دانلود کتاب حسابداری پیمان های بلند مدت

پیمانکاری فعالیتی گسترده است که حوزه های متنوعی مانند سد سازی، راه سازی، ساختمان سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدماترا پوشش می دهد. فرایند پیمانکاری دارای جزییات فنی زیادی است که از تهیه اسناد مناقصه شروع می شود و تا تحویل قطعی کار بهکارفرما ادامه می یابد.


منبع: accfile

دانلود کتاب حسابداری پیمان های بلند مدت

/ 0 نظر / 5 بازدید