پیاده کردن نقشه


زمینهای ماسه ای :
زمینهای ماسه ای بیشتر در کنار دریا وجود دارد . اگر زمین از ماسه خشک تشکیل شده باشد ، تا یک طبقه وزن ساختمان را تحمل می کند .این نوع زمین ها 1.5 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می تواند فشارتحمل کند . ولی در صورتی که ماسه آبدار باشد قابل ساختمان سازی نیست ، چون ماسه آبدار حالت لغزندگی دارد و قادر نیست که بار وارده را تحمل کند بنابراین ماسه از زیر پی می لغزد و جای خالی خود را به پی می دهد و پایه را خراب می کند .
زمینهای دجی :
زمین دجی زمینی است که از شنهای درشت و ریز و خاک به هم فشرده تشکیل شده است و به رنگهای مختلف دیده می شود :دج زرد ، دج سیاه ، دج سرخ ، این نوع زمین ها برای ساختمان مرغوب و مناسب می باشند .
زمینهای رسی :
اگر رس خشک و بی آب و فشرده باشد ، برای ساختمان زمین خوبی محسوب می شود ، و تحمل فشار لازم را دارد . ولی اگر رس آبدار و مرطوب باشد قابل استفاده نیست و تحمل فشار ندارد ، خصوصاً اگر ساختمان در زمین شیب دار روی رس آبدار ساخته شود فوری نشست می کند و جاهای مختلف آن ترک بر می دارد و خراب می شود . و اگر ساختمان در زمین آبدار با سطح افقی ساخته شود به علت وجود آب فشار را به همه نقاط اطراف خود منتقل می کند و دیوارهای کم ضخامت آن ترک بر می دارد .
زمینهای سنگی :
زمینهای سنگی بیشتر در دامنه کوهها وجود دارد و از تخته سنگها ی بزرگ تشکیل شده و برای ساختمان بسیار مناسب است .
زمینهای مخلوط :
این نوع زمینها از سنگ درشت و شن و خاک رس تشکیل شده اگر این مواد کاملا به هم فشرده باشند برای ساختمان بسیار مناسب هستند و اگر به هم فشرده نباشد و باید از ایجاد ساختمان به روی این نوع زمینها احتراز کرد .
زمینهای بی فایده :
زمینهای بی فایده مانند باتلاق ها و زمینهای جنگل که از خاک و برگ درختان تشکیل شده است . در این نوع مکان ها، آنقدرزمین باید کنده شود تا به زمین سفت و طبیعی رسیده شود.
آزمایش زمین :
گاهی پس از پی کنی به طبقه ای از زمین محکم و سفت می رسند و پی سازی را شروع می کنند ولی پس از چندی ساختمان ترک بر می دارد . علت آن این است که زمین سفتی که به آن رسیده اند از طبقهُ نازکی بوده است و متوجه آن نشده اند ولی برای اطمینان در جاهای مختلف زمین می زنند تا از طبقات مختلف زمین آگاهی پیدا کنند و بعد شفته ریزی را شروع می کنند این عمل را در ساختمان گمانه زنی (سنداژ) می گویند .
پیاده کردن نقشه:
پیاده کردن نقشه روی زمین قبل از گود برداری و یاهر نوع عملیات اجرائی بجز برداشتن خاکهای سطحی و گیاهی و کندن بوته ها به عمق 15تا 25 سانتیمتر ، صورت میگیرد .
برای پیاده کردن نقشه روی زمین دو مشخصه بر وکف باید معین باشد.
مقصود از بر امتداد معینی نظیر محور یک خیابان ، امتداد کانال آب و یا امتداد شمال و جنوب مغناطیسی است ،که قبلا َدر روی نقشه معین ومشخص شده و زاویه یکی از امتداد های نقشه ،پلان، نسبت به آن معلوم شده است، می باشد . درشهرها معمولا َ امتداد محور خیابان و یا کوچه ی مجاور محل اجرای ساختمان را بعنوان امتداد معین بر تعیین و در نظر میگیرند .در پروژه های بزرگ و یا خارج از شهر که امتداد مشخصی در دسترس نیست ممکن است امتدادهای مشخص دیگر و در صورت لزوم امتداد شمال و جنوب مغناطیسی ،را بعنوان بر در نظر بگیرند .با مشخص بودن بر پیاده کردن امتداد یکی ازاضلاع ساختمان که نسبت به آن مشخص شده است و در نتیجه پیاده کردن سایرامتداد ها ،به طور کلی پلان ساختمان ،امکان پذیر خواهد بود.
در صورتیکه ساختمان کوچک و امتداد معین در نظر گرفته شده به محل اجرای ساختمان نزدیک باشد ،پیاده کردن نقشه با وسائل ساده نظیر متر ،گونیا و شمشه تراز نسبتا َ راحت وامکان پذیر است ولی پیاده کردن ساختمانها بزرگ ومهم ، مخصوصا َ موقعی که امتداد معین در نظر گرفته شده نزدیک محل ساختمان نباشد ،امکان پیاده کردن نقشه با وسائل ساده و فوق الذکر ،با دقت لازم و کافی وجود ندارد و لزوما َباید از وسائل نقشه برداری نظیر تئودلیت و تراز یاب استفاده کرد .
مقصود از تعیین کف نیز معین کردن ارتفاع نقاط مختلف پروژه از سطح معلوم و معینی است این موضوع در کلیه ساختمانهای شهری ، نظیرمنازل مسکونی ،معمولا َسطح خیابان و یا کوچه مجاور را بعنوان سطح مبنا در نظر میگیرند ولی موقعی که ساختمان در محوطه نسبتا َ وسیعی ساخته می شود ، و یا محل اجرای پروژه دور از عوارض معینی باشد ، ارتفاع قسمتها ویا بلوکهای مختلف پروژه را نسبت به سطحی که قبلا َدر نظر گرفته اند و یا گاهی نسبت به سطح دریا می سنجند. در هر صورت در تمام مواقع مبنائی برای ارتفاعات و مقایسه باید درنظر گرفت تا امکان تعیین و سنجیدن ارتفاع قسمتها و نقاط مختلف ساختمان نسبت به آن و نسبت به یکدیگر و پیاده کردن آنها میسر باشد.

/ 0 نظر / 73 بازدید