مفصل پلاستیک چیست ؟ وچه وقت ایجاد می شود؟

 راه حلهای متعددی برای بر طرف ساختن این نقص از طرف محققان ارائه شده که یکی از آنها استفاده از اتصالات با مقاطع کاهش یافته است. در این روش با انتقال مفصل پلاستیک از محل اتصال جوشی در مرز مشترک تیر و بال ستون به سمت مقطع کاهش مقاومت یافته ای در دهانه داخلی تیر، بروز تنش های بزرگ در اتصال جوش و شکست های ناگهانی در آن محدود شده و علاوه بر آن عملکرد رفتار غیرخطی المان تیر بهبود می یابد.

لذا بایذ سعی نمود تا لنگر پلاستیک در اتصال تیر و ستون، از محدوده جوشکاری شده تیر و ستون دور شده و در محدوده ای با حفظ پیوستگی در ورقهای فولادی تشکیل شودکه علاوه بر پایایی رفتار غیرخطی از بروز شکست های ترد در محل اتصالات جوشی به جهت شکل هندسی قطعه و کاهش تنش های این محدوده، جلوگیری می کند.

پس از آسیب تعداد زیادی از اتصالات مقاوم خمشی جان پیچی –بال جوشی (BWWF) طی زلزله های نرتریج آمریکا و کوبه ژاپن تحقیقات وسیعی بر روی اتصالات خمشی فولادی انجام شد و اتصالات خمشی متنوعی برای اجرای ساختمانهای جدید فولادی و ترمیم قابهای خمشی فولادی موجود پیشن هاد شد که یکی از این اتصالات مدرن گیردار جوشی، اتصالات با مقطع کاهش یافته تیر(RBS) می باشد .

از آنجا که اعتبار قابهای مقاوم خمشی فولادی به اتصالات آن می باشد، بنابراین لزوم معرفی و بررسی عملکرد اتصالاتی که نقایص مراحل اجرا را تا حدی تعدیل نماید و دارای مزا یایی از نظر مقاومت، شکل پذیری، هزینه و … باشد، مفید بنظر می رسد .


[عکس: connection-111.jpg]
/ 0 نظر / 418 بازدید