رواداریها در بریدن و کارگذاشتن میلگردها

الف: رواداریهای بریدن میلگردها


  طول میلگرد 25 ± میلیمتر
مجموعه ابعاد خاموت 12 ± میلیمتر
خمها 25 ± میلیمتر

ب: رواداریهای بستن و کار گذاشتن میلگردها 


کاهش صخامت پوشش بتن نسبت به مقادیر تعیین شده در نقشه ها ، حداکثر 8 میلیمتر است و در هیچ مورد نباید ضخامت پوشش از 2/3 میزان تعیین شده کمتر شود.
انحراف موقعیت میلگردها نسبت به محلهای تعیین شده در نقشه ها ، برای قطعات خمشی، و دیوارها و ستونها به شرح زیر است:


برای h≤200 میلیمتر 8± میلیمتر
برای200 > h > 600 میلیمتر 12 ± میلیمتر
600≤ h میلیمتر 20 ±
انحراف فاصله جانبی بین میلگردها نسبت به فاصله مشخص شده، 30 ± میلیمتر
انحراف موقعیت طولی خمها و انتهای میلگردها، 50 ± میلیمتر
انحراف موقعیت طولی خمها و انتهای میلگردها در انتهای ناپیوسته قطعات، 20 ± میلیمتر

/ 0 نظر / 44 بازدید