دیتیل و جزئیات

 
 
جزئیات ابروی سقف های شیبدار
   جزئیات ابروی سقف های شیبدار با پوشش ورق گالوانیزه (شیروانی) Det R.P-01 با پوشش ورقهای اردواز Det R.P-02 با پوشش پانل های ساندویچی Det R.P-03 با پوشش ورقهای گالوانیزه Det R.P-04 با پوشش ورقهای گالوانیزه Det R.P-05 جزئیات ابروی میانی سقف های شیبدارفلزی عایق دار Det R.P-06 جزئیات ابروی کناری سقف های شیبدارفلزی عایق دار Det R.P-07

 دانلود جزئیات ابروی سقف های شیبدار
 
دیتیل انتهای سقف شیبدار فلزی (در جهت مخالف شدید)
 
  
انتهای سقف شیبدار فلزی (در جهت مخالف شدید) با پوشش ورق موجدار ازبستی Det R.U-01 با پوشش ورق موجدار ازبستی Det R.U-02 با پوشش ورق موجدار ازبستی Det R.U-03

دانلود جزئیات سقف شیبدار فلزی 
 
 
دیتیل و جزئیات بازشو سقف های شیبدار
     دیتیل و جزئیات بازشو سقف های شیبدار با پوشش ورقهای موجدار ازبستی Det R.R-01 با پوشش ورق های اردواز Det R.R-02 با پوشش پانل های ساندویچی Det R.R-03 با پوشش ورق های اردواز Det R.R-04 با پوشش ورق موجدار گالوانیزه Det R.R-05
  

   دانلود دیتیل و جزئیات بازشو سقف های شیبدار 
 
جزئیات اتصال آستانه در طبقات
    جزئیات اتصال آستانه در طبقات آستانه سنگی Det R.E-01 آستانه سنگی Det R.E-02 آستانه سنگی Det R.E-03 آستانه سنگی Det R.E-04 آستانه فلزی در کف سرویس یا آشپزخانه Det R.E-05 آستانه فلزی در کف سرویس یا آشپزخانه Det R.E-06 آستانه فلزی در کف سرویس  Det R.E-07 آستانه فلزی در کف سرویس  Det R.E-08 آستانه فلزی  Det R.E-09
 
   دانلود جزئیات اتصال آستانه در طبقات 
 
دیتیل و جزئیات سقف های شیب دار بتنی
 
جزئیات سقف های شیبدار بتنی با پوشش ورقهای ادواز Det R.L-01 با پوشش ورقهای ادواز Det R.L-02 با پوشش ورقهای موجدار ازبستی Det R.L-03 با پوشش چوبی Det R.L-04 با اندودهای سیمانی Det R.L-05 با اندودهای سیمانی Det R.L-06 با پوشش شیروانی Det R.L-07
 

   دانلود دیتیل و جزئیات سقف های شیبدار بتنی 
 
 
دیتیل و جزئیات کفشوی و آبروها
    جزئیات کفشوی و آبروها جزئیات ابرو میانی بام Det R.G-01 جزئیات ابرو میانی بام Det R.G-02 جزئیات کفشوی سرویس ها یا آشپزخانه در طبقات Det R.G-03
 

   دانلود دیتیل و جزئیات کفشوی و آبروها 
 
 
جزئیات درز اتبساط
    جزئیات درز انبساط درز انبساط در سقف کاذب Det R.F-01 درز انبساط در دیوار یا سقف Det R.F-02 درز انبساط در سقف کاذب Det R.F-03 درز انبساط دربام Det R.F-04 درز انبساط دربام Det R.F-05 درز انبساط درطبقات Det R.F-06 درز انبساط درطبقات Det R.F-07 درز انبساط درطبقات با عایق رطوبتی Det R.F-08 درز انبساط دربام Det R.F-09
 
 
   دانلود دیتیل و جزئیات درز انبساط 

 
 دیتیل و کفسازی در طبقات-سقف های بتنی و تیرچه بلوک
 
   کفسازی در طبقات - سقف های بتی و تیرچه بلوک سقف های بتنی با پوشش چوب Det R.C-01 سقف های بتنی با پوشش سرامیک Det R.C-02 سقف های بتنی با پوشش موزائیک Det R.C-03 سقف های بتنی با ترکیبات پلیمری Det R.C-04 سقف های بتنی بدون پوشش زیرین Det R.C-05 سقف های تیرچه بلوک با پوشش زیرین گچ Det R.C-06 سقف های تیرچه بلوک با پوشش زیرین اندود سیمان Det R.C-07 سقف های تیرچه بلوک با پوشش زیرین چوب Det R.C-08 سقف های تیرچه بلوک با پوشش سنگ Det R.C-09 سقف های تیرچه بلوک با پوشش چوب Det R.C-10 سقف های تیرچه بلوک با پوشش سرامیک Det R.C-11 سقف های تیرچه بلوک با پوشش موزائیک Det R.C-12 سقف های تیرچه بلوک با پوشش ترکیبات پلیمری Det R.C-13 سقف های تیرچه بلوک با پوشش زیرین اندود گچ Det R.C-14 سقف های تیرچه بلوک با پوشش زیرین اندود سیمان Det R.C-15
  

   دانلود دیتیل و کفسازی در طبقات-سقف های بتنی و تیرچه بلوک 
 
 
دیتیل و کفسازی در طبقات_سقف های طاق ضربی و مرکب
    کفسازی در طبقات - سقف های طاق ضربی و مرکب سقف های طاق ضربی با پوشش سنگ Det R.D-01 سقف های طاق ضربی با پوشش چوب Det R.D-02 سقف های طاق ضربی با پوشش سرامیک Det R.D-03 سقف های طاق ضربی با پوشش موزائیک Det R.D-04 سقف های طاق ضربی با پوشش ترکیبات پلیمری Det R.D-05 سقف های طاق ضربی با پوشش زیرین چوب Det R.D-06 سقف های طاق ضربی با پوشش اندود گچ Det R.D-07 سقف های طاق ضربی با پوشش اندود سیمان Det R.D-08 سقف های مرکب با پوشش سنگ Det R.D-09 سقف های مرکب با پوشش سنگ Det R.D-10 سقف های مرکب با پوشش چوب Det R.D-11 سقف های مرکب با پوشش سرامیک Det R.D-12 سقف های مرکب با پوشش موزائیک Det R.D-13 سقف های مرکب با پوشش ترکیبات پلیمری Det R.D-14 سقف های مرکب بدون پوشش زیرین Det R.D-15
 

   دانلود دیتیل و کفسازی در طبقات_سقف های طاق ضربی و مرکب 
 
 
دیتیل و جزئیات نورگیر وسقف کاذب و دست انداز
    جزئیات نور گیر وسقف کاذب و دست انداز سقف های کاذب در سقفهای شیبدار با پوشش فلزی(دامپا) Det R.T-01 جزئیات نصب و آبندی پنجره نورگیر Det R.T-02 جزئیات اتصال پانل سقف شیبدار عایق دار Det R.T-03 جزئیات دست اندازدیوارهای فلزی عایق دار Det R.T-04 جزئیات دست انداز بام با در پوش فلزی Det R.T-05
 

   دانلود دیتیل و جزئیات نورگیر وسقف کاذب و دست انداز 
 
 
دیتیل و جزئیات نور گیر پلیمری سقف شیبدار
 
   جزئیات نورگیر پلیمری سقف شیبدار با پوشش ورق های اردواز Det R.V-01 با پوشش ورق های موجدار  Det R.V-02
 

   دانلود دیتیل و جزئیات نور گیر پلیمری سقف شیبدار 
 
 
دیتیل و جزئیات کفسازی در پشت بام
   جزئیات کفسازی در  پشت بام سقف های بتنی با پوشش موزائیک Det R.A-01 سقف های بتنی با پوشش عایق های پیش ساخته Det R.A-02 سقف های بتنی با پوشش آسفالت Det R.A-03 سقف های تیرچه بلوک با پوشش موزائیک Det R.A-04 سقف های تیرچه بلوک با پوشش آسفالت Det R.A-05 سقف های تیرچه بلوک با پوشش عایق های پیش ساخته Det R.A-06 سقف های مرکب با پوشش موزائیک Det R.A-07 سقف های طاق ضربی با پوشش آسفالت Det R.A-08 سقف های مرکب با پوشش عایق های پیش ساخته Det R.A-09 سقف های طاق ضربی با پوشش موزائیک Det R.A-10 سقف های طاق ضربی با پوشش عایق های پیش ساخته Det R.A-11
 
/ 0 نظر / 41 بازدید