مقالات انکراژ و نیلینگ

ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزی ﯾﮏ ﺷﯿﺮواﻧﯽ ﺧﺎص ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ، ﺑﺮﺧﯽ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﺳﺎده اﻣﺎ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﺪه روشﻫﺎی ﻣﺘﺪاول در ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزی ﺷﯿﺮواﻧﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮﺧﯽ روشﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزی ﺑﺮای ﺷﯿﺮواﻧﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﺷﯿﺮواﻧﯽﻫﺎی در ﺣﺎل ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ و ﯾﺎ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺮاﯾﯽ و ﻓﻨﯽ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از روشﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﮔﺰارش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 بررسی رفتار دینامیکی شیب‌های خاکی میخکوبی ‌شده تحت بارگذاری‌های مختلف هارمونیکی

 

چکیده: ﻣﻴﺦﻛﻮﺑﻲ ﺷﻴﺐﻫﺎ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳﺪاری ﺷﻴﺐ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﻣﻴﺦﻛﻮﺑﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺪاری ﺷﻴﺐ را در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎرﮔﺬاری دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ. در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎضر، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺤﺪود ﻣﺪل ﻋﺪدی دو ﺑﻌﺪی ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻴﺐ ﺧﺎﻛﻲ و ﻣﻴﺨﻬﺎی ﭘﺎﻳﺪار ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻬﻤﺮاه ﮔﺮوت ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﺴﻂ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺦﻛﻮﺑﻲ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﺮ، ﻃﻮل، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎ و زاوﻳﻪ ﻣﻴﺦﮔﺬاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻖ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮع ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺷﻴﺐ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ارﺗﻔﺎع ﺷﻴﺐ و زاوﻳﻪ ﺷﻴﺐ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﺮ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻤﺎل ﻳﻚ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ در ﻓﺮﻛﺎﻧﺴﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺑﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ در ﻛﻒ ﻣﺪل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻫﺪف از ﻣﻴﺦﻛﻮﺑﻲ ﺷﻴﺐ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ داﻣﻨﻪ ﺷﻴﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻴﺰان ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در داﻣﻨﻪ ﺷﻴﺐ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺷﻴﺐ و ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدی در ﻣﻴﺰان ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ داﻣﻨﻪ ﺷﻴﺐ داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻴﺦ-ﻛﻮﺑﻲ، ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی زاوﻳﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﻣﻴﻠﮕﺮدﻫﺎ، ﺟﺰ در ﻣﺤﺪوده ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺧﺎص ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣظﻪ ای در ﻣﻘﺪار ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ﻧﺪارد.چکیده: ﻣﯿﺨﮑﻮﺑﯽ ﺧﺎک ﯾﮏ ﺭوﺵ ﺗﺴﻠﯿﺢ ﺩﺭ ﺟﺎی ﺧﺎک ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺩوﺩﻫﻪ ﺍﺧﯿﺮﺑﺮﺍی ﺣﻔﻆﺩﯾﻮﺍﺭﻩﻫﺎیﺣﻔﺎﺭی و ﺍﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ﺷﯿﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕﺭوﺯ ﺍﻓﺰوﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺭوﺩ. ﺭوﺵ ﻫﺎی ﻃﺮﺍﺣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﺭوﭘﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎُ ﺭوﺵ ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺭوﺵ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮی و ﺩﺭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭوﺵ Davis ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺍﯾﻦ ﺭوﺷﻬﺎ ﭘﺪﯾﺪۀ ﺍﺯ ﺟﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪﮔﯽ 2 ﻣﯿﺦ و ﭘﺎﯾﺪﺍﺭی ﮐﻠﯽ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﺭوﺵ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎﺩﺭ ﻣﯿﺦ ﻫﺎ و ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﺍﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻠﻬﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﺍی ﺑﻨﺎﻡ (.Soiln) ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ (Visual Basic) ﺑﺎﮐﺎﺭﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺜﺎﻝ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩو ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺭوﺷﻬﺎی ﺩﯾﮕر مقایسه گردیده است.

مطالب دیگر:

 

روشهای نیلینگ 

 

مراحل اجرای نیلینگ

 

کلیاتی درباره نیلینگ

 

انکراز و نیلینگ

 

مهار بندی به روش نیلینگ و سیستمهای حفاظت جانبی گودبرداری

 

تکنولوژی نیلینگ

 

 

/ 1 نظر / 68 بازدید
snw.author

با عرض سلام خدمت همکاران عزیز به استحضار علاقمندان روش میخکوبی خاک در پایدارسازی گود می رساند، اولین کتاب به زبان فارسی با عنوان "راهنمای آنالیز و طراحی دیوارهای خاکی میخکوبی شده" براساس آخرین مراجع منتشر شد: http://soilnailing.blogfa.com