مقایسه اقتصادی وصله مکانیکی و پوششی میلگرد

مقایسه اقتصادی وصله مکانیکی و پوششی میلگرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به محدودیت طولی میلگردها و همچنین دلایل دیگر مانند لزوم تغییر قطر میلگردها در یک راستا، به منظور ایجاد عملکرد کششی و یا فشاری پیوسته در دو میلگرد واقع دریک امتداد، انجام وصله آرماتور اجتناب ناپذیر است.

درآئین‌نامه‌هایساختمانی، سه روش برای وصله آرماتورهای کششی مطرح گردیده است:
1) وصله پوششی:مجاور هم قرار دادن دو میلگرد در یک طول مشخص
2) وصله جوشی: جوش دادن دو میلگرد به یکدیگر
3) وصله مکانیکی: بکارگیری وسایل مکانیکی خاص.
وصله جوشی با توجه به تنوع میلگردهای تولید داخل و یا خارج موجود در بازار (که اغلب جوش‌ناپذیر می‌باشند) و همچنین نیاز به نیروی متخصص و ایجاد شرایط ویژه، در اکثر موارد از نظر فنی قابل قبول نمی‌باشند.


برای تبیین وتشریح مسئله مهار میلگردها در بتن و وصله پوششی تعاریف آیین‌نامه‌ای زیر را بیان می‌کنیم.


1) طول مهاری میلگردها در کشش:

که با ld نمایش داده می‌شود و به عواملی مانند مقاومت مشخصه فولاد، مقاومت مشخصه فشاری بتن، موقعیت میلگرد، اندود میلگرد، پوشش میلگرد، فاصله آزاد بین میلگردها، قطر میلگرد و مقدار آرماتور عرضی موجود در طول گیرایی، بستگی دارد.

برای محاسبه طول ld می‌توان از جدول تقریبی «الف» که توسط ACI ارائه گردیده، استفاده نمود و یا از روابط ارائه شده استفاده کرد.


2) طول وصله پوششی:

طول وصله پوششی باید حداقل برابر 1.3ld باشد. این طول برای میلگردهایی افقی که حداقل 300 میلیمتر بتن تازه در زیر آنها در زیر قسمت وصله ریخته شود (مانند آرماتور بالایی تیرها و یا پی) باید 3/1 برابر شود، یعنی برابر 1.69ldگردد

 

 

جدول الف: طول مهاری لازم برای فولادهای تحتانی تحت شرایط مکانی مختلف وبدون پوشش اپوکسی با مقاومت تسلیم فولاد fy=400 MPa در بتن معمولی (کتاب سازه های بتن آرمه-دکتر داود مستوفی نژاد )

شرایط میلگرد در طول مهاری یا وصله

مقاومت بتن
fc (MPa)

طول مهاری طول همپوشانی در میلگردهای ستون و تحتانی تیر و پی طول همپوشانی در میلگردهای فوقانی تیر و پی ld ld 1.3ld 1.3ld 1.3x1.3ld 1.3x1.3ld db≤Φ20 db≥Φ22 db≤Φ20 db≥Φ22 db≤Φ20 db≥Φ22

استاندارد:
 فاصله بین آزاد بین آرماتورها حداقل برابر db  باشد، پوشش روی میلگرد حداقل برابر db  باشد و درفاصله طول مهاری حداقل خاموت مورد تاکید آیین‌نامه استفاده شده باشد.
و یا
 فاصله آزاد بین آرماتورها حداقل  2db  باشد و پوشش آرماتورها حداقل برابر db باشد.
 شرایط نشان داده شده در شکل «الف»

 

 

20

43 db

54 db 56 db 70 db 73 db 91 db 25 38 db 48 db 49 db 62 db 64 db 81 db 30 35 db 44 db 46 db 57 db 59 db 74 db 35 32 db 41 db 42 db 53 db 54 db 69 db 40 30 db 38 db 39 db 49 db 51 db 64 db سایر حالات 20 64 db 80 db 83 db 104 db 108 db 135 db 25 58 db 72 db 75 db 94 db 98 db 122 db 30 53 db 66 db 69 db 86 db 90 db 112 db 35 49 db 61 db 64 db 79 db 83 db 103 db 40 46 db 57 db 60 db 74 db 78 db 96 db

 

 

/ 0 نظر / 322 بازدید