مشخصات آب مصرفی در تولید تراورس بتنی

- مقاومت 7 و 28 روزه آزمونه های ملات ساخته شده با آب غیر آشامیدنی باید مطابق ASTM C109 حداقل معادل 90 درصد مقاومت های نظیر آزمونه های مشابه ساخته شده با آب مقطر باشد .

- نتیجه آزمایش زمان گیرش سیمان با آب غیر آشامیدنی مطابق  ASTM C191 نباید بیش از یک ساعت زودتر یا 5/1 ساعت دیرتر از نتیجه حاصل از آب مقطر باشد .

- آزمایش انبساط یا سلامت با آب غیر آشامیدنی مطابق  ASTM C151 نباید بیشتر از میزان مربوط به آب مقطر باشد .

- PH آب مصرفی در بتن نباید کمتر از 5 و بیشتر از 5/8 باشد . آزمایش تعیین PH آب باید مطابق ASTM D1293  صورت گیرد .

- حداکثر مقادیر مجاز مواد زیان آور در آب مصرفی بتن تراورس ییش تنیده به شرح جدول زیر است .

جدول – حداکثر مقادیر مجاز مواد زیان آور در آب مصرفی بتن تراورس پیش تنیده

نوع ماده

حداکثر غلظت مجاز ( PPM )

روش آزمایش

ذرات جامد معلق

1000

ASTM D1888

مواد محلول

1000

ASTM D1888

کلریدCL *

500

ASTM D512

سولفاتSO4 **

1000

ASTM D516

قلیائی ها(Na2O+0.658K2O)

600

ASTM D1067

 

* بمنظور حفاظت در برابر خوردگی ، حداکثر کلرید محلول در آب بتن سخت شده 25 روزه نباید از 06/0 درصد وزن سیمان و مقدار کلرید محلول در اسید از 08/0 درصد وزن سیمان بیشتر شود .

** مقدار سولفات محلول در آب بر حسب SO4 در مخلوط بتن و با احتساب سولفات موجود در سیمان نباید از 5 درصد بیشتر شود . مقدار کل سولفات نیز نباید از 2/6 درصد تجاوز کند .

/ 0 نظر / 5 بازدید