# معماری

تعاریف واژه های مورد استفاده در شهرداری ها

  4- مساحت قطعه مالکیت یا مساحت زمین : مساحت محاسبه شده از ابعاد مندرج در سند مالکیت رسمی . 5-سطح‌ساختمانی‌یازیربنا:سطح‌ساخته‌شده‌درمجموعه‌طبقات‌ساختمان . 6- ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 42 بازدید