کف سازی:

 برای اجرای عملیات کف سازی چنانچه ساختمان احداث شده در زمینهای خاک دستی  ویا زمینهای سست باشد برای جلوگیری نشست های احتمالی  زمین کف  اتاقها  ابتدا خاک انجا را می کوبند  وسپس اقدام به اجرای کف می کنند.
البته در این پروژه با تشخیص مهندس کارگاه عملیات متراکم کردن خاک کف  اتاقها انجام نشد.
 البته در این پروژه از موزاییک های 30 سانتی متری برای مفروش کردن کف استفاده شد.
هم سطح کردن کف اتاقها با شناژ افقی:
  پس از اینکه شناژهای افقی زیر دیوار و شناژهای عمودی ریخته شد بطوری که در قسمتهای قبل توضیح داده شد بتن ریخته شده را بوسیله پوشاندن کاغذ  از تابش مستقیم آفتاب محافظت کردندو همراه با آن روزانه سه تا چهار بار  سطح بتن را آب میدادندپس از گذشت یک هفته قالب های افقی را باز کردند.
  به دستور مهندس کارگاه چند کامیون مخلوط قلوه سنگ و چند کمپرسی مخلوط سرند شده را به محل کارگاه آوردند و بوسیله یک ماشین لودر ابتدا قلوه سنگها  را درون فضاهای خالی بین شناژها ودرون اتاقها ریختندبطوری که سطح قلوه سنگها در همه اتاقها در یک سطح بود و بعد از ان مخلوط سرند شده را روی این  قلوه سنگها ریختند بصورتی که سطح تمام اتاقها بالا امد و هم سطح شناژ افقی  شد.

  بعد از اینکه خاک ریزی توسط لودر به اتمام رسید تمام سطح خاک ریزی شده را اب پاشی  کردندوبعد از ان بوسیله غلطک دستی شروع به متراکم کردن ومسطح کردن خاک شدند با این کار سطح تمام اتاقها یکی شد و به اصطلاح کف همه  اتاقها همسطح شناژافقی شد.

/ 0 نظر / 249 بازدید