نقش فیلتراسیون در خاک (Filtration) :

مفاهیم فیلتراسیون در طراحی فیلترهای خاکی بخوبی بررسی شده و مشابه با همین مفاهیم در طراحی فیلترهای ژئوتکستایل نیز استفاده شده است. جریان مایع عمود به سطح ژئوتکستایلها بوده و عمل فیلتراسیون نیز نسبت به همین هدایت هیدرولیکی در عرض سطح صورت می پذیرد.
ژئوتکستایلها از میان انواع ژئوسنتتیکها تنها موردی هستند که در فیلتراسیون مورد استفاده قرار می گیرند. ژئوتکستایلها قابلیت گذردهی خاصی است که این قابلیت گذردهی ژئوتکستایل ها را درجه بندی کرد. روشهای آزمایش برای گذردهی ژئوتکستایل مشابه روشهای مورد استفاده در آزمایش هدایت هیدرولیکی خاک می باشد.
همانطور که جریان مایع از میان ژئوتکستایل ها افزایش می یابد فضاها و منافذ ژئوتکستایل بایستی بزرگتر شود اما فضاهای بزرگ ژئوتکستایل منجر به یک موقعیت غیرقابل قبول که piping خاک نامیده می شود میگردد و اگر سرعت مایع افزایش یابد منجر به فروریختگی ساختار خاک میگردد. با استفاده از انتخاب یک ژئوتکستایل با منافذ به اندازه کافی کوچک از نگهداری خاک روی طرف مخالف جریان لایه جلوگیری می شود.

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید