جزوه بارگذاری

مفهوم بار در مهندسی عمران در اصل به معنای نیروهای وارده بر سازه است. نیروهای وارده بر سازه در مهندسی عمران به گروه‌های زیر تقسیم می‌شود:

* بار مرده ( Dead Load  ) به معنای باری است که در طول زمان ثابت باشد و از زمان احداث سازه روی آن اعمال نیرو کند مثل نیروی ناشی از کف سازی و دیوارهای جانبی در ساختمان.

* بار زنده ( Live Load  ) باری است که در طول زمان ثابت نباشد و الزاما از زمان احداث سازه روی آن اعمال نیرو نکند مثل نیروی ناشی از تردد افراد و یا نیروی وزن لوازم منزل.

* بار برف ( Snow Load ) به نیرو‌های وارده بر سازه در اثر انباشت برف بر روی آن اطلاق می‌شود.

* بارهای ناشی از اختلاف دما ( Temperature Load ) به نیرو‌هایی که در اثر انبساط و انقباض ناشی از اختلاف دما در سازه بوجود می‌آید اطلاق می‌شود.

* بارهای ناشی از زلزله ( Earthquake Load ) مشخصا به نیرو‌های وارده بر سازه در اثر اعمال شتاب از زمین به سازه در خلال زلزله اطلاق می‌شود.

* بارهای ناشی از باد ( Wind Load ) به نیرو‌های وارده بر سازه در اثر وزش باد به سازه اطلاق می‌شود.

* بارهای ناشی از فشار آب و فشار خاک (  Solid & Liquid Pressure ) به نیرو‌های وارده بر سازه در اثر فشار جانبی ناشی از آب (مثلا در سدها) یا خاک (مثلا در دیوار‌های حائل) اطلاق می‌شود.

بارهای زلزله، باد، فشار جانبی آب، خاک را بارهای جانبی نیز می نامند.

با توجه به طبیعت غیر دائمی بارهای زلزله و باد، آنها را بارهای فوق العاده نیز گویند.

یک طبقه بندی دیگر نیز بارها را به دو گروه ثابت با زمان و غیر ثابت با زمان یا بارهای دینامیکی و غیر دینامیکی تقسیم کرده است.

به معین کردن بارهایی که بر یک سازه وارد می شود بارگذاری می گویند. به بیان دیگر بارگذاری عبارت است از پیدا کردن نیروهای خارجی وارده بر سازه در اثر اعمال یکی از بارهای مهندسی عمران.

 

دانلود جزوه بارگذاری دکتر زاهدی

دانلود از لینک کمکی

/ 0 نظر / 24 بازدید