رپر

با توجه به اینکه هر نقطه از ساختمان نسبت به سطح زمین دارای ارتفاع معینی می باشد که باید در طول مدت اجرا در هر زمان قابل کنترل باشد . برای جلوگیری از اشتباه ، قطعة بتنی با ابعاد دلخواه در نقطه ای دورتر از محل ساختمان می سازند به طوری که در موقع گودبرداری ویا پی کنی به آن آسیب نرسد ودر طول مدت ساختمان ، تمام ارتفاعات را با آن می سنجند که به این قطعة بتنی اصطلاحاً رپر گویند .

در بعضی ساختمانهای کوچک روی اولین قسمتی که ساخته می شود(مانند اولین ستون) علامتی می گذارند وبقیة ارتفاعات را نسبت به آن می سنجند.

/ 0 نظر / 120 بازدید