کلیاتی درمورد نیلینگ

نیلینگ در خاک عموماً برای پایدارسازی شیروانی موجود یا گودبرداری‌ها، جایی که اجرا از بالا به سمت پائین است به کار می رود که در مقایسه با دیگر سامانه های نگهبان یک مزیت مهم بشمار می‌آید به کار می‌رود. در شرایط معین نیلینگ در خاک از نقطه نظر اجرای فنی، هزینه ساخت و زمان اجرا، برای دیوارهای مهار دار (Ground anchor walls) که عموماً از بالا به پائین مهار(Anchor) می شوند، جایگزین کارآمدی است.

اگرچه اصطلاح “Soil nailing” به طور گسترده برای سامانه های خاکی به کار می‌رود این فن‌آوری برای حفاری درمواد شبیه به خاک نظیر سنگ نرم‌ یا هوازده نیز به کار برده می‌شود. در این بخش میخ‌هایی که دارای امتدادی نزدیک به افق (یعنی با شیب 10 تا 20 درجه زیر خط افق) و اصولاً تحت تاثیر تنش‌های کششی هستند آورده می‌شود. چنین روش نیلینگ جهت پایدارسازی شیروانی‌های طبیعی و شیروانی های مصنوعی‌ به کار می‌روند.

یک کاربرد دیگر عناصر تسلیح مقاوم در خاک، پایدارسازی زمین لغزه‌ها می‌باشد در این حالت عناصر تسلیح تقریباً در امتداد قائم و عمود بر پایه لغزش نصب می‌شوند. در این کاربرد نیز میخ‌ها در حالت مقاوم بوده و در فواصل نزدیک به‌هم و تقریباً عمود بر سطح نزدیک به افق لغزش نصب می‌شوند و تحت تأثیر تنش‌های برشی که از حرکت زمین لغزه ناشی می شوند، می‌باشند.

/ 0 نظر / 47 بازدید