اوزان آهن آلات

میلگرد:

میلگرد ۶/۵ ساده حرارتی    شاخه 12 متری  ۴/۵ کیلوگرم

میلگرد 8 آجدار    شاخه 12 متری    5/5 کیلوگرم

میلگرد 10 آجدار    شاخه 12 متری     ۷/۵ کیلوگرم

میلگرد 12 آجدار    شاخه 12 متری     ۱۰/۵ کیلوگرم

میلگرد 14 آجدار    شاخه 12 متری     15 کیلوگرم

میلگرد 16 آجدار    شاخه 12 متری     19 کیلوگرم

میلگرد 18 آجدار    شاخه 12 متری     25 کیلوگرم

میلگرد 20 آجدار    شاخه 12 متری     30 کیلوگرم

میلگرد 22 آجدار    شاخه 12 متری     35 کیلوگرم

میلگرد 25 آجدار    شاخه 12 متری     46 کیلوگرم

میلگرد 28 آجدار    شاخه 12 متری     56 کیلوگرم

میلگرد 30 آجدار    شاخه 12 متری     66 کیلوگرم

میلگرد 3۲ آجدار    شاخه 12 متری     ۷۵ کیلوگرم

میلگرد 3۶ آجدار    شاخه 12 متری     ۹۳ کیلوگرم

میلگرد 3۸ آجدار    شاخه 12 متری     ۱۰۷ کیلوگرم

میلگرد ۴۰ آجدار    شاخه 12 متری     ۱۱۸ کیلوگرم

 

تیرآهن (IPE)

 

تیرآهن 12 شاخه 12 متری 125 کیلوگرم

تیرآهن 14 شاخه 12 متری 155 کیلوگرم

تیرآهن 16 شاخه 12 متری 190 کیلوگرم

تیرآهن 18 شاخه 12 متری 225 کیلوگرم

تیرآهن 20 شاخه 12 متری 275 کیلوگرم

تیرآهن 22 شاخه 12 متری 325 کیلوگرم

تیرآهن 24 شاخه 12 متری 375 کیلوگرم

تیرآهن 27 شاخه 12 متری 430 کیلوگرم

تیرآهن 30 شاخه 12 متری 500 کیلوگرم

تیرآهن 32 شاخه 12 متری 600 کیلوگرم

تیرآهن 36 شاخه 12 متری 800 کیلوگرم

تیرآهن عریض IPB معادل HEB (سنگین)

                                                           هاش سبک(HEA)

 

هاش ۱۰      شاخه ۱۲متری      ۲۴۰ کیلوگرم          ۲۰۰ کیلوگرم

هاش ۱۲      شاخه ۱۲متری      ۳۲۰ کیلوگرم          ۲۳۵ کیلوگرم

هاش ۱۴      شاخه ۱۲متری      ۳۹۰ کیلوگرم          ۳۰۰ کیلوگرم

هاش ۱۶      شاخه ۱۲متری      ۵۰۰ کیلوگرم          ۳۶۵ کیلوگرم

هاش ۱۸      شاخه ۱۲متری      ۵۹۰ کیلوگرم          ۴۲۵ کیلوگرم

هاش ۲۰      شاخه ۱۲متری      ۷۲۰ کیلوگرم          ۵۱۰ کیلوگرم

هاش ۲۲      شاخه ۱۲متری      ۸۲۵ کیلوگرم          ۶۱۰ کیلوگرم

هاش ۲۴      شاخه ۱۲متری      ۹۶۰ کیلوگرم          ۷۲۵ کیلوگرم

هاش ۲۶      شاخه ۱۲متری      ۱۰۷۵ کیلوگرم         ۸۲۰ کیلوگرم

هاش ۲۸      شاخه ۱۲متری      ۱۲۱۰ کیلوگرم         ۹۲۰ کیلوگرم

هاش ۳۰      شاخه ۱۲متری      ۱۳۷۰ کیلوگرم       ۱۰۶۰ کیلوگرم

هاش ۳۲      شاخه ۱۲متری      ۱۵۵۰ کیلوگرم       ۱۱۷۰ کیلوگرم

هاش ۳۴      شاخه ۱۲متری      ۱۶۰۰ کیلوگرم       ۱۲۶۰ کیلوگرم

هاش ۳۶      شاخه ۱۲متری      ۱۷۰۰ کیلوگرم       ۱۳۴۰ کیلوگرم

هاش ۴۰      شاخه ۱۲متری      ۱۸۶۰ کیلوگرم


نبشی:

نبشی ۲ شاخه ۶ متری ۴ کیلو گرم

نبشی ۳ شاخه ۶ متری ۸ کیلو گرم

نبشی ۴ شاخه ۶ متری ۱۵ کیلو گرم

نبشی ۵ شاخه ۶ متری ۲۳ کیلو گرم

نبشی ۶ شاخه ۶ متری ۳۳ کیلو گرم

نبشی ۷ شاخه ۶ متری ۴۴ کیلو گرم

نبشی ۸ شاخه ۶ متری ۵۸ کیلو گرم

نبشی ۹ شاخه ۶ متری ۷۵ کیلو گرم

نبشی ۱۰ شاخه ۶ متری ۹۰ کیلو گرم

نبشی ۱۲ شاخه ۶ متری ۱۳۰ کیلو گرم

نبشی ۱۵ شاخه ۶ متری ۲۰۰ کیلو گرم

 

 

 

آهن سپری

 

سپری ۲      شاخه ۶متری   ۵/۵ کیلوگرم

سپری ۵/۲   شاخه ۶متری   ۸ کیلوگرم

سپری ۳      شاخه ۶متری   ۵/۱۰ کیلوگرم

سپری ۵/۳   شاخه ۶متری   ۱۴ کیلوگرم

سپری ۴      شاخه ۶متری   ۵/۱۷ کیلوگرم

سپری ۵/۴   شاخه ۶متری   ۲۲ کیلوگرم

سپری ۵      شاخه ۶متری   ۲۶ کیلوگرم

سپری ۶      شاخه ۶متری   ۵/۳۷ کیلوگرم

سپری ۷      شاخه ۶متری   ۵۰ کیلوگرم

سپری ۸      شاخه ۶متری   ۶۲ کیلوگرم

سپری ۹      شاخه ۶متری   ۸۰ کیلوگرم

سپری ۱۰    شاخه ۶متری   ۹۸ کیلوگرم

 

وزن ناودانی :

سنگین(اروپایی)

ناودانی 5 شاخه 12 متری 55 کیلوگرم                         ۶۵ کیلوگرم

ناودانی 6 شاخه 12 متری 60 کیلوگرم                        -------------

ناودانی 5/6 شاخه 12 متری 70 کیلوگرم                      ۸۵ کیلوگرم

ناودانی 8 شاخه 12 متری 85 کیلوگرم                         ۱۰۵ کیلوگرم

ناودانی 10 شاخه 12 متری 105 کیلوگرم                     ۱۳۰ کیلوگرم

ناودانی 12 شاخه 12 متری 130 کیلوگرم                     ۱۶۰ کیلوگرم

ناودانی 14 شاخه 12 متری 150 کیلوگرم                     ۱۹۵ کیلوگرم

ناودانی 16 شاخه 12 متری 170 کیلوگرم                     ۲۲۵ کیلوگرم

ناودانی 18 شاخه 12 متری 200 کیلوگرم                     ۲۶۵ کیلوگرم

ناودانی 20 شاخه 12 متری 220 کیلوگرم                    ۳۰۰ کیلوگرم

ناودانی 22 شاخه 12 متری 250 کیلوگرم                    ۳۵۰ کیلوگرم

 

وزن انواع پروفیل و قوطی

 

پروفیل مربع به طول ۶ متر

ابعادmm                                        ضخامتmm                              

                        2                      ۲/۵                   3                      4

 

10*10              3

12*12              ۴/۳

16*16              ۴/۹

19*19              6

20*20              ۶/۴                   ۷/۷

25*25              ۸/۳                   10                    ۱۱/۷

30*30              ۱۰/۲                 ۱۲/۴                 ۱۴/۵

35*35              ۱۲/۱                 ۱۴/۸                 ۱۷/۳

40*40              ۱۳/۹                 ۱۷/۱                 ۲۰/۱                 ۲۵/۸

45*45              ۱۵/۸                 ۱۹/۵                 23                    ۲۹/۶

50*50              ۱۷/۸                 ۲۱/۸                 ۲۵/۸                 ۳۳/۳

55*55              ۱۹/۶                 ۲۴/۲                 ۲۸/۶                 ۳۷/۱

60*60              ۲۱/۵                 ۲۶/۵                 ۳۱/۴                 ۴۰/۹

70*70              ۲۵/۲                 ۳۱/۲                 ۳۷/۱                 ۴۸/۴

80*80              29                    36                    ۴۲/۷                 56

90*90              ۳۲/۸                 ۴۰/۷                   ۴۸/۴                 ۶۳/۵

100*100          ۳۶/۶                 ۴۵/۴                 ۵۴/۱                 71

110*110          ۴۰/۳                 ۵۰/۱                 ۵۹/۷                 ۷۸/۵

120*120          ۴۴/۱                 ۵۴/۸                 ۶۵/۴                 ۸۶/۱

140*140          ۵۱/۶                 ۶۴/۲                 ۷۶/۷                 ۱۰۱/۱

160*160          59                    ۷۳/۸                 ۸۸/۵                 ۱۱۸/۱

180*180          ۶۶/۴                 ۸۳/۳                 ۹۹/۶                 ۱۳۵/۶

200*200                                                          107                  ۱۴۲/۸

220*220                                                          119                  159

250*250                                                          142                  189

 

 

پروفیل مستطیل به طول ۶متر

ابعادmm                                        ضخامتmm

                         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                           2                     ۲/۵                   3                      4

 

لنگدری               ۱۴/۵                 ۱۷/۵                 20                   

کلافی                ۱۴/۵                 ۱۷/۵                 20

سپری                ۱۴/۵                 ۱۷/۵                 20

10*20              ۴/۵

10*25              ۵/۵

10*30              ۶/۴                   ۷/۷

20*30              ۸/۳                   10

15*35              ۸/۳                   10

10*40              ۸/۳                   10

20*40              ۱۰/۲                 ۱۲/۴                 ۱۴/۵

25*40              ۱۱/۱                 ۱۳/۶                 ۱۵/۹

30*40              ۱۲/۱                 ۱۴/۸                 ۱۷/۳

10*50              ۱۰/۲                 ۱۲/۴                 ۱۴/۵

15*50              ۱۱/۱                 ۱۲/۵                 ۱۵/۹

20*50              ۱۲/۱                 ۱۴/۸                 ۱۷/۳

25*50              13                    ۱۵/۸                 ۱۸/۷

30*50              ۱۳/۹                 ۱۷/۱                 ۲۰/۱                 ۲۵/۸

40*50              ۱۵/۸                 ۱۹/۵                 23                    ۲۹/۶

20*60              ۱۳/۹                 ۱۷/۱                 ۲۰/۱                 ۲۵/۸

25*60            &nbs

/ 0 نظر / 29 بازدید