چکیده ای از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی جدید شهر تهران

 نظام پهنه­بندی در طرح جامع جدید شهر تهران

 " پهنه­بندی شهر تهران" به منظور جلوگیری از تداخل غیرضروری و نامناسب کارکردها و کاربری­ها و ارتقاء کیفیت و کارایی محیط شهری تدوین شده است.

نحوه استفاده از اراضی در سطح شهر تهران براساس ضوابط مشخص، در چهار پهنه متمایز و کلان به شرح زیر تعریف شده است:

  1   -    پهنه کلان سکونت  (R)

  2  -   پهنه کلان فعالیت  (S)

  3  -   پهنه کلان مختلط  (M)

  4  -  پهنه کلان پهنه حفاظت (سبز و باز) (G)

 

  1   -    پهنه کلان سکونت  (R)

محدوده­هایی از شهرکه کاربری غالب آن مسکونی بوده و به غیر از قطعات و پلاک­های خالص مسکونی، شامل شبکه معابر و دسترسی­ها و خدمات (اعم از غیرانتفاعی و انتفاعی) پشتیبان سکونت است. در این پهنه به منظور تأمین امنیت و آرامش، اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی، استقرار طیفی گسترده از فعالیت­ها ممنوع و یا مشروط بوده و صرفاً استقرار فعالیت­های تجاری و خدمات شامل؛ فضای سبز، آموزشی، بهداشتی - درمانی، فرهنگی، مذهبی، تفریحی - گردشگری، ورزشی و پارکینگ­های عمومی در مقیاس محلات و نواحی، مرتبط با نیاز­های اولیه ساکنان، مجاز است.

علاوه بر این در این پهنه سعی شده است، به منظور کاهش تقاضای سفر و افزایش سرزندگی در محیط­های مسکونی، ضمن ساماندهی واحدهای تجاری و تمرکز نسبی در مراکز محلات، استقرار واحدهای خرد تجاری در جهت رفع مایحتاج روزمره ساکنین در نزدیکترین فاصله و به نحو مناسب و صرفا در مقیاس محلات نیز تأمین گردد.

پهنه کلان سکونت (R)، شامل؛ دو پهنه اصلی "مسکونی عام" و "مسکونی ویژه" است

پهنه اصلی "مسکونی عام"  با کدهای یک رقمی (R1 ) و شامل 3 پهنه با کد دو رقمی :

پهنه مسکونی با تراکم کم (R11)

پهنه مسکونی با تراکم کم (R11) به دو زیرپهنه با کد سه رقمی (R111) و (R112) طبقه­بندی شده­است.

در این کد ها ضوابط کلی ساخت و ساز تا سه طبقه با حد اکثر تراکم 180 درصد تعریف شده است.

پهنه مسکونی با تراکم متوسط (R12)

پهنه مسکونی با تراکم متوسط (R12) به دو زیرپهنه با کد سه رقمی (R121) و (R122) طبقه­بندی شده­است.

در این کد ها ضوابط کلی ساخت و ساز تا پنج  طبقه با حد اکثر تراکم  300 درصد تعریف شده است.

پهنه مسکونی با تراکم زیاد (R13)

پهنه مسکونی با تراکم زیاد (R13) به یک زیرپهنه با کد سه رقمی (R131) طبقه­بندی شده­است.

در این کد ضوابط کلی ساخت و ساز تا شش  طبقه با حد اکثر تراکم  360 درصد تعریف شده است.

 

پهنه اصلی "مسکونی ویژه "  با کدهای یک رقمی (R2 ) و شامل 6  پهنه با کد دو رقمی :

پهنه مسکونی ارزشمند روستائی (R21)

پهنه مسکونی ارزشمند روستائی (R21) به دو زیرپهنه با کد سه رقمی (R211) و (R212) طبقه­بندی شده­است.

در این کد ها ضوابط کلی ساخت و ساز تا سه طبقه با حد اکثر تراکم 120 درصد تعریف شده است.

پهنه مسکونی ارزشمند تاریخی (R22)

پهنه مسکونی ارزشمند تاریخی (R22) به یک زیرپهنه با کد سه رقمی (R221) طبقه­بندی شده­است.

در این کد ضوابط کلی ساخت و ساز تا دو طبقه با حد اکثر تراکم 100 درصد تعریف شده است.

 

 پهنه مسکونی ارزشمند معاصر (R23)

پهنه مسکونی ارزشمند معاصر (R23) به یک زیرپهنه با کد سه رقمی (R231) طبقه­بندی شده­است.

در این کد ضوابط کلی ساخت و ساز ،  تثبیت وضع موجود طبق طرح های قبلی مصوب تعریف شده است.

پهنه مسکونی ارزشمند سبز (R24)

پهنه مسکونی ارزشمند سبز (R24) به یک زیرپهنه با کد سه رقمی (R241) طبقه­بندی شده­است.

در این کد ضوابط کلی ساخت و ساز تا چهار طبقه با حد اکثر تراکم  10  درصد تعریف شده است.

پهنه مسکونی ویژه پهنه مرکزی شهر (R25)

پهنه مسکونی ویژه پهنه مرکزی شهر (R25) به یک زیرپهنه با کد سه رقمی (R251) طبقه­بندی شده­است.

در این کد ضوابط کلی ساخت و ساز تا پنج  طبقه با حد اکثر تراکم  250  درصد تعریف شده است.

پهنه مسکونی ویژه محورهای شهری (R26)

پهنه مسکونی ویژه محورهای شهری (R26) به سه زیرپهنه با کد سه رقمی (R261) و (R262) و  (R263)  طبقه­بندی شده­است.

در این کدها ضوابط کلی ساخت و ساز تا هشت  طبقه با حد اکثر تراکم  320  درصد تعریف شده است.

 تشریح پهنه های کلان دیگر را در آینده توضیح خواهم داد.

/ 0 نظر / 64 بازدید