شرایط عمومی پیمان :

- مجموعه مقرراتی است که شرایط حاکم بر پیمان را تعین نموده و بر این اساس ، وظایف و اختیارات هر یک از طرفین امضاء کننده قرارداد را مشخص می کند.ضمنا چگونگی موارد زیر را هم مشخص می کند :

1- اخذ تضمین از پیمانکاران
2- تحویل کار
3- پرداخت ها
4- چگونگی تنظیم صورت وضعیت های پیمانکار
5- حوادث قهری
6- تسویه حساب با پیمانکاران
7- فسخ پیمان و ...

 شرایط عمومی پیمان

شرایط خصوصی پیمان

/ 0 نظر / 40 بازدید