تیر مشبک

روش ساخت تیر مشبک :

 در ساخت تیر مشبک ممکن است از پروفیلهای L  ،  ، I   ، H  استفاده شود. در تیر مشبک سبک اصولا" بالهارا از نبشی تنها ویا دوبل می سازند . اگر اتصال توسط جوش باشد ، قطعات شبکه را می توان به طورمستقیم به داخل نبشی بالها جوش داده که در اینصورت امتداد محورهای خنثی قطعات مختلف در عمل از یک نقطه می گذرند ، ودیگر به ورق اتصال نیازی نخواهد بود . در صورت اتصال یا پیچ لازم از ورق اتصال استفاده شود .

/ 0 نظر / 106 بازدید