مقررات ملی ساختمان درباره میلگرد

1. میلگرد های مصرفی باید از یکی از انواع میلگرد های اشاره شده در استاندارد های زیر باشد:

      A1 میلگرد با رویه صاف یا میلگرد های ساده

      A2 میلگرد با رویه آجدار 

      A3 میلگرد با رویه آجدار پیچیده 

2. آج ها از نظر شکل به صورت دوکی شکل (آج با مقطع متغیر) یا به صورت یکنواخت (آج با مقطع ثابت) و از نظر امتداد به صورت مارپیچ یا جناقی باشد.

3. میلگرد های آجدار باید دارای آج عرضی و طولی باشد به گونه ای که جز در محل های نشانه گذاری حداقل دو ردیف آج عرضی با توزیع یکنواخت در دو طرف آج های طولی قرار داشته باشد.

4. میلگرد ها از نظر روش روش ساخت در سه گروه فولاد گرم نورد شده , فولاد سرد اصلاح شده و فولاد گرم اصلاح شده تقسیم می شوند.

5. تفکیک میلگرد ها از یکدیگر به لحاظ هندسی بر اساس قطر اسمی آنها صورت می گیرد. به عبارت دیگر قطر اسمی ، پارامتر مشخصه انواع میلگرد هاست.

/ 0 نظر / 5 بازدید