل آسایش موجود است اما وی نیز مانند ویترویوس به ندرت مباحثی را مورد توجه قرار می دهد که غیر از جنبه های تجسمی و کالبدی معمار باشد.

گرایش های معاصر در سنجش آثار معماری :

بررسی آثار این دو صاحب نظر و معمار دوران گذشته باید در روشن کردن مراد ما کافی باشد و آن اینکه گرایشهای کنونی در بررسی و ارزشیابی آثار معماری و نقصی که در آن مشهود است ، از سوابق تاریخی ریشه می گیرد، اما باید اضافه کنیم که در روزگار ما به سبب ابعاد عظیم و پیچیدگی بسیاری که مسائل معماری یافته است کار سنجش آثار معماری مشکل تر شده است. گو اینکه پیشرفت های روزگار ما در عین حال و در عین افزودن بر بعد و اشکال مسائل معماری می توانست وسائلی فراهم آورد که سنجش آثار معماری به دقت و امانت بیشتر صورت گیرد.

یکی از پیشگامانه ترین آثار در عرصۀ معماری به روزگار ما کتاب مشهور سر بنیستر فلچر Sir Banister Fletcher است که "تاریخ معماری" نام دارد. این کتاب سال ها در دانشکده های معماری انگلیسی زبان به ویژه در بریتانیا تقریباً تنها کتاب مرجع در تاریخ معماری بود. اما به نظر می رسد، مؤلف ارجمند آن جمع آوری واقعیات و تصاویر را بر اتخاذ روشی که ارزش آثار معماری را معلوم دارد، یا نقد و انتقادی باشد که هدف و طرفی را معلوم کند و یا دست کم خطوطی کلی و راهنما که معنای آثار معماری را بنمایاند، ترجیح داده است. فی المثل سر بنیستر درباره یکی از مشهورترین آثار فرانک لوید رایت چنین سخن می گوید : " خانه آبشار، پنسیلوانیا (7-1936) از سنگ و  بتن مسلح ساخته شده. پلان آزاد این خانه از اختلاف ارتفاع سطوح مختلف و زمین آن که بیشه ای است سود می جوید بخشی از این ساختمان بدون پایه بر روی آبشاری قرار می گیرد و این خانه نمودار ترکیبی عالی از احجام مکعب مانند است." و یا در همین کتاب (اونیته دابیتاسیون Unite d, Habitation) یا واحد اسکان اثر لوکو ربوزیه بدین صورت توصیف شده است :‌(( ساختمان گران پیکری مرکب از آپارتمان های متعدد است که برای سکنای یک محلۀ کامل بر پایه هائی حجیم بنا شده است . اساس ساختمانی آن را بتن بوجود می آورد که قطعات از پیش ساخته آن را می پوشاند در پیش و پس ساختمان ، قطعات از پیش ساخته بالکن هائی برای ساختمان بوجود می آورد که هر ساختمان را از نور شدید در امان دارد.)) این مطالب صرفاً وصف محض ساختمان است که هیچ نتیجۀ تحلیلی بر آن مترتب نیست، و نیز متضمن کوچکترین اشاره ای نیست که معلوم کند زندگی در این اثر معماری چگونه می گذرد.

برخلاف فلچر ، زیگفرید گیدئن Sigfried Giedion در کتابش "فضا، زمان و معماری" از انباشتن بدون تحلیل واقعیات اجتناب میکند و دربررسی تطور معماری مدرن فقط آنچه را می پسندد برای بحث بر می گزیند، اگرچه این گزینش اسباب کلی دشمنی پنهان با او از جانب کسانی شد که آثارشان را گیدئن مورد بحث قرار نداده بود، اما این کیفیت گزیده گوئی بدو فرصت داد و نیز نسبتاً برای او زمان و فضای بیشتری فراهم آورد که به بحث دربارۀ معماری بپردازد. چون زمینه تحصیلی وی نیز در آغاز رشتۀ مهندسی ساختمان بود، این زمینه تحصیلی او را مدد کرد که درکوشش خود برای تمیز بین آنچه را که وی عوامل سازنده ونیز واقعیات زودگذر می نامد واقع بین ترباشد.

با این کیفیتهایی که کتـاب گیدئن واجـد آن است اکنون ببینیم وی چگـونه به بررسی آثار معمـاری می پردازد. فی المثل، او بحث خود را دربارۀ اونیته دابیتاسیون و لوکو ربوزیه چنین آغاز می کند که در این اثر معماری شاهد "یکی از موارد معدودی هستیم که ابتکار و تخیل اجتماعی در سه بعد تجسم یافته است" چنانکه گیدئن خود بعداً در همین بحث توضیح می دهد مرادش از ابتکار و تخیل اجتماعی این است که ارتباط گسسته فرد و اجتماع دوباره بوجود می آید. وی سپس دربارۀ این ساختمان چنین ادامه می دهد: " تازگی کار لوکو ربوزیه تنها در این نیست که در یک ساختمان برای 1600 نفر مسکن فراهم آورده است و یا 337 آپارتمان این ساختمان ـ از آپارتمان های یک اتاقه گرفته تا آپارتمانهایی که برای خانواده هائی با هشت کودک طرح شده ـ بیست و سه نوع مختلف دارند . بدعت کار در این است که در یک ساختمان محلی برای زندگی اجتماعی بوجود آورده است. جالب ترین جنبۀ این ساختمان مسکونی فروشگاههای آن است که به جای طبقه اول در طبقات میانی بنا قرار گرفته است. در طبقه ای که به فروشگاهها اختصاص یافته و یا چنان که لوکو ربوزیه آن ها را farue merchant می نامید در نمای ساختمان کاملاً مشخص شده است، زیرا بجای پنجره ، آفتاب گیرهائی دارند که با ردیفی از پنجره های مربع شکل پله کانها به نما سرزندگی و حیات می بخشد و معیاری برای درک ابعاد بنا بوجود می آورد." گیدئن به مسأله انتخاب محل برای این ساختمان نیز اشاره می کند تا معلوم دارد که مناظری را که ساکنان آیندۀ این آپارتمانها مشاهده می کنند چه تأثیری بر ایشان می گذارد. هنگامی که گیدئن به منظره ای که از جانب غربی ساختمان به دیده می آید اشاره می کند ، می نویسد : " همانطور که در نقاشی های سزان روحیۀ نواحی جنوبی فرانسه تجسم یافته ، در این بنا نیز در قالب معماری نموداری از این روحیه را می توان دید." علیرغم آنکه گیدئن در ستایش اونیته دابیتاسیون می گوید که این ساختمان تجسم معمارانه مسائل اجتماعی است، در ارزشیابی آثار معماری، گیدئن به ندرت مسائل اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد، حتی در جاهایی که مسائل اجتماعی عملاً علت وجودی آثار معماری است که وی برای بحث بر می گزیند. بعنوان مثال هنگامی که وی درباره اثر دیگر لوکوربوزیه ، شاندیگار سخن می گوید، مسائل اجتماعی را به کلی از یاد می برد . به راستی دلائل اجتماعی که مجموعه ای معماری چون شاندیگار را توجیه می کند کدامین هستند؟ چگونه این مجموعه معماری از عهده خدمتی که از آن انتظار می رود بر می آید؟ چگونه این مجموعه به نیازها و خواسته های مردمی که از آن استفـاده می کنند پاسخ می گوید؟ هیچ پرسشی در این زمینه ها مطرح نمی شود. در این صورت، اهمیت تاریخی این ساختمان در چیست؟ بیائید اظهارنظر گیدئن را در این باره با هم بخوانیم: " ناظر اروپایی از دیدار این مجموعه که هر یک از بناهای آن به فاصله نسبتاً بسیار از دیگری ساخته شده به شگفت می آید ، اما بین آنها ، به اصطلاح معماران ، فضای مرده وجود ندارد. لوکوربوزیۀ تندیس گر از فضای بین ساختمانها با ایجاد اختلاف سطح در آنها ، ساختن حوض های وسیع ، درختکاری و چمن کاری و ایجاد تپه های مصنوعی به بدعت و تنوع استفاده گرده است." آیا تندیس گری لوکوربوزیه را می توان برای بسیاری از پرسش های اجتماعی و اقتصادی که در این مجموعه مطرح می شود ـ پرسش هائی که بدون آنها معماری غیرقابل تصور است ـ نیز مسئول دانست؟ بدون این پرسش ها ، ارزش یابی معماری نیز سخت بلکه غیرممکن است.

کتاب گیدئن برای نخستین بار به سال 1940 انتشار یافت ، نزدیک به یک ربع قرن پس از آن ، لئوناردو بنه ولو Leonardo Benevolo که خود معمار است به انتشار کتابی به نام " تاریخ معماری مدرن" دست زد. در یک نگاه کلی، کتاب بنه ولو نیز در توازی با کتاب گیدئن به رشته تحریر درآمده است، جز آن که وی (بنه ولو) چند مطلب بسیار مهم به موضـوع مورد مطالعه خویش افزوده است و قصــدش چنانکه خود می گـوید از آغاز این بوده که "به اختصار دگرگونیهای سیاسی و اقتصادی" را همراه با دگرگونیهای معماری مورد مطالعه قرار دهد. به راستی نیز وی قبل از آن که به بررسی اوضـاع معماری در عصـر جدید بپردازد ، به توصیف اوضاع سیاسی و اقتصادی زمانه می پردازد. اما این که وی حقیقتاً موفق می شود پیوند بین رویدادهای اقتصادی و سیاسی را از یک جانب و دگرگونیهای معماری را از جانب دیگر بیابد پرسشی است که نیاز به تفحصی مفصل تر دارد وما از آن در می گذریم. آن چه نظر ما را در این جا به خود می خواند این است که کتاب بنه ولو چگونه معنی تاریخی یا بعبارت دیگر ارزش و اعتبار ساختمانها را در می یابد.

بررسی بنه ولو بدین ترتیب صورت می گیرد که وی ـ در اکثر موارد ـ بحثی عمومی را مطرح می کند و سپس به توصیف ساختمان موردنظر می پردازد که این توصیف معمولاً با چند عکس نیز همراه است.اما چه رابطه ای بین بحث کلی آغازین و زیرنویس عکس ها وجود دارد به درستی معلوم نیست. بعنوان مثال ، هنگامی که وی آثار نخستین فرانک لوید رایت را مورد بحث قرار می دهد ، چهار عکس از آثار نخستین این معمار که به خانه های مرغزار(دراشاره به مرغزارهای وسیع نواحی غرب میانۀ آمریکا که این خانه ها درآن ساخته شدند)موسوم اند وچند عکس تفصیلی از این خانه ها را ارائه می دهد، اما بنه ولو هیچ یک از این چهار خانه را مورد بررسی قرار نمی دهد و مطلبی خاص درباره هیچ یک نمی گوید، و یا وقتی که بنه ولو قـول رایت را درباره برنامه این خانه ها نقل می کند، هیچ کوششی از جانب او صورت نمی گیرد تا این اظهارات را با ساختمانهائی که عملاً تحقق یافتند تطبیق دهد. علیرغم قصد آشکار بنه ولو بر این که معماری را به عنوان پدیده ای جدا ملاحظه نکند بلکه آن را در ارتباط با سایر پدیده های دیگر زندگی خاصه در عرصه های اجتماعی و سیاسی مورد بررسی قرار دهد، او نیز در تحقیق خود فقط به جنبه های تجسمی و کالبدی معماری که البته آن دو نیز به جای خود مهم و اساسی اند می نگرد.

پاره ای اوقات برخی از معماران به معرفی و بررسی آثار برخی دیگر از معماران پرداخته اند خاصه، هنگامی که بین ایشان رابطۀ استاد و شاگردی برقرار بوده است. کتاب فیلیپ جانسن Philip Johnson که شاگرد ملیس ونده رو بوده از چنین مواردی است. این گونه کتابها چون متمرکز بر تحلیل آثار یک معمارند از امکانات فراوان برخوردارند تا این آثار به دقت و تفصیل بیشتر و نیز به عمق بیشتر مورد بررسی قرار گیرند. به علاوه چون یک معمار، آثار معماری دیگر را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد، بررسی می تواند دقیق تر و عمیق تر باشد. به راستی نیز آثار ملیس ونده رو با توجهی خاص در این کتاب مصور شده و اجرای تفصیلی ساختمانهای وی به دست داده شده اند که معمولاً کتاب های نقد و بررسی معماری این روزها فاقد آن هستند. این اجزای تفصیلی البته در تجسم این آثار و این که چگونه اجزای آنها به هم پیوند می یابند بسیار مفیدند و هم فر ساخت و هم ساخت این ساختمانها را نشان می دهند.

علاوه بر این عکس ها و اجزای تفصیلی ، چند پلانی نیز نشان داده شده اند ـ نه در اشاره به نکته یا مطلبی بلکه تا اندازه ای اتفاقی و دل بخواهی و یا شاید ظاهراً برای این که الگوی تبعیت از استاد کامل شود. بعنوان مثال ، هنگامی که آسمان خراش های مسکونی ملیس ونده رو ، به شماره 860 در خیابان لیک شُر Lake shore شیکاگو نمایش داده شده اند ، پلان این ساختمانها نیز مصوراند، اما فقط در سطح هم کف زمین و نه در سطوحی که عملاً نظم درونی آپارتمانها و رابطۀ اجزای آن را نشان می دهد. اگر پلان آپارتمانها به دست داده می شد، ناظر، فی المثل، می توانست دریابد که چگونه فرم خارجی ساختمانها در ارتباط با روابط اجزای درونی این آپارتمانها شکل گرفته است.

به علاوه ممکن بود معلوم شود چگونه فضای درونی این آپارتمانها در پاسخ به نیازهای ساکنین آن نظام یافته اند.

نکته ای که ذکر آن در سطور بالا ذکر شد، صفت عمومی کتاب است و در همه جا تکرار می شود. در موردی دیگر هنگامی که پروژه ای مشابه با آپارتمانهای مسکونی لیک شُر مورد بحث قرار می گیرد، جانسن می نویسد: " در میان پروژه هائی که ملیس بدانها توجه نشان داده است ، خانه های ردیفی است که ستون های آن به کف ساختمان و پوشش بیرونی بام ساختمان جوش شده است. اما در این خانه ستون ها به زمین متصل نمی شوند بلکه به پوشش پولادین کف ساختمان پیوند می یابند و بار آن را تحمل می کنند." پلان این خانه نیز ارائه داده شده است ، اما در متن کتاب کوچکترین اشاره ای به این پلان موجود نیست تا چه رسد به آن که مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته باشد و یا ارزشیابی شده باشد.

این رسالات و کتب را صرفاً به عنوان نمونه از این روی مورد مطالعه قرار دادیم تا ویژگیهای اصلی سنجش آثار معماری را به گونه ای که معمولاً صورت می پذیرد معلوم داریم.اگر چه مقصود و ماهیت ارزش یابی آثار معماری در همه موارد یکی نیست، روی هم رفته و بطور کلی سنجش آثار معماری واجد نکات مشترک زیر است البته با مختصر تغییری در موارد گوناگون و توسط سنجش گران مختلف.

الف) درنظر گرفتن آثار معماری به عنوان آثار هنری محض و وقع نهادن بیش از اندازه، جنبه های تجسمی معماری. تردیدی نیست که معماری با هنر پیوستگی نزدیک دارد. مراد ما در اینجا به هیچ روی انکار این پیوستگی و وابستگی نیست ، اما در عین حال یک اثر معمـاری را نمی تــوان به همان ملاحظاتی نگـریست که یک اثر تندیس گری (مجسمه سازی)را.

ب) اغلب به عنوان یک اثر هنری به ساخت یک اثر معماری نیز وزن بیش از اندازه داده می شود. تردیدی نیست که ساخت در معماری مساله مهمی است ، اما نباید توجه بدان از قدر ارزش های دیگر ـ چنانکه بعداً از آنها صحبت خواهیم داشت ، بکاهد.

ج) بسیاری از سنجش های معماری بیشتر جنبه ذهنی دارد نه کیفیت عینی. ممکن است تا اندازه ای پیوستگی معماری و هنر این امر را باعث شود ، اما در عین حال بسیاری از جنبه های معماری ، حتی ویژگیهای هنری آن را می توان به عینیت مورد بررسی قرار داد.

د) بیشتر مباحث مربوط به سنجش آثار معماری توصیفی است نه تحلیلی . به عقیده ما برای ارزشیابی معماری میتوان از روش های سیستماتیک استفاده کرد که در عین حال به اندازه کافی از نرمش برخوردار باشند تا بتوان آنها را در موارد گوناگون و آثار مختلف با صحت و دقتی یکسان به کار برد." 1

در ادامه بحث فوق دکتر منوچهر مزینی نظرات سرج چرمایف و کریستوفر الکساندر را در کتاب ایشان ارائه نموده و در پایان کتاب نظر ایشان درخصوص تحلیل و ارزشیابی معماری منازل مسکونی بعنوان عرصه های زندگی خصوصی بدست می دهد که در ارائه مطلب و در جای خود مورد بررسی قرار می دهیم.

باتوجه به مباحث فوق روشن شد که معماری علاوه بر جنبه های ذهنی ، تجسمی ، کالبدی و ساختـاری دارای جنبه های عمومی دیگری نیز می باشد که لازمۀ شکل گیری یک بنا چه مسکونی و چه غیر مسکونی است. یه این جنبه ها که در تمامی هنرهای هفت گانه یعنی موسیقی ـ شعر و ادب ـ نقاشی ـ تئاتر ـ سینما ـ مجسمه سازی و معماری باید رعایت گردند و کاربرد آنها در علم یا هنر معماری بیش از موارد دیگر مشهود است تحت عنوان شاخص های معماری به شرح زیر می پردازیم :

شاخص های معماری :

1-     رنگ : تأثیر رنگ بر انسان را از جنبه های زیر می توان بررسی نمود.

-       رنگهای هماهنگ بدلیل نزدیکی بهم احساس یکپارچگی ، هماهنگی و اطمینان ایجاد می کنند.

-       رنگهای متضاد که در حلقۀ رنگ مقابل هم هستند برای جلب توجه و مشخص کردن طرح در موارد لازم و یا اهمیت دادن به عنصر ویژه و مهم مثلاً ورودی یک مکان بکار می رود.

0                                                                         .     

1- عرصه های زندگی جمعی و زندگی خصوصی ـ تالیف سرج چرمایف و کریستوفر الکساندر ـ ترجمه دکتر منوچهر مزینی ـ انتشارات دانشگاه تهران ـ 1376

-       رنگهای متفاوت تاثیرات روانی متفاوتی را بر بیننده ایجاد می کنند . مثلاً رنگهای آبی و سبز آرامش بخش و تُن تیرۀ آنها در سطح وسیع حُزن انگیز است. یا مثلاً رنگ زرد تحریک کننده  برای مردم جاذبه ایجاد می کند به همین دلیل برای آگهی از این رنگ استفاده می شود.

-       بافت : تصور بصری از آنچه لمس می گردد را بافت می نامند بنابراین دو سطح ممکن است دارای رنگ مشابه ولی بافت متفاوت باشند.

-       شکل : شکلهای مختلف دارای تاثیرات متفاوت می باشند. بسته به اینکه شکل هندسی ، نامنظم یا ترکیبی از آنها باشد تأثیرات روانی و اقتصادی متفاوتی رای برای طراح و ناظر (بیننده) ایجاد می کند.

-       فرم : تصور کمی از یک فضای معماری را فرم می گوئیم ، بعنوان مثال وقتی که نام مسجد را ذکر می کنیم در ذهن تصوری از نقش گنبد و مناره بوجود می آید که رفته رفته با تعیین مصداق شفاف تر و روشن تر می شود. بنابراین فرم بصورت سه بعدی مطرح شده و نتیجۀ استراکچر و عملکرد فضا است. فرم باید دارای رابطۀ منطقی با محتوی و عملکرد باشد که در اینصورت موضوع معماری دارای وحدت است.

-       ریتم: ریتم در معنای عام تکرار یک لفظ و یا صوتی است که در فواصل زمانی منظم شنیده شود و در معماری فواصل مکانی که ریتم قابل رویت مشاهده می شود مدنظر است که بوسیلۀ واحدهای اندازه گیری و علاقه مندی مورد سنجش قرار می گیرد. سریعترین عکس العمل انسان در مقابل ریتم این است که با آن هماهنگ شود (تکان دادن دست و پا). لذا انتخاب یک طرح موزون (ریتمیک) که بتوان احساسات معمار را در ناظر ایجاد نماید از وظیفه های معمار است. اگر معمار بخواهد احساس ضعیفتری در ناظر بوجود آورد در میان ریتم اصلی طرح ، ریتم کم اهمیتی از قبیل پنجره، مجسمه یا هر المان دیگری را جای میدهد. به این ترتیب اگر چه هنوز ریتم وجود دارد اما سرعت بیشتری یافته وبه اصطلاح کیفیت شادتری به خود میگیرد.

-       هماهنگی (هارمونی): تکرار هماهنگ و موزون یک فرم را هارمونی می گویند. البته این فرمها با تغییرات اندکی که با هم دارند تنوع ایجاد می نمایند و ناظر بدون خستگی و با سهولت فضا و فرم را استنباط میکند و از یکنواختی ملامت آور آن می کاهد. البته میــزان اختلاف در فرمها در هارمونی بستگی به سرعت ناظر دارد.

-       ترکیب(کمپوزیسیون): ترکیبی از تلفیق و کنار هم گذاشتن اشیاء به طرق خاص سر وکار دارد به نوعی که هر جزء از فرم کلی نقش یک ارگان (اندام) را داشته باشد. پس منظور از کمپوزیسیون هدایت ناظر از طریق مکانها(توالی) و تسلسلهای محاسبه شده و واضح کردن نظم و ارتباط بین عوامل و عناصر یک ساختمان و متمایز کردن آن از محیط و سایر عناصر برای درک مقصود معمار است.

-       تناسب و مقیاس: یک اثر معماری باید متناسب با نیازهای معقول یک انسان ساخته شود و این تناسب دربرگیرندۀ دنیای مادی و معنوی انسان است. در ساختن یک بنا باید ابعاد و حرکات انسان در نظر گرفته شده و ساختمان متناسب با آن ساخته شود بنابراین مقیاس انسانی‌(Human Scale) تعیین کنندۀ یک ساختمان می باشد و تناسبات انسانی در تناسبات یک ساختمان متجلی می شود که در این رابطه معمولاً از قواعد ریاضیات و هندسه استفاده میشــود. در معماری سه نوع مقیاس برای درک اندازه ها بکار برده می شود:

1-     مقیاس واقعی و طبیعی و اندازه های عادت شده

2-     مقیاس صمیمی : که در اغلـب خانه های مسکـونی دیده می شود و به خانه امن بـودن و راحت بودن را می بخشد که در این مقیاس اندازه ها کمی کوچکتر از معمول می باشد و ناظر احساس راحتی می کند.

3-     مقیاس عظیم: که ناظر احساس کوچکی می کند و اندازه ها بزرگتر از حد معمول هستند. این مقیاس باید در انسان ایجاد شگفتی نماید نه ترس و حقارت . این مقیاس برای مکانهای غیر جدی برای ایجاد جلب توجه و شادی مثل پارکها و نمایشگاهها بکار می رود.

-       وحدت ‌، تضاد : وحدت یعنی اجتماع عوامل مختلفی که بتوان آنها را به کیفیتی یگانه نسبت داد. تلفیـق اشکال و فرمها ، رنگ ، مقیاس ، هماهنگی ، ریتم و غیره ، وسائل نمایش مفهوم وحدت است، گر چه خـود وحدت نیست. لذا معمار می باید با تفکر زمان خویش آشنائی داشته باشد.                                           تضاد یکی از عواملی است که گاه در طراحی ساختمان به چشم می خورد و برای تأکید بر قسمتی خـاص از ساختمان و یا بیان قسمتی مهم از آن و یا تفکیک و تمیز عملکرد خاصی از بنا استفاده می شود. این تضاد نیز با عوامل و عناصر معماری نظیر تضاد بین فرمها، بافت ، رنگ و ... بیان می شود. درخصوص دیگر عناصر و عوامل معماری بحث را در ارتباط با معماری ایرانی به پیش می بریم.

معماری ایرانی :

در طی چند دهۀ گذشته که به یک نسل نمی رسد شکلهای ظاهری اجتماع ایرانی آنچنان به ابتذال کشیده شد که موجب تکّدر و آزردگی خاطر آگاهان به مسائل زیست محیطی گردید و باعث شد تا مسائل آن به عنوان مشکل در مجامعی مطرح شود و در همین مجامع بود که تعاریفی از معماری معاصر ایران بدست آمد که مقبول یا نامقبول ، خوش آیند یا ناخوش آیند ، بیانگر بخشی از واقعیت ها هستند. مثلاً معماری معاصر ایران 1- تقلیدی از معماری غرب است 2- معماری جدید ایران پدیده ای است که به عمق و یا معانی نمی نگرد و بر سطح ریشه دارد 3- معماری معاصر ایران به مثابه پدیده ای که قصد آفریدن موجودیت های خوش منظر دارد معانی را فدای شکل ، حتی شکلهای ناآشنا می کند. 4- معماری معاصر ایران بخاطر رشدی مستقل از سایر دانش ها ، آنقدر از ارزشهای مردمی و روزمره فاصله گرفته است که بصورت پدیده ای خوش ظاهر و بد باطن جلوه گر شده است. 5- معماری معاصر ایران با پشتوانه حامیان خود بدون الزام به پاسخ گوئی به سوالات بر خواسته از دل به‌ تُرکتازی در مقابل معماری سنتی یا بومی ایران پرداخته و باجلو انگاشتن و جدا انگاشتن خود از معماری بناهای قدیمی تر و مردمی تر موجب فخر صاحبانش و در نتیجه ایجاد جدائی و احساس غربت گردیده است.

معماری معاصر ایران سه چشم انداز اصلی را پشت سر دارد : 1- معماری کهن و سنتی ایران 2- معماری و شهرسازی رنسانس اروپای مرکزی 3- سلسله تجارب نهضت معماری مدرن معماران ایران.

معماری کهن و بومی ایران :

ایرانیان در طول بیش از 2500 سال در این سرزمین پهناور مبادرت به ایجاد بناهائی نموده که از بقایای آن می توان پی به اندیشه های معمارانه آنها برد. این اندیشه ها منجر به ایجاد ساختمان های عمومی شده است. از قصرها و آتشکده ها ، از محرابه ها تا مساجد ، از مقابر تا مدرسه ها و سدها ، تا آب انبارها و میدان ها و از میدان تا تکیه ها و دروازه ها و پل ها. در طول این مدت یعنی از آغاز تا اوایل دوره های قاجار تجربه هائی کسب شده ، دگرگونیهایی را پذیرا گردیده و آنچه را که مقدس می دانست حفظ کرده و به مناسبتهائی از قبیل تغییر مذهب، تغییر نظام اداری و تغییر سنن اجتماعی، مذهبی ، بعضی از اندیشه های تجربه شده را نیز منتقل نموده است.

در طول تاریخ پرفراز و نشیب بناها و شهرهای ایران 3 عنصر به عنوان شاخص های اصلی و اساسی قابل شناخت هستند. 1- اندیشه های معماری 2- شالوده های ساختمانی 3- نمادهای فضای ساخته شده.

اندیشه های معماری : چگونه فهمیدن، چگونه تدوین کردن و چگونه راه یافتن به فضای سرپوشیده و آئین راهیابی از فضائی باز به عنوان فضائی عام به فضای سرپوشیده به عنوان فضائی خاص. آئینی که خود از نحوۀ شکل دادن به فضای میان این دو ابراز و اعلام می شد. اشیای مقدس به نسبت در مکان های درونی تر قرار می گرفتند و اشخاص به هر تقدیر ، مهم تر ، در طول محوری قــرار داده می شدند ، متناسب با ارج کار و مسئولیتی که به عهده داشتند ( اندرونی ، بیرونی).

شالوده های ساختمانی : نحوۀ تقسیم بندی فضا بر حسب نیازهای شکلی و کاربردی و برحسب ویژگیهای روان شناختی و محیطی همزمان با اندیشیدن به مجموعۀ عناصر کالبدی صورت می گرفت که باید آن ترکیب فضائی را نگهدارد، به زیبائی اش کمک ک

/ 2 نظر / 89 بازدید
super star

سلام و خسته نباشید از مطالبتون بی نهایت سپاسگذارم، کمک بزرگی بود، پیروز و سر بلند باشید

نوری

سلام آقای مهندس مطالب شما بسیار خوب و مفید جمع آوری شده اند ای کاش امکان کپی کردن با ذکر منبع البته وجود داشت.