طرح غیر عمرانی و عمرانی

طرح عمرانی

پروژه هایی هستند که توسط دستگاه اجرایی به سازمان مدیریت و کمیسیون مجلس پیشنهاد و تصویب می شود، برای یکسال و برای پیش بینی سالهای بعد ردیف اعتباری برایشان تعریف میشود. در اینگونه طرح ها محل پرداخت صورت وضعیتها که توسط ذی حساب(نماینده سازمان وزارت اقتصاد و دارایی ) انجام می گردد اعتبارش از خزانه دولت است.

اشکالی که دارد : مثلا اعتبار 10 میلیارد ریال ، در صورتی که پیمانکار خوب کار کند از 1/5/85 تا 1/11/85 کل پول را جذب می کند و به همین دلیل پروژه تا زمانی که دوباره پول بیاید تعطیل می شود.

/ 0 نظر / 150 بازدید