عیبهای معمول جوشکاری

 3-1 . ترکها

3-2. ذوب و نفوذ ناقص

3-3. سرباره های محبوس شده

3-4. تخلخل

3-5. بریدگی کنار جوش.

3-6 . پرشدن ناقص

3-7. سررفتن

3-8. تحدب بیش از حد

3-9. لکه قوس و پاشش

3-10. اعوجاج

3-11 . تورق و پارگى سراسری

12.3. جابجا شدن و ناپیوستگی هاى ابعادى

4. آزمایشهای جوش

4-1. ارزیابى جوشکار

روشهاى آزمایشى که کیفیت یک جوش را تعیین می کند، در سه طبقه بندى بسیار وسیع قرار می گیرد.

1-آزمایش هاى غیر مخرب

2- آزمایشهاى مخرب

3- بازرسى عینى .

4-2. آزمایشهاى غیر مخرب.

4-2-1. آزمون ذرات مغناطیسى

4-2-2. بازرسى با مواد نافذ

4-2-3. آزمون فراصوتى

4-2-4. آزمایش پرتونگاری

4-3. آزمایشهای مخرب

5. نتیجه گیرى

ساختمانهاى فولادى بخش قابل توجهى از ساخت و ساز در ایران را تشکیل می دهند و یکی از مهمترین موضوعات در هر ساختمان فولادى بویژه از نقطه نظر مقاومت لرزه اى، کنترل جوشکارى آن میباشد. جوشها در همه بخشها بایستى منطبق بر اطلاعات نقشه بوده و از لحاظ بعد و طول جوش و کنترل کیفیت لازم بررسى گردد. در این خصوص حتى ممکن است در یک ساختمان فولادى کوچک به انجام آزمایشات غیر مخرب (NDT) بر روى جوش نیاز باشد. در استاندارد ، 2800، آزمایشات اولتراسونیک و رادیوگرافى براى کنترل اتصالات جوشى قابهاى خمشى ویژه اجبارى شده است که البته بسته به تشخیص مهندس ناظر در سایر حالات نیز انجام میگیرد.

/ 0 نظر / 25 بازدید