تعریف دفتر فنی

دفتر فنی یک پروژه زبان نقشه را (مقادیر و احجام) تبدیل به زبان قرارداد می نماید. یک دفتر فنی عمده وظائفی که در تعهدش می باشد شامل :
تهیه برآورد – سفارش خرید مصالح – تهیه صورت وضعیتهای موقت و قطعی - تنظیم صورت وضعیت پیمانکاران جزء – تهیه نقشه ازبیلت (As built ) – تنظیم دستور کار و صورتجلسه های کارگاهی – تهیه آنالیزهای قیمت جدید – برنامه زمان بندی هفتگی – ماهانه و کلی ( تفصیلی ) – همکاری در تهیه نقشه های shopdrawing – کنترل پروژه و ... .

/ 0 نظر / 39 بازدید