موارد کلی درباره نقشه های شالودهانواع فونداسیون با توضیحات جامع

موارد کلی درباره نقشه های شالوده

1در نقشه های قالب بندی و آرماتورگذاری شالوده، در محلهای تغییر تراز، مقاطع طولی و عرضی کافی جهت روشن شدن نحوه قالب بندی و آرماتورگذاری ارائه گردد.
2. نوع سیمان مصرفی ذکر شده در توضیحات نقشه ها برای ساخت بتن، طبق توصیه گزارش مکانیک خاک درج گردد.

3. محل و قطر چاههای فاضلاب، آب باران و چاه ارت در نقشه های شالوده به صورت خط چین نشان داده شود.

انواع فونداسیون با توضیحات جامع

4. در صورت استفاده از شمع در شالوده، مقطع پاشنه پایین شمع در نقشه ها به نحوی ترسیم شود که وارد حریم همسایه یا گذر نشود. در صورتیکه عمق شمع کم بوده (کمتر از حدود 15 متر) و به لایه مقاوم بستر سنگی نرسد، باید از مدل سازی آن در فایل فونداسیون صرفنظر شود. در صورتی که شمع عمیق باشد، با محاسبه سختی بر مبنای گزارش مکانیک خاک، در مدل فونداسیون در نظر گرفته شده و پس از تحلیل باید برای نیروهای فشاری و کششی وارد برآن کنترل و طراحی ابعادی و محاسبه آرماتورگذاری انجام گیرد.

انواع فونداسیون با توضیحات جامع

5. در صورت وجود تصفیه خانه استخر جهت اجتناب از هوا گرفتن پمپ های تصفیه خانه، باید تراز فضای تصفیه خانه پایین تر از استخر باشد. همچنین جزئیات سازه تصفیه خانه به نحوی در نظر گرفته شود که با فونداسیون ساختمان تداخل نداشته باشد.

6. ارائه یک سری مقاطع کلی برای آرماتور گذاری شالوده کافی نیست. در نقشه آرماتور گذاری شالوده باید پلان آرماتور گذاری سراسری و تقویتی جداگانه ارائه شود و مقاطع لازم (به ویژه در محلهای میلگرد تقویتی) رسم شود. در پلان آرماتورگذاری سراسری باید محل و طول وصله ها به وضوح مشخص شود. وصله میلگردهای پایینی در وسط دهانه ها و وصله میلگردهای بالایی در نزدیکی ستونها انجام گیرد.

انواع فونداسیون با توضیحات جامع

7. در ساختمانهای دارای استخر، در صورتی که شالوده استخر و سازه، به طور یکپارچه در نظر گرفته شود، باید مدل سازی شالوده نیز با در نظر گرفتن این مساله انجام شود. در صورت وجود درز یا فاصله بین استخر و شالوده سازه، باید تمهیدات لازم جهت جلوگیری از وارد شدن فشار جانبی خاک زیر شالوده به دیواره استخر اندیشیده شود.

8. جهت اجرای قاب فلزی آسانسور، ورقهای مدفون در بتن در چهار گوشه کف چاله آسانسور پیش بینی شود.

9. طبق بند 9-17-5-3 مبحث نهم، باید فاصله محور به محور میلگردهای شالوده، حداقل 100 میلیمتر و حداکثر 350 میلیمتر رعایت شود. همچنین در شالوده های نواری، طبق بند 9-17-5-2 حداقل درصد آرماتور کششی برابر %25/0 (برای آرماتور محاسباتی) یا %15/0 (برای حالتی که آرماتور موجود بیش از 3/4 آرماتور محاسباتی باشد) رعایت گردد.

10. جزئیات لازم برای اتصال سیستم ارت به اسکلت فلزی (برای سازه های فلزی) یا میلگرد فونداسیون (برای سازه های بتنی) توسط طراح برق ساختمان ارائه گردد. لازم است این جزئیات تیپ هم در نقشه های برق و هم در نقشه های شالوده درج گردد تا در زمان اجرای شالوده مد نظر مجری سازه قرار گیرد.

11. در صورت نیاز به درز انبساط در سازه، طبق بخش 9-9-7-2 باید درز انبساط در شالوده نیز ادامه یابد.

12. در توضیحات عمومی نقشه سازه، نوع مصالح فرض شده برای تیغه بندی معماری و دیوار پیرامونی، با ذکر حداکثر وزن مجاز برای واحد سطح تیغه بندی و دیوار پیرامونی به تفکیک (شامل دیوار و نازک کاری) درج شود.

انواع فونداسیون با توضیحات جامع
انواع فونداسیون با توضیحات جامع
منبع: معمار نیوز

 

/ 0 نظر / 7 بازدید