بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسان

 


براساس این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای اشخاص یاد شده در رابطه با طراحی ، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق بیمه و مسئولیت ، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین نامه های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمانها ، اشخاص ثالث (شامل همسایگان ، عابرین و...) کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .

مهندسین ناظر، طراح و محاسب در ساختمانهای احداثی ملزم و متعهد به رعایت ایمنی در موارد زیر هستند :

ایمنی ساختمان در مقابل خطر زلزله طبق آئین نامه 2800

مجزا سازی خروجی اصلی

اجرای محل پله فرار و دسترسی مناسب به آن

نصب آسانسور مطابق با استانداردها و مقررات ملی ساختمان

نقشه های پروانه و ضوابط ایمنی آتش نشانی

اگر در صورت غفلت و یا سهل انگاری آنها اگر خسارتی به ساختمان و اشخاص ثالث وارد آید که مهندسین فوق مسئول آن شناخته شوند.
تعهدات بیمه ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طرح ، محاسب و ناظر خواهد بود .
مدت بیمه برای هر پروانه ساخت از تاریخ صدور پروانه (شامل دوره اجرای عملیات ساختمانی و پس از آن ) شروع می گردد و تا حداکثر 10 سال پس ادامه می یابد.

در این بیمه نامه همانگونه که مشخص گردیده 2 نوع تعهد و جبران خسارت تضمین می گردد:

1- جبران خدمات مالی پروژه

2- جبران غرامت جانی ناشی از حوادث مربوط به عدم کیفیت و محاسبات پروژه

/ 0 نظر / 45 بازدید