نمونه سوالات مقررات ملی


4- شرح مقررات ملی ساختمان: مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها در جهت تأمین ایمنی و بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه های ملی رعایت شود.
5- مقررات ملی باید دارای چه خصوصیاتی باشد: دارای اصول مشترک و لازم الاجرا در سراسر کشور است و برهرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیر اساسی و تقویت بنا حاکم می باشد.
6- وظیفه سازمان نظام مهندسی چیست؟ نظارت برحسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان می باشد و در صورت مشاهده تخلف باید مراتب را برحسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذیربط اعلام نماید. در صورت احراز هر گونه تخلف، برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت.
7- دو مورد از وظایف مجری را بطور خلاصه شرح دهید. (به دلخواه در صفحات 3 و 4)
8- اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که توانایی طراحی و اجرای پروژه را بصورت توام دارند باید از کدام نهاد درخواست صلاحیت طرح و ساخت بنمایند؟ وزارت راه و شهرسازی
9- تعریف ناظر: شخص حقوقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار در یکی از رشته های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت نماید.
10- وظیفه ناظران چیست؟ برعملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نماید.
11- مراحل اصلی تحت نظارت را نام ببرید. الف) پی سازی ب) اجرای اسکلت ج) سفت کاری د) نازک کاری و) پایان کار
12- تخلف ناظران را کدام ارگان به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گزارش می دهد؟ شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان
13- 2 مورد از وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان را شرح دهید. الف) نظارت برحسن انجام خدمات مهندسی که توسط اعضای آن سازمان ارائه می گردد و انجام کنترل های لازم بصورت کامل و یا موردی برای انجام وظایف قانونی سازمان ب) تعقیب اعضای متخلف از طریق شورای انتظامی و مراجع قانونی ذیصلاح
14- وظیفه وزارت راه و شهرسازی چیست؟ بعنوان ناظرعالی در زمینه ساخت و ساز، برعملکرد سازمانهای عهده دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت می نماید و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تارفع تخلف، موضوع را از مرجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری نماید.
15- شناسنامه فنی و ملکی ساختمان چیست؟ سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می گردد و چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید شود.
16- ................ موظف است برنامه زمانبندی کارهای اجرایی را به اطلاع ناظر برساند و کلیه عملیات اجرایی بویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد باهماهنگی ناظر انجام داده و شرایط نظارت در چهارچوب وظایف ناظر (ناظرین) در محدوده کارگاه را فراهم سازد.
الف) اشخاص حقوقی ب) اشخاص حقیقی ج)مجری د) ناظر
17- مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکارکاردانی یا تجربی می باشد.
الف) شخص حقیقی ب) شخص حقوقی ج)مجری د)ناظر
18- دستورالعمل های ابلاغی از سوی کدام سازمان به افرادهایی که در جهت ساخت و سازند اعلام می شود؟
الف) ناظرین ب) اشخاص حقوقی ج) اشخاص حقیقی د) وزارت راه و شهرسازی
19- کدام ارگان می تواند تا رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری کند؟
الف) سازمان نظام مهندسی ب) شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان
ج) وزات راه و شهرسازی د) دفاتر مهندسی
20- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی که توسط آن سازمان ارائه می گردد و انجام کنترلهای لازم به صورت کامل و یا موردی برای انجام وظایف قانونی سازمان، این تعریف مربوط به کدام گزینه است؟
الف) سازمان نظام مهندسی ب) شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان
ج) وزات راه و شهرسازی د) دفاتر مهندسی
سمیرا دیانت
21- ناظران حقیقی و حقوقی برای اشتغالدر بخش نظارت بر اجرای ساختمان باید درخواست خود را تسلیم چه سازمانی نموده؟
الف-سازمان استان یا دفتر نمایندگی
ب-سازمان راه و شهرسازی
ج-سازمان عملیات ساختمانی
د-یجکدام
22- صاحب کار در ساختمان خود نمی تواند مسئولیت چه کار دیگری را بر عهده بگیرد؟
الف-مجری ساختمان
ب-ناظر ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمان
ج-ناظر حقیقی و حقوقی ساختمان
د-ناظرهماهنگ کننده ساختمان
23- شروع دوره آغاز اجرای ساختمان تا تحویل گزارش پایان کار ساختمان توسط چه ناظری می باشد؟
الف-ناظر هماهنگ کننده به مرجع صدورپروانه ساخت
ب-ناظر اجرای ساختمان
ج-موارد الف و ب
د-هیچکدام
24- پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات ساختمان باید دارای امضای چه ناظرانی باشد؟
الف-ناظرای حقیقی و حقوقی
ب-ناظر اجرای ساختمان
ج-همه ناظران و ناظر هماهنگ کننده پروژه ساختمان و مجری
د-ناظران حقیقی
25- مدیر عامل شرکت یا مسوول واحد فنی که پروانه حقوقی به نام او صادر گردیده باید دارای چه شرایطی باشد؟
الف-دارای پروانه هشتغال مهندسی نظارت ساختمان
ب-جزوشاغلان تمام وقت تعریف شده نباشد
ج-دریکی از رشته های موضوع قانون دارای پروانه اشتغال باشد
د-همه موارد
26- ناظران ساختمان مکلفند عملیات ساختمانی را توسط چه کسانی احداث کنند؟
توسط مجری و تحت نظارت آن
27- در محل هایی که ناظر ساختمان به تعداد کافی نباشد شیوه نامه ها طبق چه ماده ای عمل می شود؟
طق مفاد ماده 18
28- وظایف مجری در ساختمان و سازمان استان در قبال هم را بنویسید؟
مجری موظف است بطور تمام وقت در کارگاه ساختمانی حضور فعال داشته و تازمانیکه به عنوان مجری ساختمان اشتغال به کار دارد نمی تواند به کار دیگری اشتغال داشته باشد به همین منظور سازمان استان موظف است از ارجاع کار نظارت به دفتر مهندسی اجرای ساختمان و مجری حقوقی خودداری کند.
29- وظیفه ناظر هماهنگ کننده در ساختمان چیست؟
ناظرهماهنگ کننده هر ساختمان بایدگزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود و سایر ناظران را وفق مفاده ماده 23آیین نامه ماده 33به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان اعلام نموده.
30- ناظر هماهنگ کننده در صورت برخورد با تخلف باید به چه سازمانی اعلام نماید؟
سازمان استان-مرجع صدور پروانه ساختمان
31- ناظران حقیقی بخواهند بخشی از خدمات مهندسی خود را ارایه دهند باید چه اقداماتی انجام دهند؟
در صورت داشتن صلاحیت جزو شرکای یکی از دفاتر مهندسی بوده و مراتب شراکت خود را کتبا به طور همزمان به وزارت راه و شهر سازی-سازمان استان.مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نمایند.
32- حدود صلاحیت ناظران حقیقی دارای پروانه اشتغال نظارت در چه پایه هایی می باشد؟
پایه های سه-دو- یک و ارشد
33- شرایط کار در مناطق محروم به چه نحوی می باشد؟
ناظرانی که تمایل به انجام کار در نقاط محروم و فاقد ناظر به تعداد کافی باشد به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیئت 3نفره تا 50 درصد ظرفیت آنان و تعداد کارها در مناطق محروم اضافه خواهد شد.
34- درخواست ناظران حقیقی برای فعالیت در زمینه طراحی ساختمان چگونه می باشد؟
باید نسبت به اخذ مجوز دفتر مهندسی طراحی یا طراح حقوقی ساختمان از سازمان راه و شهرسازی اقدام نمایند.
35- شرایط احراز صلاحیت ناظران حقوقی را نام ببرید؟(2مورد)
ناظر حقوقی عضو سازمان استان باشد
در موضوع شرکت-انجام و عرضه خدمات نظارت ساختمان درج شده باشد.
36- ناظران حقیقی و حقوقی مکلفندبر اساسچه شیوه نامه هایی به ارایه خدمات مهندسی اقدام نمایند؟
براساس شیوه نامه ها-بخش نامه ها و ضوابط مقررات ابلاغی و با رعایت شئون حرفه ای و اخلاقی.
37- شروع دوره آغاز اجرای ساختمان تا تحویل گزارش پایان کار توسط چه ناظری می باشد؟
ناظر هماهنگ کننده به مرجع صدورپروانه ساخت.
38- تا زمانی که دوره نظارت پروژه های به پایان نرسیده جزو چه پروژه ای محسوب می شود؟
جزو پروژه ظرفیت و تعداد کارهای ناظر
39- اگر صاحب کار یا صاحب کاران از تهدید قرارداد با سازمان خودداری نمایند اجرای عملیات ساختمان چگونه است؟
عملیات اجرایی ساختمان با اعلام سازمان استان به مرجع صدور پروانه ساختمان تا معرفی ناظران جدید متوقف خواهد گردید.
40- پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای چه ناظرانی باشد؟
امضای همه ناظران و ناظر هماهنگ کننده پروژه ساختمان و مجری
مریم شعبان پور
41-کلیدطرح های ساختمانی و نقشه ها و مدارک فنی آن از جمله معماری،سازه ،تاسیسات و ... منحصرا باید توسط چه دفاتری طراحی شود؟ دفاتر مهندسی
42- دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی باید در رائه خدمات خود چه چیزی را رعایت کنند؟ ترتیبات و مندرجات مندرج در شرح خدمات مهندسان
43- پایه شخص کنترل کننده طرح باید چه طوری باشد؟ باید همتراز یا بالاتر ازپایه طراح حقیفقی تهیه کننده طراح باشد.
44-دفتر مهندسی طراحی باید دارای چه شرایطی باشد؟ محل ثابت ، مستقل از سایر دفاتر و دارای تابلو باشد ، در صورت تغییر محل دفتر باید مراتب به طور همزمان و به صورت کتبی باید حداکثر ظرف مدت 15 روز به سازمان مسکن و شهرسازی استان اطلاع داده شود
45-متقاضی یا متقاضیان تاسیس دفتر مهندسی باید دارای چه چیزی باشد؟ پروانه اشتغال
46-شرح وظایف و حدود اختیارات مسئول دفتر امضا و قراردادهای مربوط و انجام و ارایه خدمات مهندسی بر اساس چیست؟ بر اساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان
47-پاسخگویی و مسئولیت اداری و مالی در قبال تعهدات قراردادهای دفتر با چه کسی است؟ با صاحب کاران یا صاحب کار
48-امضا و ممهور نمودن نقشه ها و مدارک فنی شرح وظایف کیست؟ حدود اختیارات مسئول دفتر طراحی ساختمان
49-در صورتی که دفاتر مهندسی طراحی ساختمان بخواهند در ترکیب شرکای دفتر تغییراتی حاصل نماند موظفند تا چند روز اداری و به کجا گزارش دهند؟ حداکثر 5 روز و به صورت کتبی به سازمان مسکن و شهرسازی استان
50-امضای مجاز هریک از شرکای دفتر مهندسی طراحی، ذیل نقشه ها و اسناد تعهدآور فنی باید با مهری همراه باشد که چه مشخصاتی باشد؟ نام کامل ، رشته تحصیلی و شماره مجوز دفتر مهندسی در آن درج شده باشد
51-استعفا یا درخواست انفصال هر یک از شرکای دفتر مهندسی طراحی در چه صورتی پذیرفته خواهد شد؟ که تمامی تعدات شخثی خود را در مقابل صاحب کاران و دفتر تا آن زمان عملی کرده و به پایان رسانده باشد و یا یکی از شرکای دفتر یا جایگزینی خارج از دفتر تعهدات او را به طور کتبی بر عهده گیرد.
52-چنانچه در هر رشته از رشته های هفت گانه ساختمان تعداد شاغلان یا مدیران واحد فنی بیش از یک نفر در آن رشته باشد صلاحیت طراح حقوقی بر اساس چه چیزی تعیین میشود؟ پایه دارنده بالاترین درجه پروانه اشتغال در آن رشته
53-امضای مجاز طراحان حقوقی ساختمان ذیل نقشه ها و اسناد تعهدآور با مهری همراه باشد که چه چیزی در آن درج شده است؟ نام کامل ، شماره پروانه اشتغال ، شماره عضویت سازمان استان ، نام مدیر عامل شرکت و در خصوص موسسات و نهادهای عمومی یر دولتی ، نام مدیر واحد فنی ، ذکر نام و مشخصات طراح حقیقی و شماره پروانه اشتغال به کار او ذسیل نقشه ها الزامی است
54-طراحان حقوقی ساختمان موظفند چه چیزی درج نمایند؟ در تابلو ساعت کار روزانه را به وضوح قید کنند

55- دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان مکلفند .... و ..... و قراردادهای منعقده با صاحبان کار به سازمان استان تسلیم نمایند؟ اسناد و مدارک فنی ، نقشه ها
56-حداکثر تعداد شرکای دفتر طراحی باید چند نفر باشد؟
1)4 نفر 2) 12 نفر 3) 8 نفر 4) 10 نفر

57- ظرفیت اشتغال شخصی حقیقی که به صورت انفرادی نسبت به تاسیس دفتر طراحی پایه های مهندسی ذو حداکثر تعداد کار و ظرفیت اشتغال در مدت یکسال به ترتیب کدامند؟
1)6-8000 متر مربع 2)8-12000 متر مربع 3)9-16000 متر مربع
4)8-20000 متر مربع
58- متقاضی یا متقاضیان تاسیس دفتر مهندسی طراحی باید دارای ........... در یکی از رشته های موضوع قانون باشد.
الف: دارای تابلو □ ب: دارای مشارکت نامه رسمی □ ج: پروانه اشتغال شخص حقیقی■ د: دارای طرح □
59- دفتر مهندسی طراحی باید دارای محل ثابت و دارای تابلو باشد در صورت تعمیر ظرف ..........روز به سازمان مسکن اطلاع دهد.
الف: 2 روز □ ب: 3 روز □ ج: 1 روز □ د: 5 روز ■
60- طراحان حقوقی ساختمان موظفند در تابلو خود ................. را قید نمایند
الف: اسم مهندس □ ب: ساعت کار روزانه ■ ج: مدرک □ د: اسم شرکت □
61- برای پروانه اشتغال طراح حقوقی ساختمان در هر ..............عضویت شخص حقیقی در ترکیب هبات مدیره الزامی است.
الف: مدیر عامل □ ب: طراحی ساختمان □ ج: رشته و پایه ■ د: تمام موارد □

فاطمه فرهادی
62- نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان چه کسی است به اختصار توضیح دهید؟
مجری نماینده ی فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می باشد.
63- دو مورد از وظایف و مسوولیت های مجریان ساختمان را توضیح دهید؟
رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمان های پیرامون ان و همچنین رعایت مسایل زیست محیطی کارگاه.
تحویل تمامی مدارک و مستندات فنی و ملکی ساختمان به صاحب کار پس از انجام مراحل دیگر.
64- مدت بیمه کیفیت اجرای ساختمان از ابتدای شروع بهره برداری تا پس از تحویل ساختمان به چه شکل می باشد؟
الف. سازه های ساختمان شامل پی، اسکلت ، سقف و سفت کاری ، حداقل 10 سال
ب. نمای ساختمان ، حداقل 5 سال
ج، عایق های رطوبتی ساختمان، حداقل 5 سال
د. تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی ، اسانسورها ، حداقل 3 سال .
65- دو مورد از شرایط لازم برای اعطای صلاحیت و تعین ظرفیت اشتغال به دفاتر مهندسی اجرای ساختمان را توضیح دهید؟
دفتر مهندسی اجرای ساختمان قائم به شخص مهندس معمار یا مهندس عمران دارنده پروانه اشتغال است و امتیازآن قابل واگذاری نیست و شخص مذکور مسوول دفتر منهدسی اجرای ساختمان نیز خواهد بود.
دفتر مهندسی اجرای ساختمان بر اساس درخواست تاسیس دفتر توسط یک نفر از مهندسان رشته های معماری عمران یا عمران داری پروانه اشتغال و صلاحیت اجرای ساختمان تشکیل می شود.وباید مجوز فعالیت از سازمان مسکن و شهر سازی استان دریافت نمایید.
66- دفتر مهندسی اجرای ساختمان باید دارای چه ویژگی های باشد؟
باید دارای محل ثابت ،مستقل از سایر دفاتر و دارای تابلو باشد.
67- وظیفه مسول ذفتر چیست ؟
موظف است در صورت تغییر محل دفتر مراتب را به طور همزمان حداکثر ظرف مدت 15 روز به سازمان مسکن و شهرسازی استان ،سازمان استان ،مرجع صدور پروانه ساختمان اطلاع دهد.
68- شرکای دفتر در قبال چه مواردی مسوول و پاسخگو می باشند؟
در قبال خدمات تخصصی مربوط به رشته و حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال حقیقی خود و اداره امور دفتر در برابر مسو ول دفتر ،پاسخگو و مسوول می باشد.
69- ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به چه شکل تععین می گردد؟
ظرفیت اشتغال به صورت دوره ای تععین می گرددو شروع دوره از اجرای ساختمان تا ارسال گزارش پایان کار ساختمان به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان توسط ناظر هماهنگ کننده است.
70- حداکثر تعداد طبقات مجاز از روی شالوده برای مهندسین پایه یک ،دو ،سه و پایه ارشد را بنویسید؟
پایه سه :پنج طبقه ،پایه دو : ده طبقه ،پایه یک :بیست طبقه ،پایه ارشد : بدون محدودیت
71- حداکثر تعداد واحدساختمانی همزمان برای مهندسین پایه 1،2،3،و پایه ارشد را بنویسید؟
پایه سه :دو واحد ،پایه دو : سه واحد ،پایه یک :سه واحد ،پایه ارشد : سه واحد
72- چه زمانی مجری می تواند اجرای کار دیگری را تقبل نمایید؟
مجری زمانی می تواند اجرای کار دیگری را تقبل نمایید که گزارش پیشرفت فیزکی عملیات اجرایی هر یک از واحدهای ساختمانی در دست اجرا ی او برابر 75 درصد باشد و مراتب مورد تایید ناظر هماهنگ کننده و سازمان استان قرار گیرد.
73- چنانچه مجری در حدود ظرفیت اشتغال تعیین شده برای او مسئولیت اجرای همزمان بیش از یک ساختمان یا مجتمع ساختمانی را تقبل نماید چه وظیفه ای دارد ؟
باید در هر ساختمان یا مجتمع ساختمانی حسب پیچیدگی و حجم ارتقاء کار طبق نظر سازمان استان یک نفر مهندس رشته معماری یا عمران یا کاردان فنی رشته های ذکر شده یا معمار تجربی را به صورت تمام وقت به عنوان مسوول اجرای کارگاه در محل احداث بنا مستقر نمایید.
74- حدود صلاحیت دفاتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان را توضیح دهید؟
همان حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال شخص حقیقی هر یک از شرکای دفتر در رشته و تخصصی که تشخیص صلاحیت شده اند می باشد.
75- شرکای دفتر علاوه بر مسو ولیتی که در قبال خدمات تخصصی مربوط به رشته و حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال حقیقی خود دارند چه مسولیت دیگری دارند؟
مشترکا نیز نسسبت به اداره امور دفتر هماهنگی در ارائه تمامی خدمات اجرای تاسیسات ساختمان مورد درخواست مجری به نحو احسن و بر اساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان مسوول بوده و پاسخگوی تعهدات دفتر در قبال مجریان ساختمان می باشند.
76- حداکثر ظرفیت اشتغال به کار بر اساس مساحت زیر بنا در هر مقطع زمانی ( مجموع کارهای در دست اجرا ) برای مهندسین پایه 1،2،3،و ارشد را بنویسید ؟
پایه سه : 1200 پایه دو : 3000 پایه یک : 4000 پایه ارشد : 5000
77- عملیات اجرایی ساختمان توسط چه کسانی اجرا می گردد؟
الف ) دفاتر مهندسی اجرای ساختمان ب)مجریان انبوه ساز
ج ) دارندگان صلاحیت طرح و ساختمان د ) تمامی موارد
78- با توجه به حدود صلاحیت مندرج در جدول شماره 5 در بخش اجرای واحد های مسکونی ،حداکثر زیزبنای هریک از کارهای اجرایی مجریان دفاتر مهندسی اجرای ساختمان چند متر مربع می باشد ؟
الف ) 5000 متر مربع ب ) 500 متر مربع ج ) 50 متر مربع د ) 500000 متر مربع
79- مرجع نظارت بر کار مجری چه کسانی می باشند ؟
الف) ناظران دارای پروانه اشتغال از وزارت راه و شهر سازی ب) دفاتر مهندسی
ج ) سازمان استان د ) تمامی موارد
80- ملاک سنجش مقادیر ظرقیت اشتغال دفتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان چیست ؟
الف ) سطح زیز بنا ب ) تعداد کار اجرای در یک برش زمان ج) هردومورد د )هیچکدام
81- رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمانهای پیرامون ان و رعایت مسائل زیست محیطی کارگاه بعهده کیست ؟
الف ) صاحب کار ب) مجری ج ) ناظر د ) هیچکدام
نرگس فرزانه
82-وظیفه دبیرخانه کمیته بررسی صلاحیت چیست ؟
جمع آوری اطلاعات ‚ ارسال پاسخ نامه ها و کاربرگها ‚ بررسی پرسش نامه های ارسالی ‚ اعزام ارزیاب یا ارزیابان بازدید کننده و تنظیم و ارایه گزارش نهایی به کمیته موصوف دارد .
83- برای رسیدگی به اعتراض متقاضیان پروانه اشتغال چه کسانی تصمیم گیری می کنند؟
کمیته ای در سطح ملی مرکب از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی ‚ رییس سازمان و رییس هیات مدیره کانون انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تشکیل و نتیجه بررسی را جهت اخذ تصمیم به معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام می نماید .
84- دبیرخانه پس از بررسی پرسش نامه و استخراج اطلاعات چه اقداماتی انجام می دهد ؟
مقدمات بازدید از ساختمان های مورد گزارش را فراهم میسازد و ارزیاب یا ارزیابان کمیته را برای احراز اطلاعات داده شده و ارزیابی پروژه ها اعزام می نماید .
85- دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی و دیپلم فنی و معماران تجربی در چه صورتی پروانه اشتغال کار دریافت خواهند کرد ؟
در صورت قبولی در آزمون علمی و عملی مربوط در یکی از رشته های موضوع قانون
86- کاردانها و دیپلمه های فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال به چه عنوانهایی میتوانند مشغول به کار شوند؟
میتواند به عنوان عضو هیأت مدیره یا شاغل در مجریان حقوقی و انبوه سازان در چهارچوب ضوابط و مقررات مجری حقوقی فعالیت نمایند .
87- ظرفیت اشتغال معماران تجربی بر اساس زیر بنا در هر مقطع زمانی را نام ببرید ؟
پایه 3 : 300 متر مربع - پایه 2 : 400 متر مربع - پایه 1 : 500 متر مربع
88- حداکثر تعداد واحدهای ساختمانی در پایه کاردان فنی چقدر میباشد ؟
2 واحد
89- ساختمانها بر چه اساسی طبقه بندی میشوند ؟
بر حسب فعالیت های فنی در بخش اجرای ساختمان و بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار در سراسر کشور
90-وظیفه دبیرخانه کمیته بررسی صلاحیت چیست ؟
جمع آوری اطلاعات ‚ ارسال پاسخ نامه ها و کاربرگها ‚ بررسی پرسش نامه های ارسالی ‚ اعزام ارزیاب و یا ارزیابان بازدید کننده و تنظیم و ارایه گزارش نهایی به کمیته موصوف را دارد .

91- در صورتی که پروانه اشتغال فاقد اعتبار باشد چه باید کرد ؟
در این صورت دارنده پروانه اشتغال فقط برای ادامه کارها و مسوولیت هایی که قبلا به عهده گرفته است اجازه فعالیت خواهد داشت .
92-دفاتر مهندسی طراحی ساختمان از چه کسی درخواست صلاحیت می نمایند ؟
وزارت راه و شهرسازی
93- گواهی سابقه کار اجرایی و تجربه عملی متقاضی در چه صورتی معتبر شناخته میشود ؟
در صورتی که توسط واحدهای فنی وزارتخانه ها ‚ سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت ‚ شهرداریها ‚ شخصیت های حقوقی شاغل در رشته های موضوع قانون ‚ شرکتهای ساختمانی یا اشخاص حقوقی که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی می باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط سازمان استان مورو تأیید قرار گیرد.
94-تعداد طبقات در پایه معماری تجربی در پایه 2 چقدر میباشد ؟
تا 3 متر ارتفاع از روی شالوده ساختمان
95- مسؤولیت کارهای اجرایی در مقابل صاحب کار بر عهده چه کسی می باشد ؟
مهندس مسؤول دفتر
96- حداکثر تعداد مجریان فنی و معمار تجربی شریک دفتر مهندسی چند نفر است ؟
6 نفر
97- پروانه اشتغال مجری انبوه ساز در پایه ارشاد توسط چه کسی صادر میگردد ؟
الف) کمیته بررسی صلاحیت ⃝
ب) نماینده وزیر مسکن و شهرسازی ⃝
ج) معاونت نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی ●
د) هیات مدیره کانون انجمن صنفی انبوه سازان ⃝
98- مدت زمان برای اخذ صلاحیت انبوه ساز از مرحله ارسال تا نتیجه گیری چقدر میباشد ؟
الف) پنج ماه ⃝ ج) یک سال ⃝
ب) سه ماه ⃝ د) یک ماه ●
99- چه زمانی مجری انبوه ساز می تواند مسیولیت اجرای ساختمان یا مجتمع را بپذیرد ؟
الف) ساختمان در دست اجرا به پایان نازک کاری رسیده باشد و مورد تایید ناظر هماهنگ کننده قرار گیرد ●
ب) دارای پروانه اشتغال باشد ⃝
ج) مجری انبوه ساز حقوق خریداران را رعایت نماید ⃝
د) همه موارد ⃝
100- ساختمانها بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار به چند گروه تقسیم میشوند ؟
الف) دو گروه : ساختمانهایی با 400 متر زیر بنا – ساختمانهایی با 800 متر زیر بنا ⃝
ب) یک گروه : ساختمانهایی با 400 متر زیر بنا و دو طبقه از شالوده ⃝
ج)سه گروه : ساختمانهایی با 400 متر زیربنا– ساختمانهایی با 600 متر زیربنا– ساختمانهایی با 800 متر زیربنا ●
د) هیچ کدام ⃝
101- در چه مواردی پروانه اشتغال فاقد اعتبار شناخته میشود ؟
الف) فوت دارنده پروانه اشتغال ⃝
ب) عدم تمدید یا تجدید پروانه اشتغال ⃝
ج) عدم توجه به ابلاغیه ها و اطلاعیه های قانونی وزارت راه و شهرسازی ⃝
د) همه موارد ●
رقیه کاویانی
102-ارایه خدمات اجرایی ساختمان هایی که بودجه آن را از محل بودجه عمومی کشور نمی باشد توسط چه شرکت هایی تأمین می شود؟ شرکت های خصوصی و وابسته به دولت
103-حدأکثرتعداد شرکای هر دفتر مهندسی اجرایی تأسیسات ساختمان چندنفر است؟ 10 نفر
104-ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمانی در هراستان باتوجه به چه شرایطی تغییر می کند؟ شرایط انسان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشته های مختلف ساختمان
105- شرایط احراز صلاحیت برای بت یک شرکت چیست؟ شرکت باید به یکی از صدور مندرج در قانون تجارت در اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تأسیس آن در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد.
106-شرایط نام گذاری برای یک شرکت چیست؟ موضوع شرکت باید مربوط به انجام خدمات اجرایی ساختمان باشند.
107- چندنفر از اعضای هیئت مدیره شرکت یا واحد فنی مؤسسه ی غیردولتی باید دارای پروانه ی اشتغال اجرایی ساختمان باشد؟ 2 نفر
108- حدأقل دونفراز اعضای هیئت مدیره باید دارای پروانه اشتغال باشند؟ در چه رشته هایی؟ یکی باید در رشته معماری و عمران و نفر بعدی نیز دریکی از رشته های تأسیسات برقی یا مکانیکی و یا نقشه برداری باشد.
109- حدودصلاحیت و ظرفیت اشتغال مجری حقوقی به چه چیزی بستگی دارد؟ به سابقه کار حرفه ای و توان فنی و اجرایی اعضای هیأت مدیره.
110- ملاک تعیین تعداد طبقات مجاز برای دارندگان پروانه اشتغال به کار حقوقی کاردانی چیست؟ پایه پروانه اشتغال یکی از اعضای هیأت مدیره معمار یا عمران است.
111- دارنده پایه یک تا چندطبقه روی شالوده می تواند ساختمان را اجرا کند. 4 طبقه روی شالوده
112- دارنده پایه 2 تا چندطبقه روی شالوده می تواند ساختمان را اجرا کند؟ 3 طبقه روی شالوده
113- دارنده پایه 3 تا چندطبقه روی شالوده می تواند ساختمان را اجرا کند؟ 2 طبقه روی شالوده
114- حدأکثر زیربنای هریک از کارهای اجرای مجریان حقوقی در بخش احداث واحدهای مسکونی چقدر است؟ 5000 مترمربع
115- مجریان بعنوان مجری مادر توسط چه کسی انتخاب می شود؟ صاحب کار
116- مجری مادر در قبال چه کسی مسئول است؟ صاحب کار
117- سایر مجریان در قبال چه کسی مسئول است؟ مجری مادر
118- مجری حقوقی چه زمانی می تواند اجرای کاردیگری را را تقبل نماید؟ که یکی از پروژه های ساختمانی در دست اجرای خود را به پایان رسانده و گزارش پایان کار ساختمان به تأیید مرجع صدور پروانه ساختمان و ناظر هماهنگ کننده رسیده باشد.

/ 0 نظر / 66 بازدید