مهمترین علل تاخیر در پروژه های عمرانی

ردیف

علل تأخیر

درصد

1

کمبود تخصیص اعتبار

٣٠.٢%

2

کمبود اعتبار مصوب

٢٢.۵%

3

ضعف دستگاههای اجرایی

١١.٨%

4

تهیه و تدارک زمین

۵.۵%

5

ناتوانی پیمانکاران

۵.۵%

6

کمبود مصالح

۴.٩%

7

مشاور طراح

٣.٧%

8

سایر

١۵.٩%

/ 0 نظر / 39 بازدید