طرح اختلاط آسفالت

 ـ کیفیت مصالح، دانه‌بندی جزء‌جزء مصالح و  مخلوط آنها باید با دانه‌بندیهای خواسته شده در مشخصات فنی خصوصی و مطالب  این نشریه مطابقت نماید. مصالح باید دارای حداقل فضای خالی باشد تا با  افزایش درجه حرارت محیط و تراکم اضافی در اثر عبور و مرور و تردد، روزدگی  قیر و در نتیجه افت مقاومت پیدا نشود و در عین حال این فضای خالی در حدی  باشد که موجب نفوذ آب به جسم آسفالت نگردد. به علاوه باید:

 ـ قیر کافی  برای تأمین اتصال بین ذرات و بالا بردن دوام آسفالت وجود داشته باشد.

 ـ مقاومت جسم آسفالت به نحوی باشد که بارهای ناشی از ترافیک را بدون هیچگونه تغییر شکل  تأمین نماید.

 ـ از کارایی لازم برای پخش و کوبیدن سهل و  یکنواخت برخوردار باشد.

روش تهیه طرح اختلاط باید در مشخصات فنی خصوصی  ذکر شود، روشهای تهیه طرح اختلاط روش مارشال (استانداردD1559ASTM ) و یا روش Hveem (آشتو T190 ) می‌باشد.

د  ر هر دو روش قطر حداکثر دانه‌ها 25 میلیمتر است.

  6-    مشخصات کارخانه آسفالت

 بتن آسفالتی و آسفالتهای گرم باید در کارخانه  آسفالت تهیه شوند. کارخانه باید چنان باشد که بتواند آسفالت موردنظر را بر  اساس فرمول کارگاهی تأیید شده و به صورت یکنواخت تهیه نماید. مشخصات  کارخانه باید با مندرجات استاندارد آشتو M156 مطابقت نماید. عوامل مؤثر در تعیین شرایط و مشخصات  کارخانه به طور خلاصه به شرح زیر است:

              6-1- کارخانه باید به  نحوی طراحی شده و عمل نماید که بتواند آسفالتی با وزن مخصوص ثابت و یکنواخت تولید نماید.

              6-2- مخازن قیر کارخانه  باید مجهز به ادوات و لوازمی برای گرم کردن قیر و پمپهای گردش قیر در تمام  دوران کار باشد. حجم مخزن باید چنان باشد که حداقل مصرف یک روز را به طور  مداوم تأمین نماید.

              6-3- کارخانه آسفالت  باید حداقل مجهز به سه سیلوی سرد مکانیکی دقیق برای تغذیه مصالح به واحد  خشک‌کن باشد. سیلوها باید مجهز به ادوات کنترل و تخلیه مصالح سنگی باشند.

              6-4- سیستم خشک‌کننده  باید قادر باشد مصالح را خشک و گرم نموده، بدون اینکه پوشش و اندود اضافی  روی مصالح ایجاد نماید.

              6-5- سرندها برای تفکیک  مصالح باید حداقل سه واحد بوده و ظرفیت آنها از ظرفیت واحدهای مخلوط‌کن و  خشک‌کننده بیشتر باشد. ابعاد سرندها باید حتی‌الامکان با ابعاد بزرگترین  قطر مصالح سنگی تفکیک شده در کارگاه مطابقت نماید.

              6-6- سیلوهای گرم باید  شامل محوطه‌های مختلف باشند. این سیلوها باید دارای ادوات و وسایل مطمئن  برای نشان دادن سطح مصالح سنگی خصوصاً در قسمت تحتانی بوده و علاوه بر آن  مجهز به علائم اخباری خالی شدن مصالح و حرارت‌سنجهای دقیق و مطمئن باشند.  حداقل سه سیلوی گرم باید برای کارخانه آسفالت در نظر گرفته شود.

              6-7- کارخانه آسفالت  باید مجهز به دستگاه اندازه‌گیر قیر با دقتی معادل (1/0±) وزنی قیر بوده و  بتواند قیر مورد نیاز را بر روی مصالح پخش نماید. روی لوله تخلیه قیر باید  دماسنجی که تا 200 درجه سلسیوس را نشان می‌دهد، نصب شود.

              6-8- کارخانه آسفالت  باید مجهز به وسایل و ادوات کنترل زمان اختلاط با قیر و یا بدون قیر باشد.  مدت زمان اختلاط مصالح سنگی با قیر، با شروع قیرپاشی در واحد مخلوط‌کنها  آغاز می‌شود. مدت زمان اختلاط مصالح سنگی و قیر به روش مندرج در استاندارد  آشتو T195 خواهد بود.  زمان اختلاط نباید از 30 ثانیه کمتر و از 70 ثانیه بیشتر باشد.

              6-9- کارخانه آسفالت  باید مجهز به دستگاه غبارگیری باشد. دستگاه باید چنان عمل نماید که  گردوغبار را جذب و تمام یا قسمتی از آن را مجدداً با وسایل مکانیکی و به  طور منظم وارد سیلوی فیلر نماید.

کارخانه‌های آسفالت به صورت مرحله‌ای یا مداوم  عمل می‌نماید، هر دو نوع کارخانه باید مجهز به ادوات و وسایلی که بدان  اشاره شده باشند.

 7-    تهیه بتن آسفالتی

              برای تهیه بتن آسفالتی منطبق با فرمول کارگاهی و مشخصات مندرج در این فصل، پیمانکار موظف است تمامی ادوات و ماشین‌آلات  لازم را، تهیه و قبل از ساخت آسفالت نسبت به کارکرد قسمتهای مختلف اطمینان  کامل حاصل نماید. به علاوه در طول اجرای عملیات ساخت آسفالت، باید همواره  سرپرستی آزموده و مورد تأیید دستگاه نظارت در کارگاه حضور داشته باشد. برای شروع عملیات تولید ممتد آسفالت، یک مرحله آزمایشی تهیه آسفالت زیر نظر  دستگاه نظارت ضروری است، تا پس از حصول اطمینان از صحت عملکرد قسمتهای  مختلف، نسبت به ساخت ممتد اقدام شود. اجرای تمامی مراحل زیر برای تهیه  آسفالت آزمایشی الزامی است:

              7-1- برای کنترل  دانه‌بندی و کیفیت مصالح، هریک از مصالح درشت‌دانه و ریزدانه باید جداگانه  به سیلوهای مربوط (سیلوهای سرد) هدایت شود، این مصالح باید به صورت خودکار  وارد دستگاه خشک‌کننده گردند. قبل از تغذیه مصالح به سیلوهای مربوط، مخلوط  کردن مصالح مجاز نیست. حد باز شدن دریچه‌ها برای مصالح درشت‌دانه نباید از  5/2 الی 3 برابر درشت‌ترین دانه، کمتر و برای مصالح ریزدانه کمتر از 25  میلیمتر باشد.

              7-2- بر اساس طرح اختلاط آسفالت و میزان تولید کارخانه در هر مرحله پخت، وزن مصالح مصرفی هریک از  سیلوهای گرم، فیلر و قیر مشخص و از روی ترازوهای مربوط ثبت می‌شود.

              7-3- رطوبت مصالح سنگی  که به واحد خشک‌کن فرستاده می‌شود، باید محدود و حداکثر تا 6% باشد. چنانچه میزان رطوبت بیش از این حد باشد، باید زمان توقف مصالح در واحد خشک‌کن  افزایش یابد، یا آن که در نحوه استقرار این واحد تغییراتی داده شود. حداکثر رطوبت مجاز مصالح سیلوی گرم چنانچه میزان جذب آب مخلوط سنگی کمتر از  (5/2%) باشد، 15/0 و برای مصالح با میزان جذب آب بیش از (5/2%) برابر25/0  می‌باشد. میزان جذب آب برای مصالح درشت‌دانه و ریزدانه به ترتیب با روشهای T84 وT85 آشتو اندازه‌گیری می‌شود.

              7-4- درجه حرارت مخلوط  آسفالتی بستگی به درجه حرارت مصالح سنگی و قیر، دانه‌بندی این مصالح و نوع  قیر خواهد داشت. حداکثر درجه حرارت مخلوط مصالح سنگی و قیری که به مخلوط‌کن وارد می‌شود، به ترتیب 170 و 150 درجه سلسیوس است.

                        بسته به نوع  قیر مصرفی و دانه‌بندی مصالح به کار گرفته شده، درجه حرارت مخلوط آسفالتی  باید با اعداد مندرج در جدول شماره 7  مطابقت نماید.

              7-5- مدت زمان اختلاط یا فاصله زمانی بین تخلیه کامل مصالح سنگی به مخلوط‌کن و خروج مخلوط آسفالتی  کاملاً اندود شده، بستگی کامل به نوع کارخانه مخلوط‌کنهای آسفالتی خواهد  داشت. ارقام جدول شماره 8 راهنمائیست برای تعیین مدت اختلاط. کنترل  اندازه‌گیری درصد دانه‌های درشت با توجه به مدت زمان اختلاط بهینه به روش  آشتو صورت می‌گیرد.

  

جدول شماره 7  راهنمای انتخاب درجه  حرارت مخلوطهای آسفالتی (درجه سلسیوس)

درجه حرارت مخلوط آسفالتی داخل واحد مخلوط کننده

نوع  قیرهای خالص

دانه‌بندی گسسته

دانه‌بندی پیوسته

120- 80

140- 115

5/2- AC

قیرهای گروه ویسکوزیته

120- 80

145- 120

5- AC

120- 80

155- 130

10- AC

120- 80

165- 130

20- AC

120- 80

170- 130

40- AC

120- 80

135- 105

10- AR

120- 80

165- 135

20- AR

120- 80

165- 135

20- AR

120- 80

165- 135

40- AR

120- 80

165- 135

80- AR

120- 80

175- 150

160- AR

120- 80

150- 115

300/200

قیرهای نفوذی

120- 80

155- 120

150/120

120- 80

165- 120

100/85

120- 80

170- 130

/ 0 نظر / 33 بازدید