آموزش نحوه بارگذاری تیر شمشیری پله ها - مهندسی عمران

 نحوه بارگذاری پله در ساختمان در مهندسی عمران

محاسبه اوزان مصالح مصرفی

 

سنگ تراورتن (0.30) x (1.20) x (0.04) x (2500) = 36.0 kg

 

سنگ قائم (0.15) x (1.20) x (0.02) x (2500) =9.0 kg

 

آجرکاری (1/2) (0.26) x (0.15) x (1.20) x (2100)= 49.14 kg

 

مجموع وزن گام پله 36.0 + 9.0 + 49.14 = 94.14 kg
Click here to view the original image of 800x310px and 44KB.
وزن قسمت دوم ( مورب )

 

وزن تیر آهن 2(12.9)=25.80 kg

 

آجرکاری (0.10)(1.20)(1750)= 210.0

 

پوکه ریزی (0.07)(1.20)(850)= 71.4

 

گچ (0.01)(1300)(1.2) =15.6

 

گچ و خاک (0.02)(1600)(1.20) = 38.40اگر مجموع این اوزان را محاسبه و در یک متر ضرب کنیم میشود

 

361.20 kg/m2

 

به فرض اگر ما 10 گام پله داشته باشیم و طول شمشیری پله 3.5 متر باشد

 

10 x 94.14=941.4 kg Area= 3.5x1.20=4.20 941.4/4.20=224.14

 

جمع وزن کل شمشیری راه پله برابر با 224.14+361.2=585.34 kg/m2برای وارد کردن بارخطی به تیرهای عمود بر شمشیری اگر وزن مترمربع را در ضلع عمودی که میخواهید بار را اعما کنید و ضرب کنید بار خطی به شما میدهد که میتوانید آنرا تقسیم بر دو به تیرهای عمود بر شمشیری اعمال نمائید

 

برای هر تیر عمود بر شمشیری585.34 x 3.5 = 2048.39 kg/m 2048.39/2=1024 kg/m

 

برای بار زنده نیز همینگونه میباشد

 

برای هر تیر عمود بر شمشیری 350 x 3.5 = 1225 / 2 = 612.5 kg/m

 


شکل زیر نمونه بارگذاری بروی قاب بعنوان مثال
 

/ 0 نظر / 94 بازدید