سوالات بارهای وارده بر ساختمان


2.فرق بین بار مرده وزنده را بنویسید؟
فرق اساسی بارهای زنده با بارهای مرده در این است که بارهای زنده متغییر و غیر قابل پیش بینی هستند.
3.ایین نامه ها معمولا درصدی از بار برف را روی بام شیب دار کم میکند.چرا؟
زیرا روی چنین سطوحی برف به سهولت از روی بام به پایین می لغزد.
4.انواع زمین را نام ببرید؟4 مورد.
سه مرحله.1.زمین های که به خاک ریزی دستی پر شده است.2 زمین های ماسه ای.3زمین های دج.4 زمین های روسی.
5.پی سازی چند مرحله دارد؟
نام ببرید.سه مرحله.1 ازمایش زمین از لحاظ مقاومت.2 پی کنی.3 پی سازی
6.چند زمین بی فایده را نام ببرید؟
زمین باتلاق و زمین های جنگل که از خاک دستی و برگ درختمان تشکیل میشود.
7.تخماق چیست؟
پس از اینکه دونم شد آن را با وزنه سنگینی می کوبند که به ان وسیله ی سنگین تخماق می گویند.
8.یکی از اقتصادی ترین روش های سخت سقف برای ساختمان چیست؟
سیستم های مرکب دال فولادی ،بتنی(عرشه فولادی)
9.بارهای سنگی چه بارهای هستند و شامل چه چیزهایی میشود؟
بارهایی که به وسیله اشیاء یا اشخاص در ساختمان ایجاد میشوند.این بارها شامل وزن اشخاص ،مبل ها،جدا کنندهای متحرک و...
10.زمین دجی چه نوع زمین هایی هستند.توضیح دهید؟
زمین های دجی زمین هایی هستند که از شن های درشت و ریز و خاک به هم فشرده تشکیل شده است و برای ساختمان سازی مناسب است.
11.زمین های دجی به چه رنگ هایی دیده میشود؟
دج زرد.دج سیاه.دج سرخ
12.انواع پی سازی ها را نام ببرید؟
پی سازی با سنگ.پی سازی با بتن.پی سازی و پی کنی باهم.پی کنی در زمین های سست.پی کنی در زمین های خاک دستی و سست.
13.اگر ساختمان روی زمین شیب دار روس اب دار ساخته شود چه میشود؟
فوری نشست میکند و جاهای مختلف ان ترک برمی دارد.
14.در چه صورتی زمین های رسی برای ساختمان سازی مناسب نیست؟
اگر رس ابدار و مرطوب باشد قابل استفاده نیست و تحمل فشار را ندارد.
15.زمین سنگی برای ساختمان سازی مناسب است یا نه توضیح دهید؟
مناسب است واین نوع زمین ها در دامنه کوه ها وجود دارد و از تخته سنگ های بزرگ تشکیل شده.
16.بارهای ناشی از نیروی جازبه زمین را می توان به دو دسته تقسیم کرد که .....و .....است.
اف:بارهای مرده ب:بارهای زنده ج:استاتیکی و دینامیکی د:بارهای متحرک
17.بارهای استاتیکی همیشه جزی ثابتی از .....است.
اف:سازه ب: دیوار ج:سقف د:پی
18.وزن عناصر تقویت کننده و اتصالات در سازهای ..... فقط به صورت درصدی از وزن کل تحمین میشود. اف:اجر ب:فولاد ج:سیمان د:دیوار

19.منابع بارهای .....و .....در ساختمان غالبا به یکدیگر بستگی دارند.
اف:مرده و زنده ب:ثابت و متحرک ج:مرده و متحرک د:ژئوفیزیکی و مصنوعی

20...... وسیله است که بار وفشار وارده از نقاط مختلف ساختمان و همچنین بارهای اضافی را به زمین منتقل می کند.
اف: پی ب: دیوار ج: ستون د: همه ی موارد

سوالات فصل 4و5 کتاب

1. ناظران حقوقی و حقیقی برای اشتغال در بخش نظارت برای اجرای ساختمان باید چه کاری انجام بدهند ؟
باید درخواست خود را تسلیم سازمان استان یا دفتر نمایندگی نظارت و اجرا بدهد.

2- ناظر حقیقی چه زمانی میتواند نظات پروژه ی دیگری را تقبل نماید ؟
که گزارش پایان کار به مرجع صدور پروانه ی ساختمان و سازمان اسناد رسیده باشد.

3- در چه صورتی ناظر حقیقی میتواند نسبت به ارائه خدمات مهندس پروژه دیگری اقدام نماید ؟
در صورتی که اجرای پروژه بدون قصور ناظر حقیقی به هر دلیل بیش از 15% مدت مندرج در قرارداد تاخیر افتد فرمان این تعلیق کار از شروع تا پایان مدت آن مورد تایید سازمان اسناد قرار گیرد تا تایین تکلیف کار پروژه معلوم شود.

4- شرایط احراز صلاحیت ناظران حقوقی چیست ؟
1- ناظر حقوقی عضو سازمان استان باشد.
2- حد اقل 2 نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت باید دارای پروانه اشتغال نظارت ساختمان در رشته مورد درخواست باشد و جزء شاغلان فنی در این شیوه نامه نباشد.
3- در موضوع شرکت انجام و عرضه ی خدمات نظارت ساختمان درج شده باشد.
4- شرکت ها باید در اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنفی به ثبت رسیده و تاسیس آن در روزنامه رسمی کشور اگهی شده باشد .

5- نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت بر ناظران چگونه میباشد؟
سازمان استان 5% مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان کسر و بقیه مبلغ با توجه به مراحل اجرایی به روشی به تصویب سازمان استان میرسد و به ناظران پرداخت میشود.

6-امضای ناظران حقوقی نقشه های ساخت باید با چه مهری همراه باشد؟
نام کامل ، شماره پروانه اشتغال ، شماره عضویت سازمان استان ، نام رشته ها ، نام مدیر عامل شرکت

7- حق الزحمه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت چگونه محاسبه میشود ؟
به صورت درصدی از هزینه ساخت و ساز ساختمان تایین میگردد.

8- حق الزحمه صدور شناسنامه توسط چه کسی و چگونه واریز میشود و چه سازمانی شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را صادر میکند ؟
توسط صاحب کار به حساب سازمان استان واریز میشود. سازمان استاندار کشور.

9- حدود صلاحیت مهندسان دارای پرونده اشغال چگونه بررسی میشود؟
بر اساس پیچیدگی و عوامل حجم کار به چهار گروه الف،ب،ج،د تقسیم میشود.


10- عوامل اصلی موثر در پیچیدگی و حجم کار ساختمان ها چیست ؟
زیر بنا ، تعداد طبقات ، نوع کاربری

11- ساختمان های گروه الف و ج چگونه ساختمانی هستند و گروه کاربری آن را با مثال نام ببرید؟
گروه الف: زیر بنای 1 تا 600 متر مربع ، تعداد طبقات 1 و 2 ، نوع کاربری مسکونی،تجاری کوچک،مدارس ابتدایی
گروه ج : با زیر بنای 2001 تا 5000 متر مربع 6 طبقه تا 10 طبقه کاربری فروشگاه بزرگ، بیمارستان،مهمان پذیرها

12-در محل هایی که ناظران و مجریان کم باشند یا نباشند چگونه تصمیم گیری میشود؟
هیات 3 نفره با پیشنهاد سازمان استان در چهار چوب تبصره ملی 1 و 2 ماده آئین نامه اجرایی قانون تصمیم گیری میشود.

13- حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط چه کسی صادر می شود ؟
سازمان استان

14- در صورتی که کاربری ساختمان میسر نباشد کاربری آن چگونه تعیین می شود ؟
از طریق استعلام از وزارت مسکن و شهر سازی.

15- چنانچه در حین اجرای کار عملیات ساختمان بین هر یک از ناظران و مجری اختلاف نظر بیفتد چه کسی رسیدگی میکند ؟
ناظر هماهنگ کننده.

16- در گروه ساختمان (د) تهیه طرح تاسیسات مکانیکی توسط کدام گزینه است ؟
الف) مهندس مکانیک ب) مهندس مکانیک ارشد ج) مهندس مکانیک پایه 2 یا بالاتر د ) مهندس مکانیک پایه 3 یا بالاتر

17- کدام یک از گزینه های زیر از صلاحیت مهندسان شهر ساز در تهیه طرح های شهرسازی نمی باشد ؟
الف) طرح کاربردی ملی ب) طرح جامع ج)طرح جزئیات شهرسازی د) طرح مکانیکی

18- طرح تفکیک اراضی شهری باید زیر نظر و با مسولیت چه مهندسی باشد ؟
الف) مهندسان شهرساز ب) مهندس مکانیک ج) مهندس برق د) مهندسان اداری


19- حدود صلاحیت مهندسان ترافیک در تهیه طرح های شهرسازی کدام است ؟
الف) رفتار سنجی گسل ها ب) تهیه نقشه توپوگرافی ج) ارزیابی ایمنی و تصادفات د) تهیه نقشه هیدروگرافی

20- کدام گزینه از صلاحیت مهندسان نقشه بردار در تهیه طرح های شهرسازی نمیباشد ؟
الف) تهیه نقشه کاداستر ب) تهیه نقشه مسیر زیر زمینی ج) اندازه گیری و محاسبه حجم د) طرح تسهیلات و تجهیزات ترافیک

/ 0 نظر / 26 بازدید