سوالات مربوط به زلزله


3- گروه بندی ساختمان بر حسب سیستم سازه را نام ببرید؟
سیستم دیورهای باربر-سیستم قاب ساختمانی ساده-سیستم قاب خمشی-سیستم دوگانه یا ترکیبی
4- نیروی جانبی زلزله موثر بر سازه باربر جانبی ساختمان را با استفاده از چه روشی محاسبه می کنند؟
با استفاده از روش تحلیل استاتیکی معادل و یا روش های تحلیل دینامیکی
5- تراز پایه را تعریف کنید؟
به ترازی دز ساختمان اطلاق می شود که در هنگام وقوع زلزله از آن تراز به پایین حرکتی در ساختمان نسبت به زمین مشاهده می شود.
6-ساختمان ها وتاسیسات صنعتی که خرابی آنها موجب آلودگی و آتش سوزی محیط زیست می شود مانند پالایشگاه جز کدام دسته از ساختمان ها می باشد؟
الف)ساختمان با اهمیت خیلی زیاد ب)با اهمیت زیاد
ج)با اهمیت متوسط د)با اهمیت کم
7- ضریب زلزله از رابطه C=ABI/R بدست می آید R در ضریب زلزله چگونه تعریف میشود؟
الف)ضریب اهمیت ساختمان ب)نسبت شتاب مبنای طرح
ج)ضریب رفتار ساختمان د)ضریب بازتاب ساختمان
8- ساختمان های منظم در روش تحلیل استاتیکی معادل و تحلیل دینامیکی معادل دارای چه ارتفاعی باشند؟
الف)ارتفاع کم از 50 متر ب)ارتفاع کم از 60 متر
ج)ارتفاع بیش از 50 متر د)ارتفاع بیشتر از 60 متر
9- نوعی سیستم سازه ای است که فاقد قاب های ساختمانی برای باربری قائم است. این نوع ساختمان جز کدام دسته از ساختمان ه بر حسب سیستم سازه ای است؟
الف)سیستم قاب ساختمانی ساده ب)سیستم قاب خمشی
ج)سیستم دو گانه یا ترکیبی د)سیستم دیوار باربر
10- قاب های خمشی در سیستم ساختمانی دوگانه یا ترکیبی قادرند چند درصد نیروی جانبی وارده بر ساختمان را تحمل کنند؟
الف)30 درصد ب)50 درصد
ج)25 درصد د)40 درصد
11- در ملاحظات ژئوتکنیکی ماسه تراکم کم به ماسه ای اطلاق می شود که عدد ضربه استاندارد آن در آزمایش نفوذ استاندارد چه میزان باشد؟
الف)60(N)یا کم تر از 20 ب)80(N)یا کم تر از 30
ج)50(N)یا بیشتر از 25 د)40(N)یا بیشتر از 15
12-عرض در انقطاع در هر طبقه از ساختمان باید به چه میزان در نظر گرفته شود؟
الف)پنج صدم ارتفاع طبقه از روی تراز پایه
ب)سه صدم ارتفاع طبقه از روی تراز پایه
ج)یک صدم ارتفاع طبقه از روی تراز پایه
د)هفت صدم ارتفاع طبقه از روی تراز پایه
13-ساختمان های یک طبقه یا ساختمان های صنعتی در تمام منطقه زلزله خیز تا چه ارتفاعی کجاز است؟
الف)8 متر ب)15 متر ج)18 متر د)10 متر
14- بدنه اتصال قطعات به سازه باید چند برابر نیروی زلزله طراحی شود؟
الف)2 برابر ب)1.5 برابر ج) 1.75برابر د)1.33 برابر
15- در رروش تحلیل استاتیکی و دینامیکی سختی متوسط طبقات تحتانی چند برابر سختی طبقات فوقانی است؟
الف)10 برابر ب)3 برابر ج)5 برابر د) 2برابر
16- در تحلیل دینامیکی سازه نسبت میرایی چند در صد منظور می گردد؟
الف)20 برابر ب)10 برابر ج)5 برابر د)2 برابر
17- نسبت مبنای شتاب طرح در مناطق پهنه با خطر نسبی خیلی زیاد چند درصد است؟
الف)25% ب)35% ج)20% د)40%
18- درصد میزان مشارکت بار زنده در محاسبه مخازن آب و سایر مایعات چقدر است؟
الف)100 ب)20 ج)40 د)60

/ 0 نظر / 5 بازدید