جایگزنی لیست بیمه کارگاه بجای ضریب بیمه در قراردادهای پیمانکاری

از تاریخ ۱/۵/۹۱ کلیه ضرایب بیمه قراردادها حذف و به جای آن پیمانکاران مطابق لیست ارسالی مفاصا اخذ می نمایند

 ماده۱۴ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این ماده ممنوع است.

تبصره ـ در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون کار [4]مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی [5] مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن و شکـایت نیروی کار، سازمان تأمین اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می‌کند.

دانلود مصوبه مجلس.pdf

(بنقل ازhttp://aspt.ir)

/ 0 نظر / 11 بازدید