مواد اضافی در بتن (admixtures )

گاهی اوقات از مواد اضافیبرای منظورهای خاصی دربتن پیش تنیده استفاده می شودمهمترین مواد اضافی که دربتن پیشتنیده مورد استفاده قرار می گیرد رامی توان برحسب خواص آن به 3دسته اصلی به شرح زیرتقسیم کرد.
1- مواداضافی کاهش دهنده آب یا روان کننده
Water- reducing admixtures or plasticizer
به طورکلی از مواد کاهش دهنده آب یا روان کننده بهدو منظور استفاده می شود اول برای افزایش مقاومت بتن بدون اینکه روانی یا قابلیتکار کردن با بتن (workability ) کاهش یابد که دراین صورت می توان با افزودن موادکاهش دهنده آب روان کننده وکم کردن مقدار آب مقاومت بتن را بالا برد بدون اینکه بتنسفت ترشده وقابلیت ویبره شدن آن کم شود
دوم برای روان تر کردن بتن بدون اینکهمقاومت آن کم شود که دراین حالت مقدار آب موجود در مخلوط را تغییر نداده وباافزودنمواد کاهش دهنده آب (یا روان کننده ) بتن راروان تر می نمایند ازاین نوع بتن درجائیکه فاصله فولادها از هم خیلی کم بوده وامکان کرموشدن بتن وجود داشته باشد استفادهمی شود مواد شیمیائی تشکیل دهنده روان کننده ها اصولا به دو گروه تقسیم می شود گروهاول لیگنوسولفونیت ها (lignosulphonates کلسیم تقسیم می شود گروه دوم نمک های اسیدهیدروکسی لیتد ، کاربوکسیلیک hydroxylated carboxylic acid است .
2- مواد محبوسکننده هوا Air – entraining agents
این مواد باعث به وجود آمدن حباب های ریزهوا درداخل مخلوط بتن گردیده ومقاومت آن رانسبت به یخ زدن ها مکرر افزایش می دهدهمچنین بتن را روان تر و ریختن وویبره کردن آن راآسانتر واز جدا شدن مخلوط جلوگیریبه عمل میآورد.
 ماده شمیائی که معمولا به عنوان محبوس کننده هوا در بتن به کارمی رود وینسوال رزین خنثی (neut ralized vinsol resin  می باشد .
3- مواد منبسطکننده (Expanding agents )
ازاین مواد در دوغاب سیمانی که برای پرکردن غلاف بهکار می رود استفاده می شود معمولا مواد منبسط کننده شامل پودر آلومینیوم ومقداربسیار کمی کلرور کلسیم می باشد که این مقدار کم کلرور کلسیم تحت این شرایط ضرریندارد. مواد منبسط کننده وقتی دردوغاب سیمان درمجاورت سیمان پرتلند قرار می گیردایجاد گاز هیدروژن نموده وباعث افزایش حجم مخلوط می شود که دراثر این پدیده تمامخلل وفرج داخل غلاف پر شده ضمنا کابل دراثر فشار دوغاب کاملا با بتن اطرافش یکپارچهمی شود.
نکته مهم : مواد زودگیر کننده بتن (Quick – setting agents )
گرفتنسیمان پرتلند را میتوان با افزودن درصد خیلی کمی از کلرور کلسیم تسریع کردکلرورکلسیم ماده فعال اغلب مواد زودگیر بتن می باشد این ماده باعث ایجاد زنگ حفرهای درفولاد معمولی وفولاد پیش تنیدگی می شود این پدیده مخصوصا وقتی که کلرور کلسیمدرمجاورت آب ویا به صورت محلول باشد سریعتر وبا شدت بیشتری انجام میگیرد شدت زنگزدگی همچنین با افزایش درجه حرارت زیادتر می گردد بنابراین باتوجه به آنچه گفته شدهازاین مواد نباید در بتن پیش تنیده استفاده نمود.

/ 0 نظر / 10 بازدید