دستورالعمل ارتقای کیفیت آسفالت


1- مطالعه و بررسی مرغوبیت و ظرفیت معادن مصالح اعم از رودخانه‌ای، کوهی، سرباره کارخانه‌های ذوب فلزات.
2- بررسی مجموعه سنگ شکن و استقرار چیدمانی بهینه سیستم تولید مصالح سنگی.
3- بررسی نوع و ظرفیت کارخانه آسفالت و ضمائم و ملحقات مربوطه و استقرار آن.
4- استقرار تأسیسات و گرمایش قیر و خطوط انتقال.
5- کنترل مراحل تهیه و تولید آسفالت، اجرای عملیات پخش، تجهیزات و ماشین آلات و عوامل ذیربط و بالاخره کنترل و ارزیابی پارامترهای مؤثر در اجرای کار.
1-1- با توجه به مندرجات مشخصات فنی و با درنظر گرفتن نیازهای پروژه بازدید و مطالعات اولیه معادن مصالح سنگی مصرفی ضرورت دارد. در بررسی‌های اولیه حجم عملیات، ذخائر معادن و لحاظ در رعایت جنبه‌های اقتصادی، ارائه توجیهات فنی و منطقی مورد نیاز خواهد بود. در این رابطه و نخستین گام اقدام جهت آزمایشات اولیه معدن بمنظور تشخیص مناسب بودن مصالح، ارزیابی نتایج آزمایشات و تائید آن و بالاخره صدور مجوز بهره‌برداری از وظائف مهندسین مشاور پروژه ضروری می‌باشد.
1-2- چنانچه معدن منتخب مصالح رودخانه‌ای باشد آزمایشات زیر مورد نظر خواهد بود.
• تعیین دانه بندی اولیه مصالح معدن
• تعیین مقاومت در مقابل عوامل جوی (سرما و گرما) و سولفاتها
• تعیین مقاومت در مقابل سایش
• تعیین وزن مخصوص ظاهری، وزن مخصوص حقیقی – درصد جذب آب
• تعیین چسبندگی، قیر به مصالح سنگی درحضور آب
• تعیین هم ارز ماسه ای
• درصد دانه‌های دراز و پهن
• حدود اتربرگ
• تعیین میزان آلودگی و مواد مضره
• تشریح نظری از جهت شناخت کانیهای مصالح معدن
• تجزیه شیمیائی از جهت تعیین و میزان کانیهای موجود در مصالح سنگی مصرفی
1-3- چنانچه معدن منتخب مصالح کوهی باشد انجام آزمایشات زیر ضروری خواهد بود.
• تعیین مقاومت در مقابل عوامل جوی (سرما و گرما) و سولفاتها
• تعیین مقاومت در مقابل سایش
• تعیین وزن مخصوص ظاهری، وزن مخصوص حقیقی – درصد جذب آب
• تعیین چسبندگی، قیر به مصالح سنگی در حضور آب
• مقاومت فشاری خشک و تر
• تعیین میزان آلودگی و مواد مضره
• تشریح نظری از جهت شناخت کانیهای موجود در مصالح معدن
• تجزیه شیمیایی از جهت تعیین و میزان کانیهای موجود در مصالح معدن
توضیح اینکه بررسی وجود لایه‌های سست و رسی و مواد مضره در جبهه‌های معادن کوهی ضرورت دارد و باید پس از انفجار بنحو مؤثر و مطلوب لایه نامرغوب از سایر مصالح سنگی جدا و صرفاً لاشه سنگ‌های تأیید شده جهت شکستن و خرد کردن با بکارگیری سنگ شکن‌های فکی، کوبیت، ماسه ساز مناسب و ضمن رعایت چیدمان فنی تأیید شده.
- از جمله اقداماتی که باید مورد توجه قرار گیرد استقرار تجهیزات و ماشین آلات مناسب جهت تولید مصالح سنگی می‌باشد که با توجه به فاصله حمل معدن و اندازه درشتی مصالح انتخاب سنگ شکن فکی، کوبیت و ماسه ساز و ضرورتاً آسیاب مناسب و هم آهنگ با سیستم انتخاب خواهد شد. در این رابطه تأمین مصالح ریزدانه (فیلر) براساس مندرجات جدول فصل نهم آئین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران نشریه شماره 234 به جهت ارتقاء کیفیت مخلوط‌های آسفالتی الزامی می‌باشد، عدم تأمین فیلر مورد نیاز مخلوط های آسفالتی تولیدی در اکثر کارگاههای تولید آسفالت، اشکالات عدیده‌ای را به همراه داشته است) که لازم است تمهیدات لازم اتخاذ گردد.
- به منظور جلوگیری از آلودگی مصالح تولیدی ضرورت استقرار ماسه شور در مناطقی که از مصالح رودخانه‌ای استفاده می‌شود و همچنین نصب سرند اولیه جهت جدا نمودن مصالح ریزدانه طبیعی ضروری می‌باشد، توضیح اینکه نصب سرند اولیه با توجه به ساختار فیزیکی مصالح و مشخصات فنی پروژه و چگونگی مورد مصرف قرار گرفتن مصالح تولیدی در پروژه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.
2-3 انتخاب و استفاده از انواع سنگ شکن‌ها و نحوه استقرار سیستم بمنظور تأمین درصد شکستگی مصالح مورد نیاز و حذف مصالح گرد گوشه در مخلوط مصالح تولیدی ضروری می‌باشد، انتخاب معدن و مصالح با درشتی حداکثر 1 اینچ نمی‌تواند درصد شکستگی مورد نیاز را تأمین نماید.
2-4- بمنظور تهیه مصالح مناسب ضروری است کلیه بخشهای مصالح تولیدی از نظر یکنواختی با توجه به مصالح حمل شده از معدن و با بهره‌گیری سرندهای انتخابی و تعبیه شده در سیستم متناوباً مورد بررسی قرار گیرد. در این مرحله بمنظور ارزیابی و کنترل مصالح تولیدی انجام آزمایشات ذیل مجدداً ضروری و مورد نیاز می‌باشد.
• دانه بندی
• درصد شکستگی مصالح در یک و دو جبهه
• درصد دانه های دراز و پهن
• ارزش ماسه‌ای مصالح ریزدانه
• وزن مخصوص ظاهری و حقیقی  و جذب آب مصالح
• حدود اتربرگ
در این رابطه با توجه به مشخصات چنانچه نتایج آزمایشات انجام شده مغایرتهای قابل ملاحظه‌ای را نشان دهد توقف و کنترل و بازرسی سیستم تولید در این مرحله الزامی خواهد بود. بدیهی است ادامه تولید بدون کنترل و ارزیابی‌های متناوب و اخذ نتایج تأیید شده مجاز نخواهد بود.
2-5- باستثنای نتایج تأیید شده فوق الذکر مطابقت دانه بندی مصالح تولیدی به تفکیک مصالح درشت دانه و ریز دانه با مندرجات جداول فصل نهم آئین نامه روسازی آسفالتی راه¬های ایران (نشریه شماره 234) و سپس انطباق دانه بندی مخلوط مصالح براساس مندرجات جداول فصل مربوطه بمنظور استفاده در قشرهای مختلف آسفالتی ضروری می‌باشد.
3-1- انتخاب و استقرار کارخانه آسفالت با ظرفیت مناسب با توجه به حجم عملیات و نیازهای منطقه نصب کلیه ملحقات و ضمائم براساس مشخصات و ضوابط کشور سازنده، بهره‌برداری و استفاده بهینه و رعایت ضوابط و مشخصات تولیدات کارخانه از اولویت خاص برخوردار بوده و الزاماً‌ کنترل مراحل تولیدی بشرح ذیل باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرد.
3-1-1- تغذیه مستمر سیلوهای سرد مصالح و بازدید ادواری دریچه‌های خروجی مصالح در سیلوهای سرد ضروری می‌باشد. (کالیبره نمودن سیستم).
3-1-2- بررسی و بازدید ادواری تسمه نقاله‌های حامل مصالح سرد خروجی از سیلوهای سرد بمنظور جلوگیری از مصرف نوارهای فرسوده و پاره و همچنین کنترل غلتک‌های حامل نوار نقاله و تنظیم شیب حرکتی با توجه به ظرفیت سیستم نیز ضرورت دارد.
3-1-3- کالیبره نمودن دریچه‌های سیلوی سرد مصالح به تفکیک مصالح درشت، متوسط، ریز و رسم نمودار براساس وزن عبوری مصالح در واحد زمان و بازشدگی دریچه هر سیلو، توضیح اینکه این عمل حداقل برای هر سیلو در سه نوبت متناوباً باید انجام پذیرد و دریچه‌ها با توجه به دانه بندی مصالح تولیدی و ظرفیت کارخانه تنظیم گردد، در این رابطه به جهت جلوگیری از انباشته شدن مصالح اضافی در واحد خشک کن تنظیم مجدد دریچه‌های خروجی در سیلوی سرد ضروری می‌باشد.
3-1-4- کنترل یکنواختی پخش مواد سوخت در واحد خشک کن، جلوگیری از احتراق ناقص و آلوده شدن سطح دانه‌ها که نهایتاً مانع چسبندگی فیلم نازک قیر به مصالح خواهد بود، همچنین تنظیم شیب واحد خشک کن، کنترل سلامت جدارهای آن و غلتک‌های دوار. تجهیز واحد خشک کن به دما سنج دقیق و مناسب به منظور کنترل حرارت مصالح سنگی و قابل رؤیت بودن آن در تمام مراحل.
3-1-5- کنترل رطوبت مصالح تغذیه شده به واحد خشک کن که با افزایش آن کاهش تولید را به دنبال خواهد داشت و ضرورتاً با افزایش میزان سوخت، تغییر پره‌های داخل واحد خشک کن و اصلاح شیب آن یا تغذیه مناسب مصالح قابل پیگیری خواهد بود، ضرورتاً افزایش مدت زمان ماندگاری مصالح در واحد خشک کن.
3-1-6- به منظور تعیین کیفیت و میزان فیلر در مخلوط مصالح سنگی و نقش حساس و تعیین کننده آن در مخلوط آسفالتی و در مواردی که به دلایلی افزودن فیلر اضافی به مخلوط یا تعیین درصد میزان مصرف آن مورد نظر باشد ضرورتاً تجهیز واحد خشک کن به مکش مجهز و مناسب ضروری می‌باشد در این رابطه و به جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و ارتقاء کیفیت مخلوط آسفالتی تولیدی انتخاب نوع مکش و سیستم غبار گیری کارخانه آسفالت از اهمیت ویژه برخوردار می‌باشد.
- بنابراین تعبیه مخازن جمع آوری فیلر و تجهیزات برگشت آن و توزین میزان فیلر افزودنی به مخلوط مصالح سنگی در واحد میکسر ضروری می‌باشد. ضمناً‌کنترل دانه بندی برای تعیین میزان فیلر در این مرحله براساس مندرجات جداول فصل نهم آئین نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران (نشریه 234) تأکید می‌گردد.
3-1-7-  دمای بالای مصالح سنگی سبب تغییر خواص قیر و سخت شدگی آن در واحد میکسر می‌گردد و نصب وسیله اندازه گیری و قابل روئیت و نشان دهنده درجه حرارت مصالح سنگی در مدخل خروجی تخلیه مصالح سنگی در واحد خشک کن و کالیره ادواری آن ضروری می‌باشد (با قراردادن سنسورهای مخصوص و یا یک دماسنج دقیق و مطمئن قابل کنترل خواهد بود).
3-1-8- کنترل نحوه قرار گیری سرندهای ویبره، نوع و تعداد و ابعاد آن بر طبق مشخصات پروژه و کارخانه سازنده، کنترل چشمه‌های سرندها و شیب آن و جلوگیری از تغییراتی که بنحوی در بازدهی و ظرفیت آن مؤثر باشد،  ضروری می‌باشد، در این مرحله انتخاب سرندهای ویبره با توجه به مشخصات مخلوط تولید شده و دانه بندی فرمول کارگاهی مورد نیاز معمول خواهد شد.
3-1-9- کنترل و بازرسی ادواری سیلوهای گرم از نظر سلامت جداره‌های آن و دریچه‌های خروجی مصالح.
• تعبیه لوله‌های سر ریز برای هر سیلوی گرم به منظور جلوگیری از تداخل مصالح دانه بندی شده.
• نصب وسائل نشان دهنده کنترل سطح تراز مصالح در سیلوهای گرم، همچنین جلوگیری از پرشدن بیش از حد سیلوها که نهایتاً باعث کند شدن حرکت سرندها ی ویبره خواهد شد.
• تعبیه دریچه‌های مورد نیاز بمنظور نمونه برداری و کنترل دانه بندی از سیلوهای گرم به جهت تعیین نسبتهای فرمول کارگاهی و همچنین دستیابی به تغییرات دانه بندی در دپوی تولید مصالح ناشی از تغذیه نامنظم مصالح به سیلوهای سرد ضروری می¬باشد. توضیحاً اینکه در این مرحله کنترل قپان‌های توزین مصالح و کالیبره آن و اطمینان از سلامت اهرم‌ها، کاردک‌ها، یاتاقانهای آن با توجه به صفحه نمایشگر تغییرات اوزان در اطاق فرمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.
• پیش بینی نصب یک دستگاه کامپیوتر در اطاق فرمان بمنظور ذخیره سازی نتایج و ...
کنترل ادواری و متناوب دانه بندی آسفالت و میزان قیر پیشنهاد و توصیه می‌گردد.
4-1- استقرار مخازن فلزی قیر با توجه به ظرفیت کارخانه و تولید آسفالت، نصب و تجهیز سیستم گرمایش قیر با استفاده از فلاکس و روغن داغ، نصب و کنترل خطوط انتقال، پمپ‌های و محفظه توزین قیر و لوله مارپیچ پوشش دار، کنترل سطح روغن در مخزن روغن بمنظور جلوگیری از هدر رفتن روغن داغ و نشت آن در مخزن قیر که باعث آلودگی و کاهش کیفیت و تغییر در مشخصات قیر خواهد شد.
• کنترل درجه حرارت قیر در پروسه گرم کردن آن، در این رابطه مصرف قیر بلافاصله پس از گرم شدن به نحوی که درجه نفوذ آن بعد از گرم کردن تا 165 سانتی گراد بیش از 20 درصد درجه اولیه افت پیدا نکند ضروری بوده قابل توجه اینکه درجه حرارت قیر وارده به مخلوط کن در هیچ حالتی نباید از 150 درجه سانتیگراد تجاوز نماید بنابراین نصب دماسنج قابل رویت در مخزن اصلی قیر و در مخزن روغن و استفاده از نمایشگر توزین مصالح – قیر و دمای مصالح و قیر و مخلوط آسفالت در اطاق فرمان ضروری خواهد بود.
4-2- کنترل و اطمینان از سلامت تعداد کفشهای واحد میکسر و جداره‌ها و دریچه‌های ورود مصالح و خروج آسفالت، اختصاصاً کاربرد آلیاژهای استاندارد در ساخت قطعات.
4-3- تغذیه واحد میکسر با توجه به ظرفیت کارخانه و کنترل زمان اختلاط مصالح آسفالت با توجه به مشخصات کارخانه سازنده و کاربرد نوع مخلوط آسفالتی.
5-1- توجه و رعایت توضیحات فوق الذکر به جهت دستیابی به فرمول کارگاهی و دانه بندی تعیین شده در مشخصات ضروری است در این مرحله تهیه مخلوط آسفالتی براساس ضوابط و مندرجات بند 18-10 مشخصات فنی عمومی راه (نشریه 101) مورد توجه قرار خواهد گرفت.
5-2- اجرای عملیات آسفالت در محور منوط به آماده سازی سطح راه، اصلاح کلیه آسیب دیدگیها با توجه به نوع و علل آن شامل مرمت ترکهای طولی و عرضی، لکه‌گیری، تسطیح نشست‌ها، اصلاح پروفی‌ها،‌ اصلاح قیرزدگی‌ها و تعمیرات موضعی و رعایت محدودیتهای پخش آسفالت در این مرحله ضروری خواهد بود.
5-3- با توجه به فاصله حمل آسفالت بکارگیری و تأمین تعداد کامیون کافی، ماشین آلات و تجهیزات مناسب پخش، انتخاب غلتک‌های مناسب و رعایت اولویت‌های پخش و کوبیدن با توجه به مندرجات فصل نهم آئین نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران (نشریه 234) و رعایت‌های اختصاصی مندرج در مشخصات خصوصی پروژه.
تکمیل پرسشنامه‌های شماره 1 الی 10 (فرم‌های خوداظهاری کارخانجات تولید آسفالت برای صدور گواهینامه فنی) روش سینماتیک برای ارزیابی مجموعه فعالیت‌ها جهت تولید آسفالت مناسب و پخش مطلوب بوده و میتواند اطلاعات مفیدی جهت شناسنامه عملیاتی تجهیزات و عوامل کارگاهی و نظارتی در کارگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

/ 0 نظر / 13 بازدید