• روش طرح اختلاط سوپرپیو

 

سطح سوم طرح شامل مرحله تلاش و عرضه طراحی به اضافه هدایت آزمایش های پیش بینی اجرایی بهبود یافته بود و برای روسازی هایی با ترافیک سنگین با ESALs بیش از 10 میلیون در نظر گرفته شد.

روش طرح اختلاط حجمی سوپر پیو شامل مؤلفه های اصلی زیر می باشد:4-1- انتخاب قیر؛

قیر آسفالت باید سطح عملکرد (PG) مناسبی داشته باشد به نحوی که الزامات
AASHTO MP1 a-04 [2004] را برآورده کند و برای شرایط آب و هوایی و ترافیکی محل پروژه مناسب باشد.
4-2- انتخاب مصالح؛

مصالح ترکیب شده باید نیازهای زیر را مرتفع نمایند:


الف- حداکثر اندازه اسمی (ظاهری) - بیشینه اندازه و ابعاد اسمی مصالح باید 9.5 تا 19 میلی متر برای رویه آسفالتی گرم و 19 تا 37.5 میلی متر برای لایه اساس آسفالتی گرم باشد.

ب- نقاط کنترل دانه بندی – منحنی دانه بندی باید از نقطه های کنترل مشخص در جدول 1 بگذرند.

 

جدول (1) – نقاط کنترل دانه بندی مصالح در طراحی به روش سوپرپیو

روسازی

ج- منطقه محدوده شده دانه بندی– در مدل اولیه روش طرح اختلاط سوپرپیو توصیه می شود که منحنی دانه بندی نباید از مناطق ممنوعه عبور کند. در عین حال، نتایج تحقیق اخیر نشان داده است که مخلوط هایی با دانه بندی هایی که از منطقه ممنوع تجاوز کرده اند، توانسته اند به طور مشابه یا بهتر از مصالحی که از آن نگذشته اند، اجرا شوند.

در گذشته، در صورتی که دانه بندی مصالح از زیر منطقه محدود شده عبور می کرد به عنوان درشت دانه بندی شده و اگر از بالای منطقه محدود شده می گذشت به عنوان ریز دانه بندی شده، طبقه بندی می شد. با حذف منطقه ممنوعه، اگر نمودار دانه بندی از پایین نقطه کنترل اولیه (PCS) عبور کند، آن مصالح به عنوان درشت دانه ، طبقه بندی
می شود. نقطه کنترل در جدول 2 مشخص است . سایر دانه بندی ها، به عنوان ریز دانه طبقه بندی می شوند.

 

جدول (2)- طبقه بندی دانه بندی های مصالح در روش سوپرپیو

روسازی

د-خواص مصالح رایج- چهار مورد در مسأله خواص مصالح به شرح ذیل می باشند.

-مصالح درشت دانه باید حداقل درصد شکستگی را طبق ASTM D5821 بیان شده برآورد سازند.


- در مورد مصالح ریز دانه باید AASHTO T304 برآورده شود.

- مصالح باید الزامات مربوط به ارزش ماسه ای را مطابق AASHTO T176 برآورده نماید.


- مصالح باید الزامات را در مورد درصد مجاز مصالح ورقه ای و سوزنی ( مطول و مورق ) مطابق ASTM D4791 برآورده سازند.

معیار طرح اختلاط رویة آسفالت برای این چهار خاصیت توافقی، در جدول 3 نشان داده می شوند.

 

روسازی

ه- الزامات اولیه خصوصیات مصالح- مصالح باید تمام الزامات اولیه، مانند ساییدگی لوس آنجلس و مقاومت در مقابل عوامل شیمیایی را بر آورده کنند.4-3- آماده سازی مخلوط های آسفالت؛

مصالح و قیر در دمایی که در آن ویسکوزیته کینماتیکی قیر cSt 20± 170 است
مخلوط می شوند. سپس مخلوط آسفالتی در یک کوره هوای تحت فشار، برای 4 ساعت قبل از متراکم سازی در دمای 135 درجه سانتی گراد حرارت داده می شوند.4-4- متراکم سازی مخلوط های آسفالت؛

متراکم سازی مخلوط آسفالتی همانطور که در AASHTO T312 توضیح داده شده است،
در متراکم کننده دورانی آسفالت انجام می شود. متراکم کننده های دورانی آسفالت با GTM که در آن زاویة دوران متغیر است تفاوت دارد. زاویة دوران در متراکم کننده های دورانی، ثابت است در حالیکه این زاویه در GTM می تواند بر اساس پایداری و استحکام
مخلوط آزمایش شده تغیر کند.

پارامترهای اعمالی در متراکم کننده دورانی رویة آسفالت به شرح زیر می باشند:

الف- فشار عمودی پیستون: 600 کیلو پاسکال

ب- زوایه دورانی: زاویه ثابت 1.25 درجه

ج- سرعت : 30 دور در دقیقه

د- قطر نمونه : mm 150

ه- ارتفاع نمونه : mm 115

متراکم سازی در دمایی که در آن ویسکوزیته کینماتیکی قیر برابر 
cSt 30± 280 است انجام می شود. تعداد دوران های انجام شده، همانطور که در جدول 6 نشان داده شده است، تابعی از سطح ترافیک طراحی می باشد. برای هر سطح ترافیک طراحی، سه سطح متراکم سازی به نام های تعداد دوران اولیه (N_ini)، تعداد دوران طراحی (N_des) و تعداد دوران بیشینه (N_max) موجود می باشند. نمونه با تعداد دورانی برابر با تعداد دوران طراحی متراکم می گردد و در این حالت ارتفاع نمونه به طور مداوم ثبت می شود. پس از تراکم نمونه از قالب خارج می شود و وزن مخصوص ظاهری و ماکزیمم آن تعیین
می گردد. تراکم حجمی اندازه گیری شده واقعی با تراکم محاسبه شده بر مبنای ارتفاع نمونه مقایسه می شود و یک فاکتور تصحیح محاسبه می گردد. این فاکتور یا شاخص تصحیح و ارتفاع نمونه در تعداد دوران اولیه سپس برای محاسبه تراکم و تعیینG_mm نمونه در تعداد دوران اولیه به کار می روند. بعد از تعیین میزان قیر طرح، نمونه هایی با میزان قیر طرح نیز تا تعداد دوران بیشینه به منظور تعیین G_mm مخلوط در این تعداد دوران متراکم می شوند.

 

جدول (4) – تعداد دوران لازم در متراکم کننده دورانی سوپرپیو


روسازی4-5-تعیین میزان قیر طرح؛

میزان قیر طرح مقدارقیری است که در آن مخلوط آسفالت در تعداد دوران طراحی،
میزان تخلخل 4 درصد ( یا %96- G_mm) دارد و این در حالی است که تمام الزامات طرح اختلاط برآورده می شوند. این الزامات طرح اختلاط در بخش بعد معرفی می گردند.4-6- الزامات طرح اختلاط رویة آسفالتی؛

طرح اختلاط آسفالت باید تمامی الزامات زیر را برآورده سازد:


الف- قیر و مصالح باید تمام نیازهای معرفی شده در بخش های پیشین را برآورده سازند.


ب- مخلوط آسفالتی باید هنگامی که تا تعداد دوران طراحی متراکم می گردد دارای تخلخل
4% باشد.

ج- درصد فضای خالی سنگدانه های مخلوط متراکم در تعداد دوران طراحی باید حداقل الزامات را به صورتی که در جدول 5 نشان داده شده است برآورده کنند.

 

جدول (5) – محدودة مشخصات مخلوط آسفالتی در روش سوپر پیو

روسازی

د- درصد فضای خالی پرشده با قیر ( حفره های پرشده با قیر) مخلوط متراکم در تعداد دوران طراحی باید در بازة مشخص مطابق جدول 5 قرار گیرند.

ه- نسبت فیلر به قیر که نسبت وزن پرکننده معدنی به وزن قیر می باشد، باید بین 0.6 و 1.2 باشد.

و- مقدار G_mm % مخلوط آسفالت که تا تعداد دوران اولیه متراکم می شود نباید از حدود نشان داده شده در جدول 5 تجاوز کند. مقدار G_mm% مخصوط متراکم تا تعداد دوران بیشینه نباید از 98% بیشتر شود.

زز- هنگامی که مخلوط آسفالت بوسیله متراکم کننده دورانی، تا تخلخل 7 درصد فشرده می گردد و در آزمایش AASHTO Designation T283 برای تعیین مقاومت مخلوط قیری متراکم شده در برابر آسیب ناشی از رطوبت، آزمایش و کنترل می گردد، باید نسبت تنش کششی حداقل
80% داشته باشد.4-7- نکات مثبت و محدودیت ها و ضعف های روش طرح اختلاط حجمی رویة آسفالت؛


نکات مثبت روش طرح اختلاط سوپرپیو این است که متراکم کننده دورانی رویة
آسفالت نیروی متراکم کنندة زیادی را به مخلوط آسفالت وارد می آورد. مخلوط آسفالتی که نمی تواند فشار متراکم کننده را تحمل کند، ضعیف است و باید در این فرآیند حدف گردد. دیگر جنبه مثبت روش طرح اختلاط رویة آسفالت این است که نیاز به استفاده از مصالح با کیفیت بالا دارد که معمولاً موجب اجرای بهتر مخلوط های آسفالت می شوند.


متأسفانه تاکنون هیچ اجرای مرتبط با آزمایشی در روش طرح اختلاط حجمی رویة آسفالت استفاده نشده است. مخلوط هایی که معیار این طرح اختلاط را برآورده می کنند شدیداً متفاوت از اجرای کارگاهی هستند. 

 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید