نمای آجری

 


شمشه ملات وسیله ای است که از تخته هایی به عرض 5/1الی 2 سانتیمتر و طول آن در حدود 50 سانتیمتر است درست شده و در موقع پهن کردن ملات شمشه ملات را طوری روی دیوار قرار می دهند که یک ضلع آن روی دیوار در محل پهن کردن ملات در قسمت نما و ضلع دیگر آن متکی به نما قرار می گیرد

 آنگاه ملات را پشت آن پهن مینمایند که در نتیجه هم ملات در حدود5/1 الی 2 سانتیمتر از لب کار عقب تر خواهد بود که از این عقب بودن ملات برای بند کشی استفاده می نمایند و هم ضخامت ملات در تمام قسمت ها یکنواخت خواهد شد .
آجر ها باید در تمام رگها با
 
ریسمان و شاقول چیده شود .
در موقع دوغاب دادن روی دیوار باید کاملا توجه نمود که دوغاب به قسمت نما ریخته نشود زیرا در اینصورت
 
منظره ناخوشایندی به آن خواهد داد . ویا بطور کلی از ریختن دوغاب در نماسازی آجری باید صرف نظر گردد.

/ 0 نظر / 71 بازدید