سئوالات مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان


2. تراز روی بام نسبت به متوسط تراز زمین مجاور نباید بیش از ٨متر باشد
3.در صورت وجوداختلاف سطح در طبقه چه بایدکرد
در صورت وجود اختلاف سطح در طبقه ، باید دیوارھای حد فاصل دو قسمتی که اختلاف سطح دارند با کلاف بندی مناسب تقویت شوند و یا اینکه دو قسمت با کلاف بندی مناسب تقویت شوند و یا اینکه دو قسمت ساختمان بوسیله درز جدایی از یکدیگر جدا شوند
4.انواع دیوار: الف)دیوارھای باربر ب)دیوارھای جداگر
5.در مورد اجرای دیوار چینی ساختمانھای آجری باکلاف (سه موردکافی)
1- در ساخت دیوارھای باربر از یک نوع آجر استفاده شود.
٢-قبل از اجرا، آجرھا در آب خیس شوند تا آب ملات را به خود جذب نکنند.
۴-آجرھا حداقل به اندازه طول خود با آجرھای ردیف قبلی ھمپوشانی داشته باشند.
۵-امتداد رگھا کاملا افقی باشد..
6-دیوار چینی باید کاملا شاقولی باشد.
7 -دیوارھای مهاری باید ھمزمان با دیوارھای باربر اجرا شوند..
6. سقف کاذب را تعریف کنید
سقف کاذب سقفی است که وزن آن از طریق اتصال به سیستم باربر ساختمان به آن منتقل شده و بین آن و سقف اصلی فضای خالی به وجود می آید.
7.منظورازدود کش چیست
منظور از دودکش ، مجراھایی است که برای جریان دود یا ھوا تعبیه می شود.ارتفاع دودکشھا و اجزای مشابه آن که با مصالح بنایی اجرا می شوند
8. اجرای عایقکاری رطوبتی درساختمانھای آجری باکلاف چگونه است
الف)بامھای تخت، شیبدار، قوسی و گنبدھا
ب)ایوانگاھھا و ایوانھا
پ)کفھا (در تماس با زمین نمناک و کف سرویسھا و آشپزخانه)
ت) شالودهھا (در تماس با زمین نمناک
ث)دیوارھای زیرزمین و دیوارھای در تماس با زمین نمناک
ج) سایر قسمتھا از قبیل کف پنجره ھای در تماس با محیط اطراف ، درپوش و دیوار جان پناه ، دودکشھا، بدنه وکف استخرھا و منابع آب، نماھایی که در معرض بوران قرار می گیرند
9. اگر عایقکاری با قیر و گونی و گونی قیر اندود انجام میشود بایدچه مواردی رعایت شود(سه موردکافی)
1-ایجاد زیرسازی مناسب برای انجام عایقکاری ضروری است.
٢-عایقکاری به ھنگام بارندگی مجاز نیست.
٣-عایقکاری بر روی سطوح مرطوب مجاز نیست.
۴-قیرھای جامد را تا ھنگامی که گرم و روانند باید مصرف کرد.
۵-عایقکاری در ھوای سرد زیر ۴+درجه سلسیوس مجاز نیست.
۶-راه رفتن روی سطوح عایقکاری شده باید با احتیاط و با استفاده از کفشھای بدون میخ انجام شود.
٧-مصرف میخ برای محکم کردن لایه ھای عایقکاری مجاز نیست.
٩-ھنگامی که عایقکاری در بیش از یک لایه انجام میشود، لایه ھای متوالی عایق باید عمود بر ھم قرار گیرند
10 . منظور از ساختمان بنایی چیست
منظور از ساختمان بنایی سنتی آجری، ساختمانی است که با آجر ساخته شده و در آن تمام بارھای قائم وجانبی، توسط دیوارھای آجری تحمل می شود
11.جان پناه را تعریف کنید
جان پناه به صورت دیواری کوتاه در محیط بام ساختمانھا یا لبه ایوانگاھھا احداث می شود
12. در مورد جان پناھھا در صورتی که ضخامت دیوار جان پناه ١٠یا ٢٠ سانتیمتر باشد ارتفاع آن نباید به ترتیب از ۵٠ و ٧٠ سانتیمتر تجاوز کند
13. دیوارھا باید پس از اجرا حداقل به مدت سه روز مرطوب نگه داشته شود
14. طول ساختمان از سه برابر عرض آن یا ٢۵ متر بیشتر نباشد
15. حداکثر تعداد طبقات بدون احتساب زیرزمین به چند محدود میشود
الف)4 ب)5 ج)2 د)3
16. ساختمان باید دارای تقارن سازهای مناسب باشد، در غیر این صورت چه باید کرد
باید از درز انقطاع استفاده شود
17.شالودهھا باید در یک تراز ساخته شوند و ھر گاه احداث شالوده به ھر دلیل در یک تراز ممکن نباشد چه باید کرد
ھرگاه احداث شالوده به ھر دلیل در یک تراز ممکن نباشد، بخشی از شالوده باید در یک تراز قرار گیرد
18. منظور از ساختمان بنایی سنتی آجری چیست
منظور از ساختمان بنایی سنتی آجری، ساختمانی است که با آجر ساخته شده و در آن تمام بارھای قائم وجانبی، توسط دیوارھای آجری تحمل می شود
19. عرض کرسی چینی باید حداقل ١٠ سانتیمتر بیشتر از عرض دیوار باشد
20. قبل از اجرا، آجرھا در آب خیس شوندچرا
تا آب ملات را به خود جذب نکنند.

/ 0 نظر / 9 بازدید