تقاوت بتن پیش کشیده و بتن پس کشیده از نظر ساخت

2- باسیستم پس کشیده میتوان ساختمان را به صورت درجا ریخته بتن ریزی نموده ودرمحل پیشتنیده کرد درصورتی که این کار با سیستم پیش کشیده امکان پذیر نمی باشد زیرا عملیاتپیش کشیدگی رانمی توان در پای کار انجام داد وباید حتما درکارخانه انجام گیرد چوناحتیاج به تکیه گاههای مخصوصی می باشد .

3-کابلهای مربوط به یک سازه پس کشیدهرامی توان روی هر مسیر منحنی دلخواه به راحتی کار گذارد بدون اینکه احتیاج به وسائلمخصوص و بزرگی جهت خم نگاه داشتن کابل باشد ولی درسیستم پیش کشیده احتیاج به وسائلمخصوصی جهت خم نگاه داشتن کابل می باشد .

4- درموقع کشیدن کابلهای پس کشیدهدراثر اصطکاک کابل با غلاف مقداری از نیرو وتنش پیش تنیدگی تلف می شود که بایددرطرح در نظر گرفته شود زیراممکن است اثر بسیار مهمی دررفتار بعدی سازه داشته باشدچنین اتلاف تنشی در ساختمانهای پیش کشیده وجود ندارد .

5- هرکابل پس کشیده بایدبه طور مجزا کشیده شود این امر توام با هزینه گیره های انتهائی غلاف ، وسائل مخصوص، وعملیات تزریق دوغاب به داخل غلاف (جهت محافظت از فولاد وایجاد چسبندگی ) باعث میشود که دراکثر اوقات قیمت و احد برای هر کیلو نیوتون نیروی موثر پیش تنیدگی برایکابلهای پس کشیده به نحو قابل ملاحظه ای بیشتر از کابلهای پیش کشیده شود.

درقسمتهای بعدی این تحقیق وسائلی که درسیستم های پیش تنیدگی به کار می رود به طور مختصرشرح داده خواهد شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید