چارت سازمانی در یک پروژه

مسئولیت های دفتر فنی کارگاه: برآورد، جزئیات نقشه ها، صورت وضعیت های موقت و قطعی، صورت وضعیت های پیمانکاران جزء، دستور کار، صورتجلسه، تعدیل ... کنترل پروژه و برنامه زمان بندی

ب) مشاور :

۱- دفتر مرکزی: مدیرعامل، محاسبات، آتلیه، نظارت عالیه*

۲- کارگاه: سرپرست دستگاه نظارت*، ناظر*، تکنسین(ناظر)

ج) کارفرما:

۱- مدیر طرح

۲- رسیدگی فنی*

/ 0 نظر / 85 بازدید