نکاتی دراجرای سازه فلزی وبتنی

 

دپو واستفاده از میلگردها:

میلگردها نباید در معرض عوامل جوی باشند، آنها باید به دور از هر گونه رطوبت ،آب ،گل، روغن و … نگه داشت. در هنگام استفاده از میلگردها باید توجه داشت که سطح آنها از هر نوع آلودگی مانند، زنگ سطح میلگرد به صورت عمقی،گل،روغن،سیمان ناشی از دوغاب،رنگ و… باشد.

 

بریدن وخم کردن میلگردها

برای بریدن مفتولها و میلگرد ها باید آنها را به روشهای مکانیکی برید (معمولا بوسیله گیوتین ).بعد از بریدن میلگرد ها طبق نقشه اجرایی ، مرحله خم کردن آنها آغاز می شود . در این مرحله میلگرد ها را بر روی میزی قرار داده ، به کمک که به همین نام نیز می باشد ،خم کردن آنها آغاز می شود،در هنگام خم کردن باید، به سرعت خم کر دن توجه ، F آچار داشت،تا خم میلگرد دارای شعاع انحنای ثابتی بوده و تنشهای ایجاد شده در میلگرد به صورت یکنواختی باشد.

 

پی تک ( منفرد):

معمولا به شکل مربع می باشد و ممکن است به صورت مستطیلی نیز تبدیل شود . این پی ها به صورت دال بتنی ساده ای می باشند که گاهی همراه پدستال اجرا می شوند. پدستال، در صورت پایین بودن سطوح پی ها نسبت به هم آنها را در یک سطح قرار می دهد.

هنگامی که پی تحت خمش دو طرفه قرار می گیرد،ترکهایی کششی در سطحهای زیر شالوده ایجاد می شوند . به همین جهت باید در دو جهت ، میلگرد قرار می گیرد . برای ارتباط ستون با بتن پی باید از میلگردهای انتظار استفاده نمود .

این موضوع به دلایل زیر توصیه می شود:

 -1 به خاطر نیروی کششی پای ستون حتما به میلگرد ریشه نیاز است.

-2 بین بتن پی با بتن ستون اتصال کافی باشد،تا در انتقال نیروی برشی وتنش فشاری تماسی مشکلی به وجود نیاید.

 

بستن آرماتور های پی:

بعد از مشخص شدن ابعاد ساختمان بر روی زمین (به کمک دوربین نقشه برداری تئودولیت) و ریختن بتن مگر (با عیار150 کیلوگرم بر متر مکعب، به منظور جلوگیری از تماس بتن پی با سطح زمین و ایجاد سطحی صاف ) زمان بستن آرماتورها میرسد، آرماتورها طبق نقشه مهندس طراح در جای خود قرار میگیرند.

ابتدا آرماتورهای پی های تک بعد از اینکه بریده شدند وخم خوردند، به وسیله سیمهای فلزی به هم بافته میشوند ،در این زمان شبکه (حصیری) پی تک آماده شده است . در هنگام قرار دادن شبکه (حصیری) پی باید در زیر آنها لقمه هایی از بتن قرار داد تا اولا فاصله مورد نیاز برای کاور زیرین بتن ایجاد شود و ثانیا بتن ریزی در زیر سطح میلگرد، به منظور ایجاد این کاور راحت تر گردد. بعد از قرار دادن سبدی پی های تک در مکانهای مشخص شده، نوبت بستن شناژها میرسد.

 

شناژها:

وقتی در یک ساختمان از شالوده ه ای تک استفاده میشود،آنها را باید توسط کلافهایی به یکدیگر متصل نمود. کلاقها تنها برای بستن شالوده های تک به همدیگر و عمل یکپارچه آنها در مقابل نیروهای زلزله می باشدتا از حرکت دو شالوده نسبتبه هم جلوگیری شود. کلافها به هیچ وجه برای جلوگیری از نشستهای نا مساوی نیستند.

کلافها در امتداد محورهای عمود بر هم ساختمان قرار داده می شوند .ابعاد کلافها باید متناسب با ابعاد شالوده بوده و حداقل25 باشند. تعداد میلگرد های طولی در شناژها حداقل باید چهار عدد و قطر آنها حداقل 12 میلیمتر بوده و توسط Cm خاموتهایی به قطر حداقل 6 میلیمتر و با فاصله های حداکثر 25 سانتیمتر به یکدیگر متصل شده باشد. میلگرد های طولی باید در شالوده های میانی ادامه پیدا کرده و در پی های کناری مهار شوند . شناژها در بیرون قالب بافته شده وبعد ا ز قالب چینی در جای خود قرار می گیرند . محل برخورد تمام میلگردهای طولی و عرضی باید بوسیله سیم آرماتور بندی به یکدیگر بسته شوند.

 

کف ستون ها:

درعمل و در طراحی ستونهای فلزی و پی آنها باید به موارد زیر دقت شود:

-1 نیروی فشاری موجود در ستون باید در پی به صورت گسترده پخش شود.

-2 کف ستون وستون کاملا به پی متصل و مهار شوند.

-3 به منظور کم کردن ضخامت ورق می توان از ورقهای سخت کننده استفاده نمود.

-4 نیروی کششی ستون باید بوسیله میله مهاری که از سوراخ ورق عبور کرده مهار شده است،و حمل می گردد.

 

بلت گذاری در فونداسیون:

اتصال ستون به فونداسیون با بلت ها انجام می گردد جنس بلت از نوع فو لاد سخت و معمولا " از آرماتور تور استیل و s t 37-st میلگرد اجدار و اجدار پیچیده انتخاب می گردد . مقاومت فولاد های مصرفی مورد نیاز از دو نوع فولاد 57 تامین می شود .

قطر و طول بلت بنا به محاسبات فنی تعیین می گردد و بیشتر قطر ی بالای 20 میلیمتر مورد استفاده واقع می شود .

ارتفاع بلت تا کف فنداسیون نمی رسد و معمولا بین 10 تا 15 سانتیمتر از ارتفاع فنداسیون کمتر انتخاب می شود واین به این خاطر است که در زمان حرکت ستون در مقابل زلزله و موارد دیگر ،باعث اهرم کردن ستون نشود.

ناحیه سر بلت به اندازه 10 سانتیمتر دنده درشت می گردد این دنده باعث اتصالات بعدی می شود پس از استقرار بلت ها در جای خود ناحیه سر آنها به وسیله گونی محکم پیچیده می شود تا موقع بتن ریزی دنده بلت به وسیله بتن پر نشود و یا زخمی نگردد.

 

پلان آکس بندی اسکلت

منظور از پلان آکس بندی اسکلت تعیین محل ستون و فاصله آنها از یکدیگر می باشد، معمولا مهندس آرشیتکت در موقع طرح با مهندس محاسب همکاری می کنند که وضع ستونها به صورتی باشد که در آینده مشکلی برای طرح معماری نداشته باشد. باید تقریبا ستونها در یک ردیف باشند تا : ید در این صورت پرت و دور Ĥ -1 اجرای عملیات اسکلت در چنین حالتی،از پلها و تیرهایی در اندازه های یکسان بوجود می ید در این صورت پرت و دور Ĥ -1 اجرای عملیات اسکلت در چنین حالتی،از پلها و تیرهایی در اندازه های یکسان بوجود می ریزی مصالح (فولاد) کم و کاربرد آنها سریع خواهد بود.

-2 در این حالت معمولا پلهای باربر از زیر دیوارها عبور می کنند که خود از جهاتی قابل توجه می باشند.

در آکسهای مشخص : Base Plate استقرار صفحات فلزی پس از بستن بلتها ،در امر بتن ریزی زیر بلتها

و یا در اطراف انها باید توجه کرد تا اولا عمل ویبره در محل به طور صحیح انجام شده باشد و ثانیا دقت کافی در جلوگیری از حرکت بلتها به عمل آید . در امر بتن ریزی قسمتهایی که محل قرار هستند باید توجه کافی شود: Base Plate گرفتن

-1 سطح فونداسیونها به طور تراز بتن ریزی شوند.

-2 سطح بالای فونداسیون در عین تراز بودن و همواری کامل ، زبر باشد تا با ملات زیر صفحه پیوند شود نصب صفحات بعد از 48 ساعت انجام می گردد و معمولا در گوشه ای از ساختمان نقطه ای به عنوان بنچ مارک در نظر گرفته می شود

که تمام سطوح نسبت به آن ترازمی شود. ساختن، حمل ، بتن ریزی و تراکم

مخلوط کنها دارای انواع مختلفی هستند، ساده ترین نوع آنها ،مخلوط کنهای پیمانه ای هستند که در آنها مصالح مخلوط و خالی شده و سپس پیمانه دیگری از مصالح وارد مخلوط کن می شود .

 

-1 مخلوط کن کج شونده:

مصالح بعد از اختلاط با کج کردن مخلوط کن تخلیه می شوند .ظرف مخلوط کن معمولا به شکل مخروط بوده و پره هایی در داخل آن قرار دارد . تخلیه مصالح در این مخلوط کن بالا بوده وباید توجه نمود که در مخلوط هایی با کارایی پایین وبا دانه های سنگی درشت مناسب می باشد.

 

-2 مخلوط کن غیر کج شونده:

دارای محوری افقی بوده وتخلیه مصالح با وارد کردن یک ناودانی به داخل مخلوط کن و یا دوران مخلوط کن در خلاف جهت اولیه صورت می گیرد .به علت تخلیه آهسته ممکن است جدایی مصالح با تخلیه قسمتی از مصالح درشت دانه در پایان اتفاق بیفتد.این نوع مخلوط کنها و مخلوط کنهای کج شونده بزرگ توسط پیمانه هایی پر می شوندولازم است کل مصالح به یکباره از پیمانه داخل مخلوط کن ریخته شود. باید توجه کرد که در دو نوع اول و دوم که تیغه کناری برای پاک کردن جداره های مخلوط کن وجود ندارد، مقداری از ملات به جداره مخلوط کن چسبیده و باید پاک گردد.

 

تغذیه مخلوط کن:

معمولا ابتدا مقدار کمی آب در داخل مخلوط کن ریخته ،سپس کل مواد بطور یکنواخت وهمزمان اضافه می شوند .در صورت امکان باید قسمت عمده آب همزمان با مصالح جامد به داخل مخلوط کن ریخته شده،بقیه آب بعد از مصالح اضافه می شود .در مخلوطهای خشک وبا مخلوط کنهای پیمانه ای ،لازم است مصالح درشت دانه بلا فاصله بعد از مقدار کمی آب اولیه ریخته شود تا از خیس شدن و مرطوب شدن مصالح وسنگدانه ها اطمینان حاصل شود . در صورتی که مصالح درشت دانه وجود نداشته باشد ،مصالح ریز دانه جای آن را می گیرد .اگر سیمان و آب خیلی سریع وخیلی گرم اضافه شوند خطر گلوله شدن سیمان حتی تا قطر 75 میلیمتر ،وجود خواهد داشت.

 

زمان مخلوط کردن:

در کارگاهها غالبا تمایل به تهیه بتن در کوتاه ترین زمان می باشد، لذا ساختن بتنی یکنواخت ، با مقاومتی قابل اطمینان اهمیت زیادی دارد .زمان بهینه برای مخلوط کردن به سرعت دوران آن ،نوع و ظرفیت مخلوط کن و کیفیت مصالح به هنگام پر کردن مخلوط کن بستگی دارد.

1 و 1 دقیقه سبب تولید مخلوطی غیر یکنواخت وبا مقاومت نسبتا کم می شود، / به طور کلی زمان اختلاط کمتر از 1 تا 4 در حالی که زمان بیش از 2 دقیقه اثر قابل ملاحظه ای در خواص فوق ندارد . در صورت استفاده از سنگدانه های سبک زمان مخلوط نباید کمتر از 5دقیقه باشد .این زمان گاه به دو زمان 2 دقیقه ای برای سنگدانه ها و 3 دقیقه ای برای بعد از افزودن سیمان تقسیم می شود.

در صورتی که زمان اختلا ت طولانی شود، تبخیر آب از سطح بتن انجام گرفته و این تبخیر سبب کاهش کارایی وافزایش مقاومت می شود . این زمان طولانی در شن وماسه نرم باعث سایش آنها شده، دانه بندی مصالح ریزتر و در نتیجه کارایی کمتر می شود . در صورتی که اسلامپ بتن آماده در زمان استفاده کمتر از میزان لازم باشد، باید از استفاده آن جلوگیری شود، ولی تا زمانی که بتن از مخلوط کن خارج نشده میتوان با اجازه دستگاه نظارت استفاده از دوغاب سیمان مجاز می باشد.

 

ریختن و تراکم بتن:

این دو عمل معمولا با هم و وابسته می باشد.این عمل در جهت رسیدن به مقاومت لازم ،غیر قابل نفوذ بودن بتن و پایایی بتن سخت شده در ساختمان ضروری می باشد وبه منظور جلوگیری از خطر جدا شدن دانه ها و ایجاد تراکم، u1576 بتن باید تا حد ممکن به محل بتن ریزی نزدیک باشد.

برای رسیدن به اهداف بالا باید موارد زیر رعایت شوند:

-1 باید از پرتاب بتن با بیل و حرکت دادن آن با فشار خودداری نمود.

-2 بتن باید در لایه های یکنواخت ریخته شود و از انباشت کردن آن در لایه های شیب دار جلوگیری نمود.

-3 ضخامت لایه ها متناسب با ویبراتور بوده ، تا بتواند هوای هر لایه را خارج نماید.

-4 سرعت ریختن و تراکم کردن باید مساوی باشد.

-5 برای رسیدن به بتنی یکنواخت در روی ستونها و دیوارها ، باید قالبها با سرعت حداقل 2 متر در ساعت پر شوند.

-6 قبل از ریختن لایه بعدی ، باید لایه قبلی کاملا متراکم گردد.

-7 باید از برخورد بتن با قالبها و آرماتور جلوگیری شودد .در قطعات با ارتفاع زیاد استفاده از لوله های ترمی ودراز ،بتن را بدون جدایی در محل نهایی آنها قرار می دهد.

 

ویبره زدن بتن:

لرزاندن بتن توسط ویبراتور به منظور حذف هوای درون بتن و نزدیک کردن ذرات جامد به یکدیگر می باشد . در این

روش مخلوط های خیلی خشک و چسبنده در مقایسه با روش دستی به خوبی متراکم شده، بتنی با مقاومت خوب و

سیمان کمتر حاصل می شود. صرفه جویی در مصرف سیمان با هزینه ویبره ونیاز به قالبهای محکم تر،جبران می گردد.

باید توجه داشت که در هر دو روش دستی (با کمک میله ) و ویبراتور ،می توان بتن ضعیفی داشت . در روش دستی تراکم ناکافی سبب ضعف بتن می شود .در صورتی که در استفاده از ویبراتور ،تراکم ناکافی همه قسمتها ، بتن غیر یکنواختی را تولید و گاه سبب جدایی دانه ها از ملات می شود .

انتخاب ویبراتور ارتباط مستقیمی با روانی مخلوط دارد . مثلا به منظور پمپ کردن ،ممکن است روانی زیادی برای لرزاندن داشته باشد.

 

ویبراتور:

این دستگاه از یک سر مرتعش کننده که توسط یک میله انعطاف پذیر به یک موتور متحرک اتصال دارد تشکیل می

شود. سر دستگاه وارد بتن شده و سبب تراکم آن می شود . سر دستگاه به راحتی قابل حمل بوده و مطابق با روانی بتن،هر نیم تا یک متر از آن در طی 5 ثانیه تا 2 دقیقه مت راکم می شود در این زمان نباید بتن کرمو و متخلخل و با روزدن زیاد شیره همراه باشد.

بیرون آوردن سر ویبراتور باید به آهستگی و با سرعتی حدود 80 میلیمتر در ثانیه صورت گیرد تا سوراخ ایجاد شده توسط آن به خودی خود پر شده و هوایی در داخل بتن نماند.

ویبراتور باید سریع در ضخامت کامل بتن تازه و قدری در بتن لایه قبلی فرو رود .در این حالت بتن یکپارچه ای حاصل شده و از ایجاد یک سطح ضعیف بین دو لایه که امکان ایجاد ترکهای ناشی از نشست بتن و اثرات داخلی آب انداختن بتن را دارد، جلوگیری می شود . در بتن ریزی با ضخامت بیشتر از 0,5 م تر ویبراتور ممکن است نتواند هوا را از لایه های پایینی بطور کامل خارج کند ،بر خلاف پاره ای از ویبراتور ها ، لرزاننده های درونی به علت اعمال تمام نیرو و کار روی بتن ،از راندمان بالایی برخوردارند.

 

عمل آوری بتن:

با این روش از افت حرارت بتن جلوگیری ودمای بتن در حد لازم حفظ می شود . عمل آوری بتن برنفوذ پذیری و مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن اثر زیادی دارد . این کار باید بلافاصله بعد از تراکم بتن آغاز شود ،تا بتن در مقابل عوامل مضر محافظت شود.

عمل آوری بتن شامل ،مراقبت ،مواظبت و پروراندن بتن می باشد .منظور از مرا قبت ،حفظ رطوبت درون بتن به مدت کافی و محافظت به منظور جلوگیری از عوامل بیرونی مانند باران و شسته شدن، باد های گرم و سرد،یخ زدن بتن و ضربه خوردن آن می باشد . منظور از پروراندن ،سرعت بخشیدن به گرفتن و بالا رفتن مقاومت بتن به وسیله حرارت می باشد . در این روش میتوان از نایلون،پوشاندن سطح بتن با گونی،گرم نمودن قالبها و… استفاده نمود.

مدت عمل آوردن با توجه به نوع سیمان،شرایط محیط و دمای بتن بستگی دارد برای هوای گرم بوشهر ،عمل آوری به مدت حداقل 7 روز و به وسیله آب پاشی مستقیم سطح بتن و استفاده از گونی انجام می گردد. بعد از بتن ریزی: Base Plate زیر سازی Base بعد از اجرا ی بتن ریزی فنداسیون و با توجه به اینکه دقت کامل در امر بتن ریزی وجود داشته ، باز هم باید ها Base Plate مطمئن شویم در صورت خالی بودن زیر Base Plate ها چک شوند تا از پر بودن سطح زیرین Plate و فنداسیون Base Plate باید این صفحات را برداشته و سیمان گروت با عیار بالا تزریق نماییم تا تماس کافی بین ایجاد گردد. ها: Base Plate بستن بلت ها به بعد از 48 ساعت از بتن ریزی و با باز کردن گونی دور بلتها ،ابتدا واشری به اندازه بلت در جای خود قرار داد ه و سپس مهره را در جای خود می گذاریم و با آچار دستی بلند تا جایی که امکان دارد مهره ها را سفت می نماییم.

 

قالب‌بندی :

در ساختمانها و ابنیه بتنی قالبها، که در حقیقت ظروف موقتی با شکل و فرم مورد نظر برای نگهداری میل‌گردها (آرماتور) و بتن خیس تازه هستند، نقش مهمی به عهده دارند. قالب‌بندی قسمت عمده‌ای از مخارج ساخت و اجرای اسکلت‌های بتنی و اجزای بتنی ساختمان را به خود اختصاص می‌دهد. هزینه مصالح، ساخت و اجرای قالبهای بتنی بستگی به شکل قالب و دشواری ساخت آن و نوع مصالح مصرفی دارد. در پاره‌ای از موارد ممکن است قالب‌بندی تا بیش از 75 درصد هزینة یک عضو بتنی را به خود اختصاص دهد.

یک قالب، در عین حال که باید دارای فرم مورد نظر بوده و از نظر اقتصادی قابل قبول باشد، باید استحکام و ایمنی کافی داشته باشد.

طرح قالبهای بتن که برای استحکام کافی برای نگهداری بتن داشته و در اثر فشارهای وارده مقاوم باشد و در موقع بتن‌ریزی، از فرم اصلی خارج نشده و به اصطلاح شکم ندهد مسئله‌ایست سازه‌ای. این مسئله، جز در مواردی که از قالبهای پیش‌ساخته با مشخصات معین استفاده شود، در رابطه با طرح قالبهای دیوار، ستون و یا تاوه‌ها که از صفحات و یا تخته‌های چوبی ساخته می‌شوند. صادق است پس از طرح و محاسبه بارهای وارده، هر یک از قسمتهای اصلی قالب را ممکن است به عنوان یک تیر تحلیل نموده و حداکثر ممان و برش و خمشی که ممکن است وجود داشته و پیش آید محاسبه نمود. سپس با محاسبه بارهای کششی و فشارهای وارد بر قطعات تقویتی عمودی و تیرهای نگه‌دارنده خارجی اندازه‌های لازم آنها را محاسبه می‌نمایند.

برای آنکه یک قالب از نظر اقتصادی با صرفه بوده و هزینه‌های مصرفی برای ساخت آن به حداقل برسد باید به نکات زیر توجه نمود:

1ـ مخارج تهیه مصالح و ساخت قالب متناسب با نیازهای مورد مصرف آن باشد.

2ـ مصالح مصرفی برای ساخت قالب با دقت کافی انتخاب و تهیه شود به نحوی که بین دفعات استفاده از قالب و تداوم فعالیتهای کارگاه از نظر اقتصادی تعادل برقرار باشد. به عبارت دیگر هرچقدر امکان تعداد دفعات بیشتر استفاده از قالب وجود داشته باشد به همان میزان در استحکام آن و انتخاب نوع مصالح مرغوب باید توجه بیشتری مبذول داشت.

3ـ انتخاب روش ساخت و مصالح مناسب و در صورت لزوم پوشش مناسب سطوح داخلی قالب، به نحوی که امکان دستیابی به نتایج مورد نظر مستقیماً میسر باشد. ترمیم بتن و یا تغییر و اصلاح فرم مورد نظر طرح شده قبلی پس از گرفتن بتن و باز کردن قالبها هم بسیار دشوار و حتی در صورتی که امکان داشته باشد، به مراتب از پیش‌بینیهای لازم اولیه گرانتر تمام می‌شود.

4‍ـ روش مناسب و وسایل کافی برای حمل، بلند کردن و سوار نمودن قالبها در محل کار انتخاب و پیش‌بینی شده با شد.

5ـ انواع مصالحی که ممکن است به کار برده شوند، نظیر قالبهای فلزی و یا چوبی باید مورد توجه و بررسی قرار گیرند و هر کدام که برحسب مورد مناسب‌تر تشخیص داده شد انتخاب شود. قالبهای چوبی معمولاً سبک‌تر و لذا امکان ساخت قطعات بزرگتر و استفاده از آنها بیشتر از قالبهای فلزی نظیرشان است. در عوض قالبهای فلزی را به دفعات بیشتر از قالبهای چوبی می‌توان مصرف نمود.

6ـ طراحی قالب باید به نحوی انجام شود که در چهارچوب خواسته‌های معماری و سازه‌ای بتوان به تعداد دفعات هر چه بیشتر مصرف کرد و تطبیق و تنظیم آن برای کارهای بعدی تکراری سهل و راحت باشد. تعادل موارد فوق باید طوری باشد که قبل از شروع قالب‌بندی امکان محاسبه مخارج آن مقدور بوده و از نظر اقتصادی به صرفه و توجیه‌پذیر باشد.

در زیر طرز قالب‌بندی اجزاء مختلف ساختمانهای بتنی شرح داده شده است.

قالب‌بندی دیوارهای بتنی :

الف) روش معمولی :

دو نمونه از قالب‌بندی دیوارهای بتنی به طریق معمولی وجود دارد. قسمت اصلی قالب (سطوحی که مستقیماً با بتن در تماس است) از صفحات چوبی و یا از تخته‌های چوبی ساخته می‌شود. برای استحکام قالب و جلوگیری از باز شدن آن هنگام بتن‌ریزی و حفظ فاصلة بین دو دیواره قالب بست‌های مخصوصی را به کار می‌برند. برای نصب بستها یا دو عدد چهارتراش، که به فاصله معینی از هم به صورت افقی قرار می‌گیرند و یا یک چهارتراش به کار می‌برند. در حالت اخیر باید برای عبور میله‌های بستها چهارتراش‌ها را در محلهای لازم سوراخ کرد.

برای جلوگیری از فشار بتن روی مجموعه قالب در هنگام بتن‌ریزی، و همچنین پایداری قالب، تیرهای چوبی که به آنها دستک گفته می‌شود و یک سر آن بر روی زمین محکم شده و سر دیگر آن را به قالب محکم کرده‌اند، به کار می‌برند. پاره‌ای از انواع مختلف بستها وجود دارند. بستها ممکن است همراه با صفحه فلزی نیرو پخش‌کن، نظیر واشر باشند به طوری که بتوان فاصلة دو دیواره قالب را تا موقع بتن‌ریزی به اندازه لازم حفظ کرد. به طور کلی بستها ممکن است شامل یک میله ساده‌ای که دو سر آن و یا گاهی فقط یک سر آن، پیچ شده است باشد که در این صورت یا میله را پس از بتن‌ریزی در بتن گذاشته و پس از باز کردن قالب قسمتهای اضافی که بیرون مانده است را قطع می‌کنند و یا پس از گرفتن بتن و قبل از سخت شدن آن را بیرون می‌کشند و یا به صورت دو پوسته‌ای است که امکان جدا کردن میله از داخل پوسته وجود دارد.

در قالب‌بندی گوشه‌ها و پایه‌ها باید دقت کافی مبذول داشت و با پشت‌بندهای اضافی آنها را تقویت کرد.

ب) روش بالارو :

از جمله محسنات این روش قالب‌بندی که برای دیوارهای نسبتاً بلند استفاده می‌شود تعداد دفعات بیشتر استفاده از قالب و سرعت عمل بیشتر آن است. در اولین دفعه استفاده از قالب دو دیواره قالب با تکیه به پاخور بتنی (رامکا) به صورت معکوس قرار می‌گیرد. پس از ریختن بتن و سخت شدن آن، قسمتهای داخلی قالب را تا حد نهایی بتن ریخته شده بالا می‌برند و پس از محکم کردن آن قسمت دوم دیوار را بتن ریزی می‌کنند. پس از سخت شدن بتن، قالب را باز کرده و نظیر دفعه اول عمل می‌کنند. عمل قالب‌بندی و بتن‌ریزی را به همین ترتیب تا انتهای کار و اتمام بتن‌ریزی دیوار ادامه می‌دهند.

ج) روش لغزنده :

در این روش قالب را به صورت پیوسته و پس از هر مرتبه بتن‌ریزی به کمک جکهای هیدرولیکی و در حالی که دو جداره قالب به بتن ریخته شده قبلی چسبیده است به سمت بالا می‌کشند. این روش برای ساختن سازه‌هایی نظیر منابع آب، هسته مرکزی ساختمانهای چند طبقه و یا سیلوها روش مناسبی است.

از آنجایی که روش لغزنده به صورت پیوسته انجام می‌شود برای استفاده هر چه بهتر و اقتصادی‌تر از قالب و جلوگیری از وقفه کار نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و آماده کردن وسایل و امکانات لازم نظیر، تعیین ساعات کار کارگران در مراحل مختلف، فراهم کردن نور مصنوعی کافی برای کار در شب و تهیه و حمل و ریختن به موقع بتن دارد.

فرم معماری و طرح سازه‌ای که قرار است با استفاده از قالبهای لغزنده بتن‌ریزی کرد باید مناسب برای این سیستم قالب‌بندی باشد. معمولاً نکته اصلی در این مورد یکنواختی ضخامت دیوار با حداقل حفره‌ها و سوراخ در بدنه آن با ارتفاعی حداقل برابر 20 متر است.

قسمتهای اصلی یک قالب لغزنده عبارتند از:

دیواره‌های قالب :

دیواره‌های قالب باید به اندازه کافی محکم و مقاوم باشند. جنس این دیواره‌ها ممکن است چوبی و یا فلزی باشند. قالبهای فلزی به مراتب سنگین‌تر از قالبهای چوبی‌اند ولی در عوض استحکام بیشتری داشته و تعداد دفعات استفاده از آنها بیشتر است. تعمیرات و یا تغییرات احتمالی قالبهای فلزی نیز نسبت به قالبهای چوبی دشوارتر است در عوض تمیز کردن آنها آسانتر و نمای بتن پس از باز کردن قالب صاف‌تر است.

طوقه‌ها :

این طوقه‌ها برای نگهداری سکوی کار و انتقال آن و همچنین نگهداری و تحمل وزن قالب و کابل جک در نظر گرفته می‌شوند. طوقه‌ها معمولاً فلزی و به صورت پروفیلهایی مناسب طرح و در نظر گرفته می‌شوند.

سکوی کار :

معمولاً سه سطح کار در نظر می‌گیرند. یکی که بالاتر از طوقه‌ها و در ارتفاعی در حدود دو متر و بالاتر از انتهای دیوار قرار گرفته و برای استفاده از بستهای فلزی ثابت‌کننده به کار می‌روند. دیگری سکویی است که در بالای کف و هم‌تراز بالای قالب قرار می‌گیرد و برای قرار دادن ظرف بتن و انبار کردن مصالح و وسایل تراز کردن و همچنین وسایل کنترل جک مورد استفاده قرار می‌گیرد و بالاخره سومین سکو به صورت چوب‌بست آویزان و یا یکسره که معمولاً در دو طرف دیوار قرار گرفته و برای دسترسی به نمای قسمتی از دیوار، که به تازگی قالب آن را باز کرده و ترمیم احتمالی آن، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جکهای هیدرولیکی :

جکهای هیدرولیکی مورد استفاده معمولاً با ظرفیت خود، نظیر جکهای سه تنی و یا شش تنی مشخص می‌شوند.

قالب‌بندی ستون ها :

دیواره‌های قالب ستونها نظیر قالب دیوار است. پشت‌بندها معمولاً از چهارتراشهایی با مقطع مربع و به اندازه لزوم و به فواصل معین و مساوی هم ساخته شده و به کمک بستهای فلزی و گوه‌ها محکم می‌شوند. با توجه به زیادی تعداد ستونها، به خصوص در ساختمانهای بزرگ، قالب ستونها را می‌توان به دفعات نسبتاً زیادی مورد استفاده قرار داد. به همین علت باید در طراحی و ساخت آنها دقت کافی به کار بست تا ضمن استحکام کافی، باز و بسته کردن آنها ساده و عملی باشد.

قالب ستونهای گرد به صورت لوله‌هایی با قطر مشخص و از جنس فایبرگلاسهای مسلح شده و یا از اجناسی نظیر آن ، که ضمن استحکام کافی نسبتاً سبک باشد، انتخاب می‌کنند. قالبهای ستونهای گرد را گاهی از چوب نیز می‌سازند. در این حالت عرض صفحات چوبی را به مراتب کمتر از حالت قالبهای ستونهای چند ضلعی در نظر می‌گیرند.

امروزه در ایران، به علت کمبود و گرانی چوب، ساختن و استفاده از قالبهای فلزی برای ستونهای بتنی رایج شده است. این قالب که به دفعات نسبتاً زیادی می‌توان به کار برد و از ورق‌های فلزی با پشت‌بندهایی از نبشی ساخته می‌شوند وزن نسبتاً زیادی داشته و جابجایی آنها دشوارتر از قالبهای چوبی نظیرشان است.

نکات عمومی در ساختن قالبها :

در ساختن قالب اجزاء مختلف بتنی نکات زیر را باید رعایت کرد:

1ـ صفحات و اندازه قالبها باید به اندازه کافی به هم چسبیده و متصل شوند تا از خارج شدن شیره بتن، که باعث ایجاد حفره‌هایی در سطح بتن می‌

/ 0 نظر / 23 بازدید