» طرح تقریبی اختلاط ماسه، سیمان و آب

قبل از استخراج، از سنگهای مورد مصرف طبق روش آشتو T2باید نمونه‌گیری کرده و نمونه‌‌های اخذ شده باید تحت آزمایشهای مشروحه ذیل قرار گیرد:

الف:  مقاومت در مقابل سایش که با آزمایش لوس آنجلس (آشتو T96) اندازه‌گیری می‌شود نباید از 50 درصد تجاوز نماید.

ب:   افت وزنی که به وسیله آزمایش یخ زدن و ذوب شدن[1] مطابق آشتو T103انجام می‌شود نباید از 10 درصد تجاوز نماید.

پ:   اندازه‌گیری مقاومت فشاری سنگ باید با روش ASTM C17انجام گیرد. مقاومت حاصله از آزمایش نباید از 500 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع کمتر باشد

 

نماهای بنایی با آجر فشاری بهتر است توپر بندکشی شود. نوع ملات و همچنین نوع بندکشی، اعم از توپر، توخالی و یا برجسته، باید در دفترچه مشخصات فنی خصوصی قید گردد.

 ماسه

ماسه مورد استفاده در ملات از ماسه شسته طبیعی و یا ماسه شکسته به دست می‌آید. ماسه مصرفی باید تمیز و عاری از هرگونه مواد آلی و رس باشد. جنس ماسه بایستی از سنگهای خوب نظیر گرانیت و سیلیس و نظایر آن باشد. مصرف ماسه شیستی یا آهکی سست، جز در موارد استثنایی و با تصویب دستگاه نظارت، ممنوع است. از ماسه مصرفی باید نمونه‌گیری و آن را مورد آزمایشهای زیر قرارداد.

الف:  دانه‌بندی ماسه مصرفی باید مطابق جدول شماره 5-2 باشد.

جدول 5-2 دانه‌بندی ماسه ملات

درصد وزنی رد شده از الک

شماره الک

100

75/4 میلیمتر (شماره 4)

100 - 95

36/2 میلیمتر (شماره 8)

حداکثر 25

15/0 میلیمتر (شماره 100)

حداکثر 10

075/0 میلیمتر (شماره 200)

 

       در مورد بناهایی که درزهای بین قطعات سنگ، آجر و یا بلوک بیش از 13 میلیمتر باشد، دانه‌بندی جدول شماره 5-3 را می‌توان به کار برد.

       چنانچه دانه‌بندی ماسه با مشخصات جدول 5-3 مطابقت داشته باشد مصرف آن مشروط بر آنکه ملات تهیه شده با این ماسه با جدولهای 5-5 و 5-6 برابری داشته باشد، مجاز خواهد بود.

ب:   سایر مشخصات

       سایر مشخصه‌های ماسه ملات باید با جدول 5-4 مطابقت داشته باشد.

جدول 5-3 دانه‌بندی ماسه ملات

درصد وزنی رد شده از الک

شماره الک

ماسه شکسته

ماسه طبیعی

100

100

75/4 میلیمتر (شماره 4)

100 - 95

100 - 95

36/2 میلیمتر (شماره 8)

100 - 70

100 - 70

18/1 میلیمتر (شماره 16)

75 - 40

75 - 40

6/0 میلیمتر (شماره 30)

40 - 20

35 - 10

3/0 میلیمتر (شماره 50)

25 - 10

15 - 2

15/0 میلیمتر (شماره 100)

10 - 0

--

075/0 میلیمتر (شماره 20)

 

جدول 5-4 سایر مشخصه‌های ماسه ملات

مشخصات

روش آزمایش

نوع آزمایش

حداکثر 1 درصد

T113آشتو

کلوخه‌های رسی و ذرات شکننده

حداکثر 5/0 درصد

T113آشتو

دانه‌های سبک وزن

کم‌رنگتر از مایع استاندارد

T21آشتو

مواد آلی

حداکثر 10 درصد

T104آشتو

آزمایش با سولفات سدیم در پنج سیکل

حداقل 60 درصد

T176آشتو

ارزش ماسه‌ای

2 - 6/1 درصد

M6آشتو

ضریب نرمی[1]

حداکثر 65/0

ASTM C91

درصد نگهداری آب ماسه[2]

 

وقتی که رنگ حاصله از آزمایش T21 به شرح جدول 5-4 تیره‌تر از رنگ استاندارد باشد ماسه غیر قابل مصرف است مگر آنکه مقاومت 7 روزه ملات تهیه شده با آن با روش T71 آشتو کمتر از 95 درصد نباشد.

 

[1]. Finess Modulus

[2]. Water Retention

سیمان

سیمان قبل از مصرف باید طبق روش آشتو نمونه‌گیری شده و سپس تحت آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی قرارگیرد. نتایج حاصله از آزمایشها، باید با مشخصات فنی سیمان مصرفی به شرح فصل چهارم مطابقت نماید. در صورت مصرف سیمان بنایی، این سیمان باید با مشخصات ASTM C91 منطبق باشد.

برای جلوگیری از صدمات ناشی از عوامل جوی، سیمان تا قبل از مصرف باید در انبارهای سرپوشیده و کاملاً عاری از رطوبت نگهداری شود. سیمانهای خراب و فاسد را نباید به هیچ عنوان در تهیه ملات مصرف کرد.

 ملات ماسه سیمان

ملات مورد مصرف در کارهای بنایی از اختلاط نسبتهای معین ماسه، سیمان پرتلند و آب به دست می‌آید. جدول شماره 5-5 مقادیر ماسه ، سیمان و آب را برای ساختن یک متر مکعب انواع مختلف ملات حداقل مقاومت فشاری 28 روزه آن را نشان می‌دهد. نسبتهای مندرج در جدول جنبه راهنمایی داشته و در هر مورد با منظور نمودن مقاومت فشاری مجاز ملات، نسبتهای دقیق ماسه، سیمان و آب را باید به روش آزمایش آشتو T106که بر روی نمونه‌های مکعبی شکل به ابعاد 5 سانتیمتر انجام می‌شود به دست آورد.

جدول 5-5 طرح تقریبی اختلاط ماسه، سیمان و آب

حداقل مقاومت فشاری 28 روزه
Kg/cm2

آب
لیتر

ماسه
متر مکعب

سیمان
کیلوگرم

نسبت اختلاط سیمان به ماسه

نوع

220

258

94/0

360

1 به 3

I

135

260

99/0

285

1 به 4

II

75

262

00/1

225

1 به 5

III

40

265

033/1

200

1 به 6

IV

 

ملات ماسه سیمان باید با مخلوط کننده‌های مکانیکی ساخته شود. در صورت ضرورت و با تأیید دستگاه نظارت می‌توان ملات را با دست نیز تهیه نمود. در این صورت باید ماسه و سیمان را در داخل کلافهای چوبی ریخت و به طور خشک کاملاً مخلوط نمود تا یکرنگ به نظر آید و سپس به تدریج آب به آن اضافه نمود و مخلوط را به هم آمیخت.

در فاصله یک ساعت، از زمان اضافه نمودن آب به مخلوط ماسه و سیمان، تمام ملات ساخته شده باید به مصرف برسد. از ساختن ملاتی که نتوان آن را در فاصله یک ساعت به مصرف رساند باید جداً خودداری نمود. در صورت گرفتن ملات قبل از مصرف، اضافه نمودن مجدد آب به ملات و مصرف آن در کارهای بنایی به هیچوجه مجاز نخواهد بود.

/ 0 نظر / 86 بازدید