طرح آختلاط آسفالت توپکا و بیندر

 

1-1دانه بندی مصالح سنگی

آزمایش دانه بندی مصالح سنگی بر اساس استاندارد AASHTO-T27  برای مصالح سنگی درشت دانه و ریز دانه برروی چهار نمونه اخذ شده از کارخانه آسفالت خورموج آسفالت انجام پذیرفت . منحنیهای دانه بندی مصالح در شکلهای یک الی چهار ترسیم شده است .

 1-2- آزمایشات مرغوبیت مصالح سنگی

آزمایشات مرغوبیت مصالح سنگی شامل تعیین حدود اتربرگ  (AASTHTO – T89 .T90)،تعیین درصد شکستگی در یک جبهه و دو جبهه ، تعیین ارزش ماسه ای (AASHTO – T176) ، تعیین درصد تطویل و تورق (Bs -812) و تعیین درصد سایش بروش لس آنجلس (AASHTO – T96) برروی مصالح سنگی درشت دانه و ریز دانه انجام پذیرفت که نتایج مربوطه در جدول شماره یک درج گردیده است
.3

2- آزمایشات قیر

آزمایش وزن مخصوص و درجه نفوذ قیر انجام شد که وزن مخصوص قیر  در 25 درجه سانتیگراد برابر با  gr/cm  017/1 و درجه نفوذ قیر برابر با 115 بدست آمده است . با توجه به بالا بودن درجه نفوذ قیر این موضوع به آزمایشگاه استان بوشهر اطلاع داده شد و مقرر گردید قیر جدید ارسال کنند . درجه نفوذ قیر جدید 68 بدست آمد . که طرح اختلاط با این قیر انجام شد .

 

3- نسبت اختلاط مصالح سنگی

3-1-دانه بندی مخلوط مصالح سنگی

با توجه به نتایج حاصل از دانه بندی مصالح سنگی و فرمول کارگاهی پیشنهادی متقاضی و استفاده از دانه بندی شماره 3 جدول 20-1 نشریه 101 سازمان  مدیریت و برنامه ریزی (تجدید نظر اول) نسبتهای اختلاط بشرح زیر تعیین گردیدند

                                               

مشخصات مصالح سنگی

شماره آزمایشگاهی
نمونه

درصد اختلاط مصالح

شن متوسط دانه

39623

     

15

شن متوسط دانه

39623

     

30

ماسه شکسته6-0 میلیمتر

39624

     

55

 

قابل ذکر است که جهت قرار گرفتن منحنی اختلاط در محدودهٌ مشخصات و انطباق با فرمول کارگاهی از فیلتر در اختلاط استفاده نشده است .

با اعمال نسبتهای فوق درصد رد شده مخلوط مصالح سنگی از الکهای مورد نظر بشرح زیر خاهد بود :

                                                                                                                                                                  اندازه الک   حدود مشخصات
 طبق دانه
      بندیIV

میانگین حدود مشخصات
 طبق دانه
      بندیIV

   دانه بندی پیشنهادی
 پیمانکار
      (فرمول کارگاهی)
    درصد وزنی رد شده
حاصل از
      اختلاط
     

1 اینچ

     

100

     

100

     

100

     

100

     

3/4 اینچ

     

90-100

     

95

     

97

     

93/4

     

3/8 اینچ

     

90-100

     

68

     

70

     

70/2

     

شماره 4

     

35-65

     

50

     

45

     

45/9

     

شماره 8

     

23-49

     

36

     

31

     

29/7

     

شماره 50

     

5-19

     

12

     

12

     

9/3

     

شماره 200

     

2-8

     

5

     

5

     

5/6

 

مخلوط مصالح سنگی جهت ساخت نمونه ها با نسبتهای فوق ساخته شد که منحنی مصالح سنگی بکار رفته در طرح همراه با حدود شخصات دانه بندی شماره 3 جدول 20- 1 نشریه 101 در شکل شماره پنج ترسیم شده است .

 

3-2- تعیین وزن مخصوص مخلوط مصالح سنگی

آزمایشات تعیین وزن مخصوص حقیقتی ، وزن مخصوص ظاهری و درصد جذب آب مخلوط مصالح سنگی مانده روی الک شماره 8 بر اساس استاندارد AASHTO – T85  و برای مخلوط مصالح سنگی رد شده از
الک شماره 8 و مانده روی الک نمره 200 بر اساس استاندارد AASHTO – T100 انجام پذیرفت . نتایج حاصل به انضمام مقادیر وزن مخصوص حقیقی مخلوط مصالح سنگی و وزن مخصوص ماکزیمم و درصد جذب قیر مخلوط مصالح سنگی در جدول شماره دو درج گردیده است .

 

4-مشخصات مخلوط آسفالتی

نمونه های مخلوط آسفالتی با درصد های مختلف قیر با اعمال 75 ضربه به هر طرف نمونه با قیر ارسالی بروش مارشال ساخته شد . وزن مخصوص نمونه های آسفالتی براساس استاندارد AASHTO-T166  ،
استحکام و روانی نمونه ها به استناد روش ASTM – D1559 و حداکثر وزن مخصوص مخلوط آسفالتی با روش AASHTO – T209  تعیین گردیدند . درصد فضای خالی مخلوط آسفالتی (Air Voids)  ، درصد
فضای خالی بین مصالح سنگی (V.M.A) و درصد فضای خالی مصالح سنگی پر شده با قیر (V.F.A) به استناد محاسبات مندرج در نشریه Ms2 انستیتو آسفالت محاسبه گردید که منحنی تغییرات کمیتهای فوق با درصدهای مختلف قیر در شکل شماره شش ترسیم شده است .

 

آزمایش تاثیر آب بر استحکام مارشال انجام شد . بدین ترتیب که سه نمونه مارشال در درصد قیر 5/3 ساخته شد و مدت 24 ساعت در شرایط
مستغرق در داخل آب 60 درجه سانتیگراد قرار داده و سپس تعیین مقاومت شدند و با مقاومت سه نمونه مارشال که با شرایط مشابه ساخته شده و در مدت 30 دقیقه در آب 60 درجه سانتیگراد قرار گرفته بودند مقایسه شدند که نسبت متوسط مقاومت سه نمونه مارشال
در 24 ساعت به متوسط مقاومت سه نمونه در 30 دقیقه برابر با 79/0 بدست آمد .

این نسبت طبق قسمت پ بند 20-6-5 نشریه 101 سازمان مدیریت و برنامه ریزی (تجدید نظر اول) نباید کمتر از 75/0 باشد .

 ضمناً وزن مخصوص ماکزیمم در درصدهای مختلف قیر محاسبه گردیده که نتایج به پیوست آمده است.

 

5-تعیین میزان قیر بهینه

با توجه به منحتی های شکل شماره شش و اصول مندرج در بند 20- 5 – 2 نشریه 101 و بند 9-7 نشریه 234 سازمان مدیریت و برنامه ریزی در
مورد تعیین درصد قیر مناسب برای مخلوط آسفالتی ، و با توجه به آب و هوای منطقه بوشهر مقدار قیر بهینه برابر 9/ 3 ±  درصد نسبت به کل مخلوط آسفالتی بدست می آید.

قابل ذکر است که در اعمال رواداری قیر نسبت به قیربهینه به علت ارضا, پارامترهای آسفالتی ، توصیه می گردد از رواداری 3/0 استفاده گردد .

بدیهی است هر گونه تغییر در مصالح سنگی ، دانه بندی و نسبتهای اختلاط ، کنترل وتعیین مجدد پارامترهای آسفالتی و از جمله درصد قیر
بهینه را الزامی می سازد

/ 0 نظر / 97 بازدید