شرح عیوب جوش وارائه روشهای تعمیر و بررسی علت

شما فرض کنید که ما یک اتصال ستون به ستون یا تیر به تیر یا تیر به ستون داریم ،این اعضا از پروفیلهای ضخیمی ساخته شده اند که شماره انها با توجه به محاسبات بدست می اید،حال ساختمان ما در مقابل نیروی زلزله قرار دارد،پروفیلی که برای تیر یا ستون استفاده شده از وسط  که پاره  نمی شود یا آنقدر کشیده نمی شود تا پاره شود بلکه از ناحیه اتصال جدا گشته و فرو می ریزد،پس ما بایدبه این قسمت سازه چه در محاسبات و طراحی آن و چه در اجرای آن دقت کافی را داشته باشیم :

عیب

چاله انتهایی زنجیره جوش و ایجادترک ستاره ای

علت

برداشتن الکترود بدون حرکت برگشتی

روش تعمیر

سنگ زنی و پرکردن با جوش و سنگ زنی مجدد

روش پیشگیری

1 - برگشت الکترود روی زنجیره جوش و سنگ زنی مجدد

2 - نصب ناودان موقت در انتهای نوارجوشو اتمام جوشکاری بروی آن

پیامد های بعدی و روش تشخیص

احتمال رشد ترک درفلز جوش و بروز ترک طولی تحت بارگذاری دینامیکی

 

 

عیب

بریدگی کنار جوش

علت

1 – شدت جرین بالا

2 – عدم مهارت جوشکار

روش تعمیر

1 – سنگ زنی سطحی در گود افتادگی کوچک

2 – سنگ زنی محل و اجرای پاس حفاظتی در سایر موارد

روش پیشگیری

1 – تنظیم شدت جریان

2 – استفاده از جوشکار ماهر

پیامد های بعدی و روش تشخیص

بعلت وجود ترک های ریز میکروسکوپی در محل گود افتادگی علاوه بر کاهش مقطع فلز مبنا احتمال رشد ترک در آینده نیز وجو دارد خصوصا تحت بارهای دینامیکی

 

 

عیب

لوچه

علت

1 – عدم مهارت جوشکار

2 – استفاده نادرست از الکترود

روش تعمیر

سنگ زنی و اجرای جوش ترمیمی

روش پیشگیری

1 – استفاده از جوشکار ماهر

2 – استفاده از الکترود مناسب

پیامد های بعدی و روش تشخیص

ایجاد تمرکز تنش و کاهش بعد موثر جوش

 

 

عیب

حبس سرباره جوش(حجمی)

 

علت

1 – سنگ زنی نا مناسب پاس ریشه در هنگام اجرای جوش پشتی

2 – استفاده از الکترود نامناسب در جوشهای نفوذی از یک طرف

روش تعمیر

سنگ زنی و اجرای جوش ترمیمی

روش پیشگیری

دقت در هنگام سنگ زنی پاس ریشه طرف دوم

 

پیامد های بعدی و روش تشخیص

رشد ترک تحت بارهای دینامیکی و کاهش مقطع جوش

 

 

عیب

نفوذ ناقص و ذوب ناقص

 

علت

1 – شدت جریان پایین

2 – عدم مهارت جوشکار

3 – الکترود نا مناسب

روش تعمیر

سنگ زنی واجرای جوش ترمیمی

 

روش پیشگیری

1 – تنظیم شدت جریان

2 – دقت جوشکار

3 – استفاده از الکترود مناسب

پیامد های بعدی و روش تشخیص

رشد ترک تحت اثر بارهای دینامیکی و کاهش مقطع جوش

 

 

عیب

ترک عمقی

 

علت

1 – سردی هوا

2 – وجود خال جوش های ترک دار

3 – زاویه پخ جوش

4 – نسبت نا مناسب بعد به عمق جوش

روش تعمیر

سنگ زنی محل و. اجرای جوش ترمیمی (سنگ زنی تا رفع کامل ترک بایستی ادامه داشته باشد)

 

روش پیشگیری

1 – پیش گرمایش و استفاده از الکترود هیدروژن

2 – برداشتن خال جوش ها با سنگ زنی قبل از اجرای پاس ریشه

3 – اصلاح زاویه پخ

پیامد های بعدی و روش تشخیص

رشد ترک در فلز و احیانا فلز پایه

 

 

عیب

ترک سطحی

 

علت

1 – وجود قیود گیرداری

2 – سردی هوا

3 – آلودگی جوش درز

4 – الکترود نا مناسب

روش تعمیر

سنگ زنی تا حذف ترک و اجرای جوش ترمیمی

 

روش پیشگیری

1 – پیش گرمایش و استفاده ار الکترود کم هیدروژن

2 – نظافت جوش درز

3 – استفاده از الکترود مناسب و مرغوب

پیامد های بعدی و روش تشخیص

عدم کارایی اتصال

 

 

عیب

پاشش جوش

 

علت

1 – عدم توجه به قطبیت الکترود

2 – آلودگی جوش درز

3 – الکترود نا مرغوب

4 – شدت جریان بالا

روش تعمیر

1 – فرچه زنی با فرچه برقی

2 – سنگ زنی با دقت و احتیاط(سنگ نرم)

 

روش پیشگیری

1 – توجه به قطبیت الکترود

2 – استفاده از الکترود مرغوب

3 – نظافت جوش درز

4 – تنظیم شدت جریان

پیامد های بعدی و روش تشخیص

ایجاد تمرکز تنش در سطح فلز و جوش

 

 

عیب

تخلخل کروی

 

علت

1 – جوشکاری در وزش باد

2 – استفاده از الکترود مرطوب

3 – کهندگی الکترود

روش تعمیر

سنگ زنی و اجرای جوش ترمیمی

 

روش پیشگیری

1 – جوشکاری در فضای بسته یا پوشش محل جوشکاری

2 – استفاده از خشک کن الکترود

3 – استفاده از الکترود مرغوب

پیامد های بعدی و روش تشخیص

کاهش مقطع جوش و احتمال رشد ترک تحت بارهای دینامیکی

/ 0 نظر / 9 بازدید