ترازیابی

روش‌های مختلف ترازیابی

در کارهای مختلف ساختمانی کم دقت، با استفاده از وسائل ساده مانند؛ لوله‌های شیشه‌ای و پلاستیکی و خواص مایعات، سطح تراز ایجاد می‌کنند.

برای انجام ترازیابی دقیق از دستگاه‌های ترازیاب مکانیکی و الکترونیکی استفاده می‌کنند

ترازیابی ساده

وقتی که برای تعیین اختلاف ارتفاع بین دو نقطه بیش از یک ایستگاه‌ گذاری مورد نیاز نباشد بطوری که بتوان از محل استقرار ترازیاب به دو نقطه مورد نظر قراولروی کرد.

 

 

 

 

 

در صورتی که ایستگاه بر روی هیچ‌یک از نقاط مستقر نباشد، اختلاف ارتفاع با توجه به شکل از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

HB=HA+BS-FS

HB-HA=BS-FS

∆H=BS-FS

قرائت جلو- قرائت عقب = اختلاف ارتفاع

ترازیابی تدریجی در مورد زیر استفاده می‌شود:

اگر دو نقطه‌ای که می‌خواهیم ارتفاع آنها را پیدا کنیم از هم دور باشند یا شیب زمین زیاد باشد.

اگر بخواهیم ارتفاعات نقاط زیادی را پشت سر هم، مانند امتداد جاده یا کانال به منظور ترسیم نیمرخ  ترازیابی کنیم.

نحوه عمل در ترازیابی تدریجی  

  

 

 

نمونه جدول یافتن ارتفاع دو نقطه از روش ترازیابی تدریجی

 

 

ترازیابی شعاعی

قرائت ارتفاع تعدادی از نقاط که بصورت پراکنده در اطراف ایستگاه برای پیدا کردن نیمرخ‌های عرضی و غیره مورد لزوم است.

ترازیابی دوطرفه

هنگامی که لازم است اختلاف ارتفاع دو طرف یک کانال دقیق محاسبه شود، دوبار از دو طرف کانال ترازیابی انجام و میانگین آن محاسبه می شود.  

 

 

 

ترازیابی مختلط: ترکیبی از ترازیابی گذشته می‌تواند باشد.

 روش کنترل در ترازیابی

1_ کنترل به روش رفت و برگشت: ترازیابی را از یک نقطه شروع می کنیم و از نقطه پایانی دوباره عمل ترازیابی به نقطه شروع تکرار می‌کنیم.

اختلاف بدست آمده در دوبار ترازیابی به عنوان خطای ترازیابی می‌باشد.

2_ استفاده از دو نقطه دارای ارتفاع معلوم:‌ نتیجه عمل ترازیابی را با ارتفاع نقاطی که ارتفاع آنها معلوم است و در ترازیای ارتفاع آنها بدست آمده را با هم مقایسه می‌کنیم.

/ 0 نظر / 27 بازدید