آیین نامه اجرایی ماده 81 و اصلاحیه آن

 

آیین نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت

ماده 1- وجوه لازم برای خرید وسایل، لـوازم مصـالح سـاختمـانی،قطعات

یـدکی، و مـاشین آلات کارگاهی مورد نیـاز طرح های تمـلک دارایی هــای سرمایه های موضوع ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت بنابه دستور وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یـا نمـایندگـان مـجـاز از طرف آن ها با توجه به امکانات خزانه ودر قالب اعتبارات تخصیص یـافته حداکثرتا میزان ده درصـد اعتـبار مصـوب سال جـاری هریک ازطرح هـای تملک دارایی های سرمایه ای مصوب ملی و پانزده درصـد اعتبـار مـصـوب سال جاری هـر یک ازطـرح هـای تملـک دارایی هـای سـرمـایه ای مصوب استـانی در مقـابـل درخـواست وجـه در اختیاردستگاه اجرایی مربوط قـرار می گیرد تا به شرح سایر مواد این آیین نامه هزینه گردد.

ماده 2- وجـوه موضـوع این آیینامه به حساب جداگانه ای که توسط خزانه بـرای دستگـاه اجـرایی در شعبـه حساب های دولتـی بـانـک طـرف حسـاب دستگاه اجرایی افتتاح می شود واریز خواهد شد.

 ماده 3- وجـوه مـوضـوع این نـامه حتی الامکان برای سفارش لوازم ماشین آلات مصالح و تجهیزاتی به کارمی رود که بـرای سـاخت یـا تحویـل آن ها ازطرف سازنده یا فروشنده مدت زمانی تعیین می شـود و دستگـاه اجرایـی بـاید بـراسـاس برنامه زمـان بندی اجرای کـار قبلابه سفارش آن ها اقدام کند.

 

ماده 4- دستگاه های اجرایی براساس برنامه زمان بندی اجرای کار، نسبت به سفـارش مصـالح یا تهیـه پیش فـاکتـور و یـا انعقادموافقت نامه از طریق منـابع مورد تاییدخود اقدم می نمایند. وجـوه لازم بـرای انجـام سفـارش هـا بادستور پرداخت دستگاه اجرایی به حساب فروشنده واریز می شود.

تبصره - در مواردی که برحسب لزوم و بنا به توصیه دستگاه اجرایی پیمانکار به طـور مستقیـم به مـنابع تـامین اقلام مـوضـوع این آییـنامه کـه مورد تایید دستگاه اجرایی باشد مراجعه و نسبت به تهیه پیش فاکتور یا انعقـاد موافقت نامه به نام خود اقدام و پیش فاکتور یا موافقت نامه مربوط را به دستگـاه اجرایی تسلیم می نماید، وجوه لازم برای سفارش آن ها طبق دستور پرداخت دستگاه اجرایی به حساب فروشنده واریز و به شرح ماده ( 6) این آیین نامه به حساب منظور می شود.

 

ماده 5- دستگـاه هـای اجـرایی بــر اسـاس برنـامـه زمان بنـدی اجرای کار و پیشـرفت عملیات آن، حواله تحویل اقلام مـورد نیـاز را ازمـحل اقـلام سفـارش شـده در اختیـار پیمـانکـار قـرار داده و هزینـه آن را حسب موردبه شرح ماده (6) این آیین نامه به حساب منظور می نمایند.

 

ماده 6- هزینه هـای تهـیه اقـلام مـورد نیـاز این آیین نامه در قـراردادهـای پیمانکاری به شرح زیر به حساب منظور می شود:

 

الف - هزینه های ابـزار اجـرای کـار، قبـیل وسـایل و لـوازم و ماشیــن آلات کارگـاهی و قطعـات یـدکی به مـیـزان هـزینه شـده بـه حسـاب بدهی پیمانکار منظور می شود.

 

ب - هزینـه تهیه مص‍الـح (به استثنـای سیمان وآهن آلات) بـر مبنای هزینه تمـام شده به حساب بدهی پیمانکارمنظورمی شـود.بهـای سیمان وآهـن آلات بر طبق دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور( مربـوط به روش محاسبه ما به التفاوت نرخ آهن آلات وسیمان) به حساب بدهی پیمانکار منظور می شود.درمواردی که هزینه تمام شده تهیه آهن آلات و سیمان بیش ازمیزانی باشد که طبق دستورالعمل های یاد شـده به حساب بدهی پیمانکار گذاشته شود ما به التفاوت به هزینه قطعی طرح مربوط منظورمی شود.

ماده 7- اقلام مـوضـوع این آیین نـامـه بـاید پس از تحویل فروشنده به کارگاه حمـل شـود.مصالح و لـوازم مصـرفی و قطـعات یدکی درکـار به مصـرف خواهـد رسید و ماشین آلاتی که حواله آن به نـام پیمـانکـار صادر می گـردد تـا تادیه بدهی او به کارفرما در رهن کارفرما بوده و سند آن به منظـور جلـوگیـری از هرنوع انتقال مالکیت تـا پایـان کار و تسـویـه بدهی، نزد کار فـرمـا نگهـداری خواهد شد.

 ماده 8- درقـراردادهـای پیمانکـاری پس از تحـویل مصالح به کارگاه ها، ورود آن هـا بـاحضـور دستگـاه نظارت، صورت مجلس شده و بهای آن بر اساس نرخ هـای مـنـدرج درقـراردادآن هـا در اولین صـورت وضعیتی کـه پس از ورود به کارگاه تنظیم می شود منظور می گردد.

 

ماده 9- مبـالغ بـدهـی پیمانکـاران بـابت خرید ماشین آلات و قطعات یدکی به میزانی که توسط دستگاه اجرایی تعیین می شـود از صـورت وضـعیت پیمانکـار کسرمی شود بدیهی یاد شده باید تا پایان سال مالی واریز شود.

ماده 10- مبـالغ بـدهی پیمانکاران بابت مصالح دریافتی به تناسب مقادیری از مصالح که درصـورت وضعیـت منظـورمی شود بـاید ازصورت وضعیت و تـعدیـل پیمانکار کسر شود.

 ماده11- چـنـانچـه مصالح، لـوازم، قطعـات یـدکی و ماشین آلات ساختمانی که پیمانکار بابت آن ها بدهکار است به عللی تا پایان سال تحویل پیـمانکـارنشود،بـدهـی پیمانکـار با سرفصل پیش پـرداخـت خرید اقلام یـاد شده به سـال بعـدمنتقل می شود.

 ماده 12- درمـورد خریـدهـایی کـه اقـلام مـربـوط به آن ها تـا پایان سال مالی تحویـل نگـردد و حـوالـه آن هـا نیـز در اختـیـار پیمانکار قرار داده نشده باشد بدهی واحد های تولیدی یا منابع تـامیـن کننده ایـن نـوع اقلام تـحـت عنــوان پیش پرداخت طرح مربوط، به سال بعد منتقل و برابرمقررات واریز می گردد.

 

رونوشت به :

- معاونتهای محترم سازمان - دفتر محترم ریاست سازمان
- سازمانهای وابسته - سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استانها
- دفتر هماهنگی امور شرکتها
- دفتر هماهنگی امور استانها - دفتر تلفیق برنامه و بودجه
- دفتر امور پیمانکاران و مشاوران
- دفتر امور فنی - دفترنظارت و ارزیابی ارسال می گردد.

حسین حامد
مدیر کل دفتر حقوقی

 

اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 81

رئیس جمهور
تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت اموراقتصادی و دارایی

 هیات وزیران درجلسه مورخ 1381/3/22 بنا به پیشنهاد شماره 36890/105 مـورخ ۶/۳/۱۳۸۱سـازمـان مدیـریت و بـرنـامه ریزی کشور و به استناد ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380- تصویب نمود:

در مـاده (1) آیین نـامـه اجـرایی ماده یـاد شده موضوع تصویب نامه شماره 4147/ ت 26309 ه مورخ ۴/۲/۱۳۸۱عبارات ده درصد و پانزده درصد به ترتیب به پنج درصد اصلاح می شود.

 

رونوشت به :

- معاونتهای محترم سازمان - دفتر محترم ریاست سازمان
- سازمانهای وابسته - دفتر هماهنگی امور شرکتها
- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها
- دفتر تلفیق برنامه وبودجه - دفتر هماهنگی امور استانها
- دفتر امور مشاوران و پیمانکاران - دفتر امور فنی و تدوین معیارها
- دفتر امور نظارت و ارزیابی ارسال می گردد.

حسین حامد
مدیر کل دفترحقوقی

/ 0 نظر / 77 بازدید